• Moms på idrottsanläggningar

  HFD medger inte prövningstillstånd i Friskis & Svettis-målet.

 • Ett antal skatteförslag har lagrådsremitterats

  Regeringen har tidigare i år presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017, vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • Moms på idrottsanläggningar

  Idrottsklubbar som bildat bolag för att driva idrottsanläggningar kan sitta med momsrisker på grund av ny rättspraxis.

 • Momskostnader vid försäljning av dotterbolag prövas av HFD

  Kammarrätten har tidigare i mål beslutat att inte medge ett bolag avdragsrätt för konsultkostnader som uppstått i samband med försäljningen av ett dotterbolag. HFD har nu beslutat att ta upp frågan för prövning.

 • Ingen moms på förvaltning av kommanditbolag

  Kammarrätten i Stockholm avslår Skatteverkets överklagande gällande påförande av moms för bolagets förvaltning av ett kommanditbolag. Enligt kammarrätten utgör förvaltningen inte någon omsättning ur momshänseende.

 • Vårpropositionen har presenterats

  Idag har regeringen presenterat den ekonomiska vårpropositionen samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. I det som idag presenteras finns inga nya skatteförslag redovisade som inte redan har aviserats. I regeringens vårändringsbudget föreslås två lagändringar på skatteområdet, dels en utvidgning av RUT-avdraget och dels sänkt skatt på biodrivmedel. Dessa förslag innebär att skatteintäkterna totalt beräknas minska med knappt 0,5 miljarder kronor för år 2016.

 • Jämkningsbestämmelse strider mot EU-rätten

  Bestämmelsen i 9 kap. 11 § momslagen om återbetalning av ingående moms avdragen under uppförandeskede strider mot EU-rätten. Kammarrätten i Göteborg bedömer att det inte finns någon skyldighet att betala tillbaka ingående moms för tiden innan den frivilliga skattskyldigheten upphör om verksamheten aldrig påbörjas.

 • Skatteverket utreder delningsekonomins påverkan på skatteområdet

  Skatteverket har nu lämnat sin första delrapport i uppdraget att utreda hur delningsekonomin påverkar skatteområdet. I rapporten anger Skatteverket att reglerna är komplexa och försvårar förutsebarheten av beskattningskonsekvenser för aktörer på området. Särskilt lyfts bedömningar om arbetsgivaravgifter och moms upp som komplicerade.

 • Förslag om slopad avdragsrätt för representation

  Regeringen remitterade igår en promemoria med förslag om slopad inkomstskatterättslig avdragsrätt för all slags förtäring, tillsammans med förslag om ändrad avdragsrätt avseende moms vid representation som avser måltider eller liknande förtäring. I fråga om momsen anger förslaget att vid representation får avdraget som avser måltider eller liknande förtäring högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle.

 • Moms på uthyrning av lokal för idrottsutövning

  Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr 131 11634-16/111) redogjort för sin nya inställning avseende gränsdragningen mellan skattefri uthyrning av fastighet och skattepliktig uthyrning av idrottslokal. Enligt Skatteverket ska vissa upplåtelser som tidigare bedömts som skattepliktiga nu bedömas som skattefria uthyrningar av lokaler. Ställningstagandet innebär även att då det finns flera hyresgäster så kan uthyrningen av samma lokal samtidigt utgöra momsfri lokaluthyrning och momspliktig idrottstjänst.