• Förslag om slopad avdragsrätt för representation

  Regeringen remitterade igår en promemoria med förslag om slopad inkomstskatterättslig avdragsrätt för all slags förtäring, tillsammans med förslag om ändrad avdragsrätt avseende moms vid representation som avser måltider eller liknande förtäring. I fråga om momsen anger förslaget att vid representation får avdraget som avser måltider eller liknande förtäring högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle.

 • Moms på uthyrning av lokal för idrottsutövning

  Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr 131 11634-16/111) redogjort för sin nya inställning avseende gränsdragningen mellan skattefri uthyrning av fastighet och skattepliktig uthyrning av idrottslokal. Enligt Skatteverket ska vissa upplåtelser som tidigare bedömts som skattepliktiga nu bedömas som skattefria uthyrningar av lokaler. Ställningstagandet innebär även att då det finns flera hyresgäster så kan uthyrningen av samma lokal samtidigt utgöra momsfri lokaluthyrning och momspliktig idrottstjänst.

 • Crowdfunding kan vara momspliktigt

  Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket så utgör tillhandahållande av varor och tjänster, i utbyte mot bidrag, vid så kallad ”crowdfunding”, momspliktiga omsättningar förutsatt att det finns en direkt koppling mellan den ersättning (bidrag) som betalas och den vara eller tjänst som mottas. Om motprestationerna till finansiärerna endast är symboliska, s.k. tackgåvor, så är det dock inte fråga om någon momspliktig omsättning.

 • Moms på outnyttjade flygbiljetter för inrikesresor

  EU-domstolen har i en dom den 23 december 2015 (bl.a.) slagit fast att utfärdandet av flygbiljetter för inrikesresor medför momsplikt även i de fall biljetterna inte utnyttjas och köparna inte får återbetalning av biljettpriset.

 • HD ger köpare rätt till återbetalning i tryckerimomsfråga

  Tingsrätten i Jönköping har hänskjutit frågan om ett tryckeri är skyldig att återbetala den moms som debiterats utan rättslig grund till en tryckeriköpare till Högsta domstolen (HD). HD har nu kommit med beslut i frågan (mål nr Ö 2708-15 den 22 december 2015).

 • Fastighetsfonders förvaltning undantagen från moms

  EU-domstolen slår fast att fastighetsfonder kan ses som investeringsfonder vars förvaltning är undantagen från moms. Förvaltningen av fastigheterna som sådana, såsom t.ex. tillsyn och inspektion av fastigheten, omfattas dock inte av undantaget.

 • Uthyrning av omsorgspersonal är momspliktigt

  Skatteverket anser att uthyrning av personal till en aktör som bedriver social omsorg, såsom exempelvis äldreomsorg, är momspliktig, såvida inte vissa förutsättningar är uppfyllda.

 • Postmoms – proposition till riksdagen

  Finansdepartementet har tidigare tagit fram en promemoria med förslag om ändrade regler i den svenska momslagen gällande frimärken och posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Regeringen har nu lagt fram en proposition till riksdagen.

 • Avdragsrätt för moms

  En köpare har medgetts avdrag för ingående moms hänförlig till ett inköp från en leverantör som varken varit registrerad till, deklarerat eller betalat moms, eftersom dessa skyldigheter inte påverkar en näringsidkares status som beskattningsbar person.

 • Riksdagsja till budgetpropositionen

  I går röstade så riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Detta innebär att de skatteförslag som regeringen lämnat i höstens budgetproposition kommer att träda i kraft från och med 1 januari nästa år där så föreslagits.