• Ställningstaganden gällande det nya fastighetsbegreppet

  Med anledning av det nya fastighetsbegreppet har Skatteverket publicerat fyra ställningstaganden som närmare berör hur begreppet ska tolkas vad gäller olika slag av byggnader, konstruktioner och installerade föremål. Tolkningen av begreppet har också betydelse för i vilka fall reglerna om omvänd byggmoms blir tillämpliga.

 • Lån underordnat försäljning av varor, moms på ränta

  EU-domstolen har i ett mål funnit att ett lån var underordnat en försäljning av varor. Räntebetalningarna skulle därför ingå i beskattningsunderlaget för moms för varuförsäljningen, m.a.o. skulle moms utgå på räntan.

 • Uthyrning av serverrack (colocation) anses vara momsfri upplåtelse

  Enligt tidigare praxis (RÅ 2008 not. 48) har tillhandahållande av colocation, dvs. utrymme för servrar och IT-system, där det samtidigt tillhandhölls redundant elektricitet och kyla, mycket god nätkommunikation och säkerhetssystem, ansetts utgöra en momsfri upplåtelse av fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 15 november 2016, genom ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, vidhållit tidigare praxis.

 • Prispengar vid hästkapplöpningar är inte en ersättning för en tillhandahållen tjänst i momshänseende

  EU-domstolen har i en dom den 10 november 2016 funnit att utbetalning av vinstmedel till hästägare, som har ställt sina hästar till förfogande för att delta i hästkapplöpningar, i vissa fall inte anses utgöra betalning för en momspliktig tjänst.

 • Finansiell verksamhetsskatt om 15 procent

  Idag lämnade Utredningen om skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår en finansiell verksamhetsskatt för att minska momsfördelen i den finansiella sektorn. Förslaget innebär att företag som inte ska betala moms på grund av att finansiella tjänster och försäkringstjänster är undantagna från momsplikt ska betala en statlig skatt om 15 % som beräknas på lönekostnaderna, eller delar därav baserat på skälig grund. Skatten träffar även företag som i huvudsak bedriver momspliktig verksamhet och t.ex. har en koncerngemensam treasuryfunktion, inköp av momsfria finansiella tjänster eller försäkringstjänster från utlandet, utlåning m.m. Skatten är enligt förslaget inte avdragsgill inkomstskattemässigt. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

 • Budgetprop 2017 – moms- och punktskatteområdet

  Idag har budgetpropositionen för 2017 kommit. Den innehåller en hel del förändringar som påverkar moms- och punktskatteområdet och vi har sammanfattat det viktigaste nedan.

 • EU-domstolen om fakturakravens förhållande till avdragsrätten

  I två domar avkunnade den 15 september 2016 tolkar EU-domstolen de fakturakrav som föreskrivs i direktivet och förtydligar dessas förhållande till avdragsrätten för ingående moms. I domarna betonar EU-domstolen att det är de materiella förutsättningarna som är avgörande för avdragsrätten och att formella felaktigheter inte får leda till att avdrag nekas om skattemyndigheten har tillgång till information som visar att de materiella förutsättningarna är uppfyllda. EU-domstolen fastslår även att rättning av fakturor med formella felaktigheter har en retroaktiv verkan.

 • Fördelningsgrund för avdrag ingående moms

  Kammarrätten i Göteborg har fastställt förvaltningsrättens avgöranden i fråga om rätt till avdrag för ingående moms och beräkning av fördelningsgrund som ska baseras på prognostiserad omsättning.

 • Frivilliga donationer utgör inte omsättning

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att frivilliga donationer som görs via en hemsida inte utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst. Förhandsbeskedet är inte överklagat.

 • Karenstid för att ansöka om tulltillstånd

  Den 1 maj i år trädde den nya EU-gemensamma tullagstiftningen, Union Customs Code (UCC) ikraft. Ett område som har påverkats i stor grad av de nya reglerna är kraven för de olika tulltillstånden som berör exempelvis förenklingar i tullhanteringen och tillstånd med ekonomisk verkan. Villkoren för att beviljas olika tillstånd och användningen av tillstånden har ändras för ett flertal av de befintliga tulltillstånden. Vissa tillståndstyper har dessutom försvunnit och andra har tillkommit.