• Postmoms – proposition till riksdagen

  Finansdepartementet har tidigare tagit fram en promemoria med förslag om ändrade regler i den svenska momslagen gällande frimärken och posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Regeringen har nu lagt fram en proposition till riksdagen.

 • Avdragsrätt för moms

  En köpare har medgetts avdrag för ingående moms hänförlig till ett inköp från en leverantör som varken varit registrerad till, deklarerat eller betalat moms, eftersom dessa skyldigheter inte påverkar en näringsidkares status som beskattningsbar person.

 • Riksdagsja till budgetpropositionen

  I går röstade så riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Detta innebär att de skatteförslag som regeringen lämnat i höstens budgetproposition kommer att träda i kraft från och med 1 januari nästa år där så föreslagits.

 • Ställningstagande med anledning av ”Skandia-målet”

  Enligt Skatteverket ska ett företags svenska etablering, som ingår i en momsgrupp i Sverige, och dess utländska etablering ses som två olika beskattningsbara personer. Detta innebär enligt Skatteverket att transaktioner mellan ett företags utländska etablering och dess svenska etablering, som ingår i en momsgrupp, kan utgöra omsättningar i momshänseende.

 • HFD fastslår att frivillig skattskyldighet till moms är möjlig för korttidsupplåtelser av lokaler

  HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att korttidsuthyrning av två så kallade popup-butiker uppfyller kravet på stadigvarande användning och att frivillig skattskyldighet till moms alltså är möjlig för uthyrningen. Detta gäller oavsett om lokalen är momsad sedan tidigare eller ej. HFD framhåller att kravet på stadigvarande användning bör bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen, och att det av neutralitetsprincipen följer att fastighetsägarens avsikt ska ligga till grund för bedömningen även när lokalen inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet.

 • Bidrag ansågs vara momsfritt

  Bidrag som utgetts på villkor att mottagaren använder givarens logotyp i sin marknadsföring har av kammarrätten ansetts utgöra ett s.k. oberoende bidrag och är därför undantaget från moms.

 • Växling av Bitcoin undantaget från moms

  EU-domstolen har avgjort att växlingstjänster av Bitcoin är undantagna från momsplikt. Bitcoin anses inte ha några andra syften än att utgöra betalningsmedel och är dessutom ett betalningsmedel som accepteras av vissa aktörer. Därmed jämställer EU-domstolen hanteringen av Bitcoin med andra traditionella valutor.

 • Samfällighetsförenings avdragsrätt för uppförande av garage

  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att delägarna (bostadsrättsföreningarna) av en samfällighetsförening inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförande av garage när samfällighetsföreningen i eget namn upplåter parkeringsplatserna. Dock har samfällighetsföreningen, om denne själv upphandlar entreprenaden, avdragsrätt för ingående moms eftersom uppförandet är direkt hänförligt till, och nödvändigt för, föreningens momspliktiga parkeringsverksamhet.

 • Budgetpropositionen 2016 – Moms

  Som tidigare meddelats här på Skattenätet presenterade regeringen idag sin budgetproposition för år 2016. På momsområdet var inget av förslagen särskilt överraskande så när som på en välkommen översyn av mervärdesskattelagen för att underlätta dess tillämpning och för att anpassa den till momsdirektivet.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.