• Regeringen har dragit tillbaka 3:12-förslaget

  Efter protester från Alliansen meddelade regeringen nyligen att man drar tillbaka förslaget till ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag.

 • Lagrådet granskar 3:12-förslaget

  Regeringen har lämnat förslaget till ändrade 3:12-regler till Lagrådet. Förslaget har inte ändrats jämfört med det utkast som publicerades i mars. Lagrådet ska nu granska förslaget innan riksdagen ska ta ställning till det.

 • Justerat förslag till nya 3:12-regler skickas på remiss

  Den så kallade 3:12-utredningen som lämnade sitt förslag till regeringen i november 2016 har utsatts för häftig kritik från företagare och organisationer. I regeringens nya förslag som kom idag är det till största delen fråga om ytterligare skärpningar jämfört med utredningen. Endast på ett par punkter har regeringen tagit intryck av kritiken.

 • 5 i 12, dags att tänka på 3:12!

  Nu när året snabbt närmar sig slutet är det dags för dig som är ägare av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag att kontrollera att du tagit ut eller kommer att ta ut tillräckligt hög kontant lön under år 2016 för att ha möjlighet att räkna på det s.k. löneunderlaget för lågbeskattad utdelning/kapitalvinst.

 • 3:12-utredningen på remiss

  Utredningen “Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag”, eller den mer populärt benämnda 3:12-utredningen, har nu remitterats.

 • Analys av 3:12-utredningen

  Utredningens förslag presenterades igår den 3 november och sammanfattningsvis kan sägas att förslagen generellt innebär försämringar för alla fåmansföretagare i form av skärpt beskattning. Kritiken mot förslaget från näringslivet har heller inte låtit vänta på sig.

 • 3:12-utredningen har kommit!

  Alldeles nyss släpptes den så kallade 3:12-utredningen som påverkar alla fåmansföretagare. Utredningen har pågått sedan mars 2014. Från början var utredningsuppdraget begränsat till att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag och då särskilt den skillnad som uppkommer vid ägarskiften inom familjen jämfört med ett externt ägarskifte. I januari 2015 utvidgades uppdraget till en mer omfattande översyn av 3:12-regelverket i syfte att, som det angavs i uppdraget, ”begränsa skattemässig inkomstomvandling” för delägare i fåmansföretag.

 • 3:12-utredningen fördröjs till den 3 november

  Fi 2014:06 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna eller den s.k. 3:12-utredningen kommer att överlämnas först den 3 november. Redovisningen skulle presenteras senast den 1 november efter det anstånd som erhölls i våras. Att nu redovisningen de facto kommer att ske den 3 november innebär ingen dramatik utan är väl snarast av praktisk karaktär såsom att antingen utredaren eller ministern i fråga först detta datum har möjlighet att överlämna/ta emot utredningen. Denna är nämligen redan klar så någon tidsbrist föreligger ej längre.

 • HFD öppnar för ägarbreddning

  Högsta förvaltningsdomstolen har nu i en dom ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågan om dels anställda som avsågs bli nytillkomna delägare skulle tjänstebeskattas och dels anställda som redan var delägare i händelse av utökat aktieinnehav också skulle tjänstebeskattas genom den aktieöverlåtelse som övervägdes. Det handlar om ett fall med överlåtelse till underpris av aktier i ett verksamhetsbolag från ett holdingbolag till ett annat, där samtliga delägare i holdingbolagen var anställda i verksamhetsbolaget med skillnaden att ett antal delägare i det nya holdingbolaget ersatt delägare i det gamla holdingbolaget.

 • Aktiegåva kan sänka skatten från 57% till 25%

  I dag har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, innebärande att aktier som förvärvas genom gåva inte blir kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren.