• OECD föreslår förändrade dokumentationskrav vid internprissättning

  OECD har publicerat ett ”White Paper” där en översyn av dokumentationskrav för internprissättning görs. I dokumentet föreslås förändringar när det gäller vilken dokumentationsmetod som ska användas. White Paper ska ses som ett direkt led i OECD:s arbete mot Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) där just interprissättningsområdet har hög prioritet. OECD diskuterar även, i ett nyligen presenterat memorandum, sin syn på rapportering av finansiell information utifrån en gemensam mall, s.k. country-by-country reporting. De föreslagna förändringarna som OECD:s förslag ovan kan komma att resultera i planeras träda i kraft i september 2014 men kräver redan nu förberedelser bland annat av hur företag rapporterar inkomster samt erlagda skatter.

 • OECD publicerar reviderat utkast avseende immateriella rättigheter

  Den 30 juli 2013 publicerade OECD ett reviderat utkast rörande internprissättningsfrågor relaterade till immateriella rättigheter. Detta reviderade utkast bygger vidare på det diskussionsutkast som publicerades den 6 juni 2012 och tar delvis hänsyn till den publika konsultationsprocess som förts.

 • Ukraina inför nya internprissättningsregler

  Det ukrainska parlamentet har beslutat om en ny internprissättningslag som ska träda i kraft den 1 september 2013.

 • Ökad granskning av omstruktureringar i Polen

  Det polska finansdepartementet planerar att komplettera de polska internprissättningsreglerna med bestämmelser avseende omstruktureringar.

 • OECD publicerar reviderat utkast avseende immateriella rättigheter

  Den 30 juli 2013 publicerade OECD ett reviderat utkast rörande internprissättningsfrågor relaterade till immateriella rättigheter. Detta reviderade utkast bygger vidare på det diskussionsutkast som publicerades den 6 juni 2012 och tar delvis hänsyn till den publika konsultationsprocess som förts.

 • OECD ger ut handlingsplan mot BEPS

  Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

 • Ny internprissättningslagstiftning kan vara på gång i Frankrike

  Enligt en rapport den 6 juni 2013 från det franska Inspectorate General for Finance (IGF) (ett revisions- och tillsynsorgan), bör Frankrike revidera sin skattelagstiftning för att upprätthålla armlängdsprincipen och skärpa straffen för företag som inte uppfyller dokumentationskraven, som ett led i att skärpa kontrollen av utländska koncerners internprissättningspraxis.

 • Fråga om ränteavdrag på aktieägarlån

  Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om räntesättningen av ett koncerninternt lån och godkänt ett bolags ränteavdrag hänförligt till ett aktieägarlån som löper med en ränta om 9 procent.

 • Ändring i OECD:s riktlinjer om ”safe harbours”

  OECD har i ett pressmeddelande meddelat att dess råd godkänt en ändring av sektion E i avsnitt 4 (4.93 – 4.122) i OECD:s riktlinjer för internprissättning. OECD vänder därmed i frågan om safe harbours och intar en mer positiv ståndpunkt än tidigare.

 • Fråga om Skatteverkets bevisbörda i internprissättningsmål

  I fyra nya förvaltningsrättsdomar påtalar domstolarna att Skatteverket brustit i sin utredning och inte förmått fullgöra sin bevisbörda om att felprissättning förelegat.