• Momsärende om ideella föreningar läggs ner

  Europeiska kommissionen har idag beslutat att lägga ner överträdelseärendet gällande momsbefrielse på ideella föreningar. Detta med anledning av att de svenska reglerna om momsbefrielse för ideella föreningar inte påverkar konkurrensen inom EU:s inre marknad.

 • Garantier skulle kunna utgöra försäkringar

  Generaladvokaten har föreslagit att EU-domstolen ska anse att en extern parts tillhandahållande av garantier ska ses som ett tillhandahållande av försäkringar ur momssynpunkt.

 • Bidrag till Science Park var ersättning för momspliktig tjänst

  Förvaltningsrätten har bedömt om ett bidrag till en Science Park skulle anses utgöra ersättning för en momspliktig tjänst eller ett oberoende bidrag utan krav på motprestation.

 • Anmälningsavgift till idrottstävling inte beskattningsbar

  Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att anmälningsavgift som utländsk beskattningsbar person betalat för att kunna delta i svensk idrottstävling inte ska beskattas i Sverige. Detta skiljer sig mot Skatteverkets tidigare ställningstagande i frågan.

 • HVB-hem ansågs utgöra stadigvarande bostad

  Förvaltningsrätten har bedömt att ett bolags upplåtelse till en kommun av fastighet som av kommunen används till boende för ensamkommande flyktingbarn inte kan vara föremål för frivillig skattskyldighet då lokalerna anses utgöra stadigvarande bostad.

 • EU-domstolen definierar uthyrning av fastighet

  EU-domstolen har i det nyligen avgjorda målet Regie communale autonome du stade Luc Varenne, Regie, (C-55/14) gett sin syn på vad som definierar en uthyrning av fastighet. Domstolens resonemang kan komma att ändra hur vi i Sverige avgränsar momsfri uthyrning av fast egendom från andra momspliktiga tjänster.

 • Momsgruppsreglernas framtid fortsatt osäker

  Regeringen har nu utkommit med en propositionsförteckning för våren 2015. Av denna framgår att en proposition avseende ett slopande av momsgruppsreglerna kommer att presenteras senast den 27 april.

 • Moms på mäklartjänster vid aktieförsäljning var avdragsgill

  Kammarrätten medger ett bolag avdrag för moms avseende mäklartjänster som förvärvats i samband med en aktieavyttring.

 • Nybörjarkurs i simning har ansetts vara idrott

  Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där fråga var om en nybörjarkurs för funktionshindrade barn kunde anses vara idrott och således föremål för den reducerade skattesatsen om 6 procent.

 • Vad händer vid årskiftet ?

  Som följd av att Alliansens budgetmotion i veckan vann majoritet i rikdagen kan man fråga sig vad som gäller fr.o.m 1 januari 2015.
  Alliansen lade tidigare i höstas en s.k. skuggbudget, d.v.s. en budgetmotion med diverse förslag att genomföra bl.a. från och med årsskiftet samt diverse förslag att inte genomföra diverse förslag från nuvarande regering.

  Vad som kan utläsas och bedömas bli följden av detta är i fråga om skatter och avgifter är på det stora hela taget följande: