• HD ger köpare rätt till återbetalning i tryckerimomsfråga

  Tingsrätten i Jönköping har hänskjutit frågan om ett tryckeri är skyldig att återbetala den moms som debiterats utan rättslig grund till en tryckeriköpare till Högsta domstolen (HD). HD har nu kommit med beslut i frågan (mål nr Ö 2708-15 den 22 december 2015).

 • Fastighetsfonders förvaltning undantagen från moms

  EU-domstolen slår fast att fastighetsfonder kan ses som investeringsfonder vars förvaltning är undantagen från moms. Förvaltningen av fastigheterna som sådana, såsom t.ex. tillsyn och inspektion av fastigheten, omfattas dock inte av undantaget.

 • Uthyrning av omsorgspersonal är momspliktigt

  Skatteverket anser att uthyrning av personal till en aktör som bedriver social omsorg, såsom exempelvis äldreomsorg, är momspliktig, såvida inte vissa förutsättningar är uppfyllda.

 • Postmoms – proposition till riksdagen

  Finansdepartementet har tidigare tagit fram en promemoria med förslag om ändrade regler i den svenska momslagen gällande frimärken och posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Regeringen har nu lagt fram en proposition till riksdagen.

 • Avdragsrätt för moms

  En köpare har medgetts avdrag för ingående moms hänförlig till ett inköp från en leverantör som varken varit registrerad till, deklarerat eller betalat moms, eftersom dessa skyldigheter inte påverkar en näringsidkares status som beskattningsbar person.

 • Riksdagsja till budgetpropositionen

  I går röstade så riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Detta innebär att de skatteförslag som regeringen lämnat i höstens budgetproposition kommer att träda i kraft från och med 1 januari nästa år där så föreslagits.

 • Ställningstagande med anledning av ”Skandia-målet”

  Enligt Skatteverket ska ett företags svenska etablering, som ingår i en momsgrupp i Sverige, och dess utländska etablering ses som två olika beskattningsbara personer. Detta innebär enligt Skatteverket att transaktioner mellan ett företags utländska etablering och dess svenska etablering, som ingår i en momsgrupp, kan utgöra omsättningar i momshänseende.

 • HFD fastslår att frivillig skattskyldighet till moms är möjlig för korttidsupplåtelser av lokaler

  HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att korttidsuthyrning av två så kallade popup-butiker uppfyller kravet på stadigvarande användning och att frivillig skattskyldighet till moms alltså är möjlig för uthyrningen. Detta gäller oavsett om lokalen är momsad sedan tidigare eller ej. HFD framhåller att kravet på stadigvarande användning bör bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen, och att det av neutralitetsprincipen följer att fastighetsägarens avsikt ska ligga till grund för bedömningen även när lokalen inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet.

 • Bidrag ansågs vara momsfritt

  Bidrag som utgetts på villkor att mottagaren använder givarens logotyp i sin marknadsföring har av kammarrätten ansetts utgöra ett s.k. oberoende bidrag och är därför undantaget från moms.

 • Växling av Bitcoin undantaget från moms

  EU-domstolen har avgjort att växlingstjänster av Bitcoin är undantagna från momsplikt. Bitcoin anses inte ha några andra syften än att utgöra betalningsmedel och är dessutom ett betalningsmedel som accepteras av vissa aktörer. Därmed jämställer EU-domstolen hanteringen av Bitcoin med andra traditionella valutor.