• Frivillig skattskyldighet på gemensamma utrymmen i gruppboende och rum till missbrukare

  Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att gemensamma utrymmen i ett gruppboende som nyttjas av både boende och personal kan bli föremål för frivillig skattskyldighet. Vidare konstaterar HFD att en kommuns upplåtelse av rum till missbrukare inte avser stadigvarande bostad.

 • Avdragsrätt för moms i filialer

  EU-domstolen har slagit fast att en filial har avdragsrätt för moms på kostnader som uppstått i filiallandet, även då filialen huvudsakligen utfört interna transaktioner till huvudkontoret, som inte utgör omsättning i momshänseende.

 • Moms på idrottsanläggningar

  HFD medger inte prövningstillstånd i Friskis & Svettis-målet.

 • Ett antal skatteförslag har lagrådsremitterats

  Regeringen har tidigare i år presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017, vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • Moms på idrottsanläggningar

  Idrottsklubbar som bildat bolag för att driva idrottsanläggningar kan sitta med momsrisker på grund av ny rättspraxis.

 • Momskostnader vid försäljning av dotterbolag prövas av HFD

  Kammarrätten har tidigare i mål beslutat att inte medge ett bolag avdragsrätt för konsultkostnader som uppstått i samband med försäljningen av ett dotterbolag. HFD har nu beslutat att ta upp frågan för prövning.

 • Ingen moms på förvaltning av kommanditbolag

  Kammarrätten i Stockholm avslår Skatteverkets överklagande gällande påförande av moms för bolagets förvaltning av ett kommanditbolag. Enligt kammarrätten utgör förvaltningen inte någon omsättning ur momshänseende.

 • Vårpropositionen har presenterats

  Idag har regeringen presenterat den ekonomiska vårpropositionen samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. I det som idag presenteras finns inga nya skatteförslag redovisade som inte redan har aviserats. I regeringens vårändringsbudget föreslås två lagändringar på skatteområdet, dels en utvidgning av RUT-avdraget och dels sänkt skatt på biodrivmedel. Dessa förslag innebär att skatteintäkterna totalt beräknas minska med knappt 0,5 miljarder kronor för år 2016.

 • Jämkningsbestämmelse strider mot EU-rätten

  Bestämmelsen i 9 kap. 11 § momslagen om återbetalning av ingående moms avdragen under uppförandeskede strider mot EU-rätten. Kammarrätten i Göteborg bedömer att det inte finns någon skyldighet att betala tillbaka ingående moms för tiden innan den frivilliga skattskyldigheten upphör om verksamheten aldrig påbörjas.

 • Skatteverket utreder delningsekonomins påverkan på skatteområdet

  Skatteverket har nu lämnat sin första delrapport i uppdraget att utreda hur delningsekonomin påverkar skatteområdet. I rapporten anger Skatteverket att reglerna är komplexa och försvårar förutsebarheten av beskattningskonsekvenser för aktörer på området. Särskilt lyfts bedömningar om arbetsgivaravgifter och moms upp som komplicerade.