• Bidrag ansågs vara momsfritt

  Bidrag som utgetts på villkor att mottagaren använder givarens logotyp i sin marknadsföring har av kammarrätten ansetts utgöra ett s.k. oberoende bidrag och är därför undantaget från moms.

 • Växling av Bitcoin undantaget från moms

  EU-domstolen har avgjort att växlingstjänster av Bitcoin är undantagna från momsplikt. Bitcoin anses inte ha några andra syften än att utgöra betalningsmedel och är dessutom ett betalningsmedel som accepteras av vissa aktörer. Därmed jämställer EU-domstolen hanteringen av Bitcoin med andra traditionella valutor.

 • Samfällighetsförenings avdragsrätt för uppförande av garage

  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att delägarna (bostadsrättsföreningarna) av en samfällighetsförening inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförande av garage när samfällighetsföreningen i eget namn upplåter parkeringsplatserna. Dock har samfällighetsföreningen, om denne själv upphandlar entreprenaden, avdragsrätt för ingående moms eftersom uppförandet är direkt hänförligt till, och nödvändigt för, föreningens momspliktiga parkeringsverksamhet.

 • Budgetpropositionen 2016 – Moms

  Som tidigare meddelats här på Skattenätet presenterade regeringen idag sin budgetproposition för år 2016. På momsområdet var inget av förslagen särskilt överraskande så när som på en välkommen översyn av mervärdesskattelagen för att underlätta dess tillämpning och för att anpassa den till momsdirektivet.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Fördelning av ingående moms efter skälig grund

  I ett ställningstagande från 25 augusti 2015 redogör Skatteverket för sin tolkning av 8 kap. 13 § momslagen, ML, om fördelning av avdrag för ingående moms efter skälig grund. I ställningstagandet anges i vilka fall och hur en skälig fördelningsgrund ska beräknas.

 • Holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

  EU-domstolen fastställer principerna för holdingbolags avdragsrätt för ingående moms. Holdingbolag som deltar i förvaltningen av vissa, men inte alla, dotterbolag anses bedriva både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet.

 • Lagförslag om slopad möjlighet till slussning av moms m.m.

  Finansdepartementet har presenterat ett förslag om att göra vissa justeringar i mervärdesskattelagen (1994:200, ML). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Finansdepartementet föreslår att porto ska undantas från moms

  Föranlett av att Sverige tidigare i år förlorade det s.k. postmomsmålet vid EU-domstolen har finansdepartementet tagit fram en promemoria med förslag om ändrade regler gällande postmoms.

 • Ett eller flera tillhandahållanden enligt Skatteverket

  Vid en försäljning kan det ingå flera olika delar av varor och/eller tjänster. För att kunna bedöma skattskyldigheten och skattesats måste man i varje enskilt fall avgöra om det är fråga om ett enda tillhandahållande eller flera olika tillhandahållanden. Skatteverket har i ett ställningstagande gett sin syn på frågan, där man anger fyra indikationer av särskild relevans för när det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden.