• 2018-03-28 9:30 Företagsbeskattning

  Sweden proposes major Corporate income tax Changes

  On 21 March 2018, the Swedish Government submitted a draft bill regarding important changes in the corporate taxation area to the Council on Legislation for their consideration.

 • 2018-03-21 15:07 Företagsbeskattning

  Regeringen lämnar förslag på nya skatteregler

  Regeringen har presenterat sin lagrådsremiss om förslag till nya skatteregler för företagssektorn. Förslaget omfattar 500 sidor och bygger på en promemoria som skickades ut på remiss under sommaren 2017. Här är huvudpunkterna i förslaget.

 • 2018-01-26 9:15 Individbeskattning

  Dags att betala in skatten för 2017 års inkomster för privatpersoner

  För att helt undvika kostnadsränta på skattekontot ska inbetalningen på kontot vara bokförd senast den 12 februari för belopp överstigande 30 000 kr. För belopp upp till 30 000 kr räcker det om inbetalningen skett före 3 maj. Kostnadsräntan uppgår för närvarande till 1,25 % för tiden fram till förfallodagen.

 • 2018-01-05 13:05 Moms och tull

  Avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag – en uppdatering

  Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i det s.k. Sveaskog-målet som avkunnades i maj 2017, har Skatteverket den 19:e december publicerat ett nytt ställningstagande i vilket Skatteverkets ger sin syn på när avdragsrätt för ingående moms på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier kan komma ifråga. Av intresse härvid är även en dom som förkunnades av Kammarrätten i Stockholm den 21:e december, i vilken domstolen medgav avdrag trots Skatteverkets argumentation som i stora drag följde deras uppfattning i sitt nya ställningstagande.

 • 2017-12-18 16:38 Övriga skattefrågor

  US tax reform joint bill released

  On Friday, 15 December 2017, the Tax Cuts and Jobs Act was released out of conference and is now in the process of being voted on in the US House of Representatives and US Senate. It is anticipated that this will be the final version of the US tax reform bill. Once President Trump signs it into law, potentially before the holiday break, it will bring with it the most comprehensive overhaul of the US tax system in over 30 years.

 • 2017-12-04 12:45 Ägarledda företag

  Dags att se över sin lön! 2017 närmar sig sitt slut

  Nu när året snabbt närmar sig slutet är det dags för dig som är ägare av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag att kontrollera att du tagit ut eller kommer att ta ut tillräckligt hög kontant lön under år 2017 för att ha möjlighet att räkna på det s.k. löneunderlaget för lågbeskattad utdelning/kapitalvinst.

 • 2017-11-29 16:33 Individbeskattning

  Förslag om utflyttningsskatt på orealiserade kapitalvinster

  Skatteverket har idag lämnat ett förslag till Finansdepartementet om att införa en utflyttningsskatt. Förslaget innebär att de personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och som har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar ska ta upp vinsten till beskattning vid en utflyttning från Sverige. Enligt Skatteverket kommer utflyttningsskatten generera cirka 1 miljard i årliga skatteintäkter.

 • 2017-11-23 9:25 Individbeskattning

  Arbetstillstånd krävs vid utbetalning av lön och förmåner

  För att anställda från länder utanför EES-området och Schweiz ska kunna arbeta i Sverige krävs normalt ett arbetstillstånd. I ett nytt ställningstagande framgår att Skatteverket från och med nu avser avslå ansökningar om A och SINK-skatt om den sökande saknar arbetstillstånd i Sverige. Eftersom individen inte får arbeta i Sverige anser Skatteverket att individen inte heller har någon laglig rätt att ha inkomster från Sverige. Skatteverket menar att ett beslut om A eller SINK-skatt felaktigt kan uppfattas som att en individ har rätt att arbeta i Sverige även när arbetstillstånd saknas.

 • 2017-11-22 13:02 Moms och tull

  Avdrag medges för ingående moms på kostnader hänförliga till incitamentsprogram avseende dotterbolag

  Kammarrätten i Stockholm slår fast att ingående moms på konsultkostnader hänförliga till incitamentsprogram som omfattar personal i dotterbolag utgör allmänna omkostnader i moderbolagets verksamhet

 • 2017-11-15 13:59 Individbeskattning

  News in Swedish budget bill 2018 and case law affecting individual taxation

  On 20 September 2017, the Swedish government submitted its 2018 budget bill to the Swedish Parliament. The budget bill contains the government’s proposal for the 2018 national budget including proposal to certain tax legislations.

1234567...next arrow

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori