• Budgetprop 2017 – moms- och punktskatteområdet

  Idag har budgetpropositionen för 2017 kommit. Den innehåller en hel del förändringar som påverkar moms- och punktskatteområdet och vi har sammanfattat det viktigaste nedan.

 • EU-domstolen om fakturakravens förhållande till avdragsrätten

  I två domar avkunnade den 15 september 2016 tolkar EU-domstolen de fakturakrav som föreskrivs i direktivet och förtydligar dessas förhållande till avdragsrätten för ingående moms. I domarna betonar EU-domstolen att det är de materiella förutsättningarna som är avgörande för avdragsrätten och att formella felaktigheter inte får leda till att avdrag nekas om skattemyndigheten har tillgång till information som visar att de materiella förutsättningarna är uppfyllda. EU-domstolen fastslår även att rättning av fakturor med formella felaktigheter har en retroaktiv verkan.

 • Fördelningsgrund för avdrag ingående moms

  Kammarrätten i Göteborg har fastställt förvaltningsrättens avgöranden i fråga om rätt till avdrag för ingående moms och beräkning av fördelningsgrund som ska baseras på prognostiserad omsättning.

 • Frivilliga donationer utgör inte omsättning

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att frivilliga donationer som görs via en hemsida inte utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst. Förhandsbeskedet är inte överklagat.

 • Karenstid för att ansöka om tulltillstånd

  Den 1 maj i år trädde den nya EU-gemensamma tullagstiftningen, Union Customs Code (UCC) ikraft. Ett område som har påverkats i stor grad av de nya reglerna är kraven för de olika tulltillstånden som berör exempelvis förenklingar i tullhanteringen och tillstånd med ekonomisk verkan. Villkoren för att beviljas olika tillstånd och användningen av tillstånden har ändras för ett flertal av de befintliga tulltillstånden. Vissa tillståndstyper har dessutom försvunnit och andra har tillkommit.

 • Frivillig skattskyldighet på gemensamma utrymmen i gruppboende och rum till missbrukare

  Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att gemensamma utrymmen i ett gruppboende som nyttjas av både boende och personal kan bli föremål för frivillig skattskyldighet. Vidare konstaterar HFD att en kommuns upplåtelse av rum till missbrukare inte avser stadigvarande bostad.

 • Avdragsrätt för moms i filialer

  EU-domstolen har slagit fast att en filial har avdragsrätt för moms på kostnader som uppstått i filiallandet, även då filialen huvudsakligen utfört interna transaktioner till huvudkontoret, som inte utgör omsättning i momshänseende.

 • Moms på idrottsanläggningar

  HFD medger inte prövningstillstånd i Friskis & Svettis-målet.

 • Ett antal skatteförslag har lagrådsremitterats

  Regeringen har tidigare i år presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017, vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • Moms på idrottsanläggningar

  Idrottsklubbar som bildat bolag för att driva idrottsanläggningar kan sitta med momsrisker på grund av ny rättspraxis.