• Postmoms – Sverige förlorade i EU-domstolen

  Sverige förlorade i EU-domstolen gällande frågan om samhällsomfattande postbefordran ska vara momsfritt eller inte. EU-domstolen har nu avgjort frågan och fann att sådana posttjänster ska vara momsfria. Detta innebär att posten felaktigt debiterat moms på sina tjänster.

 • Skatteförslag i vårändringsbudgeten

  Regeringen redovisar i dag diverse förslag inom skatteområdet vilka redan tidigare i stor utsträckning aviserats. Dagens förslag avses träda i kraft den 1 augusti i år i den mån de ej avser förslag där man bibehåller tidigare regler. Ett antal övriga skatteförslag från regeringen vilka träder i kraft den 1 januari 2016 finns omnämnda i en artikel i skattenätet från den 27 mars.

 • Möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt behålls

  Regeringen föreslår att momsgruppsreglerna inte avskaffas.

 • Förvaltningsrätten har bifallit överklagandet i ”Skandia-målet”

  Förvaltningsrätten i Stockholm anser att den svenska filialen inte är skyldig att förvärvsbeskatta sig för de kostnadsallokeringar som gjorts från huvudkontoret i USA.

 • Frivillig moms vid uthyrning till s.k. popup-butiker

  Ett bolag hade begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ville ha svar på om kravet på stadigvarande användning i reglerna om frivillig moms, är uppfyllt vid korttidsuthyrning av två lokaler som skulle användas som s.k. popup-butiker. Nämnden ansåg att bolagets avsikt var att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna i momspliktig verksamhet och fann därför att uthyrningen uppfyllde kravet om stadigvarande användning, trots att respektive hyresgäst skulle hyra under en kortare tid. Detta innebär alltså de två uthyrningarna kunde omfattas av frivillig moms. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.

 • Nedsättning av utgående moms utan kreditfaktura

  Kammarrätten har inte ansett kreditfakturor nödvändiga för nedsättning av utgående moms i ett fall där originalfakturor med moms aldrig hade utfärdats.

 • Prospekteringsbolag avregistreras för moms

  Skatteverket avregistrerar svenskt bolag för moms med grunden att deras prospekteringsverksamhet har anknytning till fast egendom utomlands.

 • Postmoms – Moms på posttjänster

  EU-kommissionen väckte under 2013 fördragsbrottstalan mot Sverige på grund av att EU-kommissionen anser att Sveriges hantering av moms på vissa posttjänster strider mot EU-rätten (mål nr C-114/14). Den konkreta frågan är om samhällsomfattande postbefordran ska vara undantagen från moms eller inte. Om Sverige fälls i EU-domstolen kommer bolag och föreningar ha goda möjligheter att begära tillbaka felaktig betald moms på sådana tjänster. Frågan uppmärksammades på nytt i förra veckan i bl.a. Di och Svd.

 • Momsärende om ideella föreningar läggs ner

  Europeiska kommissionen har idag beslutat att lägga ner överträdelseärendet gällande momsbefrielse på ideella föreningar. Detta med anledning av att de svenska reglerna om momsbefrielse för ideella föreningar inte påverkar konkurrensen inom EU:s inre marknad.

 • Garantier skulle kunna utgöra försäkringar

  Generaladvokaten har föreslagit att EU-domstolen ska anse att en extern parts tillhandahållande av garantier ska ses som ett tillhandahållande av försäkringar ur momssynpunkt.