• Statslåneräntan 0,65% 30/11-2015

  Riksgäldskontoret har i går fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,65 %.

 • Möjlighet till generationsskifte med lägre skatt

  Till följd av ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen år 2010 förändrades rättsläget på så sätt att överlåtelse till närstående missgynnades jämfört med överlåtelse till en extern köpare. Ett nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden öppnar nu upp för möjligheten att genomföra generationsskiften på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning.

 • Gåva av aktier kan reducera skatten från 57 % till 25 %

  3:12-statusen på aktier övergår inte automatiskt till mottagaren när aktier byter ägare genom en gåva. Det klargör Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked som avsåg den skatterättsliga statusen på aktier, kvalificerade eller okvalificerade, efter gåva.

 • Utomståenderegeln: HFD ändrar förhandsbesked

  Högsta förvaltningsdomstolen har idag bedömt att utomståenderegeln ej är tillämplig på aktierna i ett holdingbolag eftersom ett av detta bolag delägt kommanditbolag inte lämnar utdelning. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras därmed.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Lägre beskattning av personaloptioner ?

  Ja, det är det många som hoppas på ! Kanske kan detta bli en realitet då närings- och innovationsminister Mikael Damberg nu i en artikel i media öppnar för en sänkning av skattesatsen på personaloptioner. Som bekant arbetar en utredning som ska presentera sina förslag den 15 mars 2016 med frågor om beskattning av just personaloptioner (Incitamentsutredningen).

 • LR-remiss: ISK, K-försäkring och investeraravdrag

  I går överlämnade regeringen en lagrådsremiss avseende förslag på höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring. I samma lagrådsremiss lämnas även förslag på ändring av reglerna om s.k. investeraravdrag. Sistnämnda förslag föranleds av nya riktlinjer från Europeiska kommissionen om statligt stöd och förslaget regeringen nu lämnar betyder ytterligare inskränkning i möjligheten att erhålla ett investeraravdrag. Alla nu nämnda förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • SRN: Andelsbytesregler uppfyllda

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked bedömt att reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen är tillämpliga i fall där ett köpande bolag bildas genom att aktierna i det avyttrade bolaget tillskjuts såsom apportegendom.

 • FÅAB ses som utomstående trots mottagen utdelning

  Enligt ett nyligen fastställt förhandsbesked behöver utdelning till utomstående fåmansföretag inte leda till att aktiva ägare i det utdelande bolaget återgår till att beskattas enligt 3:12-reglerna.

 • Indirekt ägande genom icke-fåmansföretag

  Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen meddelad dom fastställt att vid tillämpningen av 56 kap. 2 § IL ska även indirekt ägande genom företag som inte är fåmansföretag beaktas.