• 2017-05-17 17:31 Moms och tull

  Momsavdrag i samband med aktieförsäljning

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 16 maj 2017 prövat rätten till avdrag för ingående moms för konsulttjänster i samband med ett moderbolags avyttring av aktier i två dotterbolag. Frågan i målet var om köpen av konsulttjänsterna skulle anses ha ett direkt och omedelbart samband med avyttringen av aktierna (inget avdrag) eller moderbolagets allmänna omkostnader (avdrag). Domen innebär nya möjligheter att begära avdrag för ingående moms hänförlig till kostnader för konsulttjänster vid avyttring av aktier.

 • 2017-04-11 16:10 Företagsbeskattning

  Paketeringsutredningen på remiss

  Den 10 april meddelade regeringen att de skickar utredningen om ändrade skatteregler för fastighetsbranschen (Paketeringsutredningen) på remiss.

 • 2017-03-30 18:51 Företagsbeskattning

  Förslag till ändrade skatteregler för fastighetsbranschen

  Idag lämnades den så kallade Paketeringsutredningen över till regeringen. Uppdraget från regeringen har varit att kartlägga och analysera beskattningen av fastighetsbranschen och då särskilt med avseende på möjligheterna att skattefritt avyttra fastigheter genom s.k. paketerade transaktioner.

 • 2017-03-22 19:07 Ägarledda företag

  Justerat förslag till nya 3:12-regler skickas på remiss

  Den så kallade 3:12-utredningen som lämnade sitt förslag till regeringen i november 2016 har utsatts för häftig kritik från företagare och organisationer. I regeringens nya förslag som kom idag är det till största delen fråga om ytterligare skärpningar jämfört med utredningen. Endast på ett par punkter har regeringen tagit intryck av kritiken.

 • 2017-03-16 15:26 Internprissättning

  Nya regler om TP-dokumentation och CbC-rapportering antagna

  Riksdagen antog den 1 mars regeringens lagförslag ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagstiftningen innebär att det nuvarande regelverket för internprissättningsdokumentation utvidgas i enlighet med OECD:s standard och att det införs en rapporteringsskyldighet genom land-för-land-rapporter. Ett automatiskt utbyte av nämnda rapporter mellan skattemyndigheterna i EU och i de jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering innefattas också.

 • 2017-02-10 17:03 Individbeskattning

  Efterlängtad utredning från social departementet om socialtrygghet och internationell rörlighet

  Socialdepartementet har nyligen kommit ut med en utredning avseende de sociala trygghetssystemen och internationell rörlighet SOU 2017:05. Utredningen syftar till att ta fram ett tydligt och lättbegripligt regelverk som också är hållbart avseende försäkringstillhörigheten. Detta för att skapa förutsättningar för den globala rörligheten över gränserna och underlätta administrationen av socialförsäkringarna.

 • 2017-01-31 23:23 Moms och tull

  Proportionell avdragsrätt i holdingbolag

  EU-domstolen bekräftar synsättet att holdingbolag som deltar aktivt i förvaltningen av vissa dotterbolag och passivt äger andelar i andra dotterbolag har begränsad avdragsrätt för ingående moms.

 • 2017-01-27 14:12 Individbeskattning

  Obegränsat skattskyldig vid 111 övernattningar

  Frågan om i vilken omfattning en utflyttad person kan vistas i Sverige utan att bli obegränsat skattskyldig är ständigt aktuell. Skatterättsnämnden har nu kommit med ett avgörande där nämnden kom fram till att 111 övernattningar i Sverige under ett år innebär stadigvarande vistelse med följden att personen blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

 • 2017-01-20 12:22 Ägarledda företag

  Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat den 21 december 2016 (dnr 9-16/D) kommit fram till att styrelsearvoden som enligt avtal betalas ut till en styrelseledamots helägda aktiebolag ansetts utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten.

 • 2017-01-17 9:50 Moms och tull

  Ställningstaganden gällande det nya fastighetsbegreppet

  Med anledning av det nya fastighetsbegreppet har Skatteverket publicerat fyra ställningstaganden som närmare berör hur begreppet ska tolkas vad gäller olika slag av byggnader, konstruktioner och installerade föremål. Tolkningen av begreppet har också betydelse för i vilka fall reglerna om omvänd byggmoms blir tillämpliga.

1234567...next arrow

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori