• Klargörande domar från EU-domstolen om undantag för moms på interna tjänster

  EU-domstolen har i två domar funnit att undantaget för moms på interna tjänster i momsdirektivet endast är tillämpligt för verksamhet av allmänt intresse, bl.a. sjukvård. Undantaget kan således inte tillämpas i finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet.

 • Tillämpning av frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada

  Under sommaren meddelade EU-kommissionen och Kanadas premiärminister Justin Trudeau att frihandelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada provisoriskt ska börja tillämpas den 21 september 2017. Utöver att underlätta handeln generellt sett mellan de två parterna så syftar CETA till att bland annat avskaffa 99 % av alla tullar mellan EU och Kanada de kommande åren.

 • Stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet

  För att hyra avseende en verksamhetslokal ska kunna faktureras med moms i enlighet med reglerna om frivillig skattskyldighet krävs bl.a. att lokalen hyrs ut för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet. I ett ställningstagande från 22 juni 2017 redogör Skatteverket för sin tolkning av begreppet stadigvarande användning. Skatteverkets uttalar sig bl.a. om sin syn på hyresavtal som gäller för kortare hyresperioder än ett år.

 • Momsavdrag i samband med aktieförsäljning

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 16 maj 2017 prövat rätten till avdrag för ingående moms för konsulttjänster i samband med ett moderbolags avyttring av aktier i två dotterbolag. Frågan i målet var om köpen av konsulttjänsterna skulle anses ha ett direkt och omedelbart samband med avyttringen av aktierna (inget avdrag) eller moderbolagets allmänna omkostnader (avdrag). Domen innebär nya möjligheter att begära avdrag för ingående moms hänförlig till kostnader för konsulttjänster vid avyttring av aktier.

 • Proportionell avdragsrätt i holdingbolag

  EU-domstolen bekräftar synsättet att holdingbolag som deltar aktivt i förvaltningen av vissa dotterbolag och passivt äger andelar i andra dotterbolag har begränsad avdragsrätt för ingående moms.

 • Ställningstaganden gällande det nya fastighetsbegreppet

  Med anledning av det nya fastighetsbegreppet har Skatteverket publicerat fyra ställningstaganden som närmare berör hur begreppet ska tolkas vad gäller olika slag av byggnader, konstruktioner och installerade föremål. Tolkningen av begreppet har också betydelse för i vilka fall reglerna om omvänd byggmoms blir tillämpliga.

 • Lån underordnat försäljning av varor, moms på ränta

  EU-domstolen har i ett mål funnit att ett lån var underordnat en försäljning av varor. Räntebetalningarna skulle därför ingå i beskattningsunderlaget för moms för varuförsäljningen, m.a.o. skulle moms utgå på räntan.

 • Uthyrning av serverrack (colocation) anses vara momsfri upplåtelse

  Enligt tidigare praxis (RÅ 2008 not. 48) har tillhandahållande av colocation, dvs. utrymme för servrar och IT-system, där det samtidigt tillhandhölls redundant elektricitet och kyla, mycket god nätkommunikation och säkerhetssystem, ansetts utgöra en momsfri upplåtelse av fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 15 november 2016, genom ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, vidhållit tidigare praxis.

 • Prispengar vid hästkapplöpningar är inte en ersättning för en tillhandahållen tjänst i momshänseende

  EU-domstolen har i en dom den 10 november 2016 funnit att utbetalning av vinstmedel till hästägare, som har ställt sina hästar till förfogande för att delta i hästkapplöpningar, i vissa fall inte anses utgöra betalning för en momspliktig tjänst.

 • Finansiell verksamhetsskatt om 15 procent

  Idag lämnade Utredningen om skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår en finansiell verksamhetsskatt för att minska momsfördelen i den finansiella sektorn. Förslaget innebär att företag som inte ska betala moms på grund av att finansiella tjänster och försäkringstjänster är undantagna från momsplikt ska betala en statlig skatt om 15 % som beräknas på lönekostnaderna, eller delar därav baserat på skälig grund. Skatten träffar även företag som i huvudsak bedriver momspliktig verksamhet och t.ex. har en koncerngemensam treasuryfunktion, inköp av momsfria finansiella tjänster eller försäkringstjänster från utlandet, utlåning m.m. Skatten är enligt förslaget inte avdragsgill inkomstskattemässigt. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.