• Lägre beskattning av personaloptioner ?

  Ja, det är det många som hoppas på ! Kanske kan detta bli en realitet då närings- och innovationsminister Mikael Damberg nu i en artikel i media öppnar för en sänkning av skattesatsen på personaloptioner. Som bekant arbetar en utredning som ska presentera sina förslag den 15 mars 2016 med frågor om beskattning av just personaloptioner (Incitamentsutredningen).

 • LR-remiss: ISK, K-försäkring och investeraravdrag

  I går överlämnade regeringen en lagrådsremiss avseende förslag på höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring. I samma lagrådsremiss lämnas även förslag på ändring av reglerna om s.k. investeraravdrag. Sistnämnda förslag föranleds av nya riktlinjer från Europeiska kommissionen om statligt stöd och förslaget regeringen nu lämnar betyder ytterligare inskränkning i möjligheten att erhålla ett investeraravdrag. Alla nu nämnda förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • SRN: Andelsbytesregler uppfyllda

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked bedömt att reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen är tillämpliga i fall där ett köpande bolag bildas genom att aktierna i det avyttrade bolaget tillskjuts såsom apportegendom.

 • FÅAB ses som utomstående trots mottagen utdelning

  Enligt ett nyligen fastställt förhandsbesked behöver utdelning till utomstående fåmansföretag inte leda till att aktiva ägare i det utdelande bolaget återgår till att beskattas enligt 3:12-reglerna.

 • Indirekt ägande genom icke-fåmansföretag

  Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen meddelad dom fastställt att vid tillämpningen av 56 kap. 2 § IL ska även indirekt ägande genom företag som inte är fåmansföretag beaktas.

 • Tilläggsdirektiv till ägarskiftesutredningen

  Våren 2014 tillsatte dåvarande regeringen justitierådet Christer Silfverberg att utreda beskattningen vid generationsskiften i fåmansföretag. Denna utredning skulle lämna sina förslag den 2 mars i år. Nu ändrar regeringen i uppdraget till denna utredning genom tilläggsdirektiv som presenterades i dag. Samtidigt skjuts hela utredningen framåt i tiden och samtliga förslag ska nu presenteras den 1 september 2016.

 • PwC-domen: Avslag för Skatteverket

  I dag kom den med spänning förväntade s.k. PwC-domen från Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701—702-14.
  Kammarrätten anser sammanfattningsvis att det finns en stor osäkerhet i det uppskattade marknadsvärdet som Skatteverket har räknat fram. Kammarrätten anser därför att Skatteverket inte har gjort sannolikt att marknadsvärdet vid den aktuella tidpunkten överstigit 10 kr/aktie. Skatteverkets överklagande ska därmed avslås.

 • Hög tid se över löneuttaget i ditt fåmansföretag

  Kalenderåret 2014 lider mot sitt slut varför det nu är dags att kontrollera det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

 • Statslåneräntan 0,90 % 30/11-2014

  Riksgäldskontoret har i dag fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,90 %.

 • Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag.

  Regeringen har utsett en särskild utredare med syfte att få till en översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag.