• Lagrådsremiss: TP-dokumentation och CbC-rapporter

  Den 19 oktober 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet om genomförande av OECD:s standard för dokumentation av internprissättning och land-för-land-rapportering. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-landrapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

 • HFD-dom: Tillämpning av korrigeringsregeln

  Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att 14 kap. 19 § inkomstskattelagen kan tillämpas när ett avtal med visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor.

 • Skatteverket lämnar förslag om internprissättning och land-för-land-rapportering

  Skatteverket har överlämnat en knappt 90 sidor lång promemoria till Finansdepartementet, vari det bland annat föreslås att Sverige ska införa så kallad land-för-land-rapportering för stora koncerner i enlighet med OECD:s förslag. Dessutom föreslås att dokumentationsskyldigheten avseende internprissättning utvidgas till att också avse fasta driftställen och handelsbolag.

 • Sverige undertecknar avtal om informationsutbyte

  Den 27:e januari undertecknade Sverige, tillsammans med 30 andra länder, ett avtal om utbyte av ”Country-by-Country” (CbC) rapporter på skatteområdet.
  Som en del i det fortsatta arbetet att öka insynen i multinationella företag (initierat av OECD och G20-länderna i det så kallade BEPS-projektet) undertecknades den 27:e januari ett multilateralt avtal som reglerar rätten för 31 länder att utbyta CbC rapporter mellan varandra. Undertecknandet ses som en viktig milstople i implementeringen av BEPS-projektet.

 • Skatteverkets seminarium om BEPS

  Den 5 oktober presenterade OECD resultatet av skatteprojektet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, som väntas få stor inverkan på reglerna för internationell företagsbeskattning, inklusive internprissättning. Den 1 december höll Skatteverket ett seminarium om BEPS för att ge sin syn på hur projektet påverkar Skatteverkets och företagens framtida arbete. Det var ett välbesökt och välarrangerat seminarium där såväl multinationella företag som skatterådgivare var representerade.

 • Slutgiltiga BEPS-rapporter publicerade av OECD

  OECD publicerade den 5 oktober slutgiltiga rapporter avseende samtliga 15 fokusområden som det två år långa Base Erosion and Profit Shifting-projektet (BEPS-projektet) berört. De 15 fokusområdena presenterades under 2013 och lyfte fram åtgärder inom varje område med syfte att minska internationell skatteflykt. Målet med BEPS-projektet har varit att ta fram rekommendationer och verktyg för myndigeter att implementera på lokal nivå och därigenom skapa ett omfattande och harmoniserat regelverk för internationell beskattning.

 • Nederländerna: nya dokumentationskrav

  Den 15 september 2015 publicerades ett nederländskt lagförslag avseende bolagsbeskattning (1) (se info nedan) . De föreslagna ändringarna inkluderar åtgärder för att anpassa den nederländska skattelagstiftningen till G20/OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”) Action 13. Lagförslaget innebär att bolag kommer bli skyldiga att upprätta dokumentation enligt OECD:s ”three-tier approach” (dvs. Masterfile, Local file och CbCr, 2) se tidigare artikel rörande BEPS Action 13 nedan ). Reglerna kommer att tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • OECD: Publiceringsdatum för slutliga BEPS-rapporter

  Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser. Handlingsplanen innehåller 15 åtgärdspunkter och beskriver det arbete och åtgärder som OECD ämnar företa för att motverka vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser, tidsfrister för detta arbete samt resurser och metoder nödvändiga för att genomföra dessa åtgärder.

 • Implementering av ”country-by-country reporting”

  Den 6 februari 2015 publicerade OECD ”Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” (”vägledningen”). Vägledningen innehåller riktlinjer för hur den så kallade ”country-by-country report” (”CbC-rapporten”) ska implementeras. CbC-rapporten är en del av Action 13 i G20/OECD:s BEPS projekt som Skattenätet tidigare rapporterat om. Vägledningen stadgar att den första CbC-rapporten ska lämnas in avseende beskattningsår som påbörjas 1 januari 2016 eller senare. Vidare stadgas att CbC-rapporten ska lämnas in i hemviststaten för koncernens yttersta moderbolag och tillhandahållas till andra relevanta stater genom ett automatiskt informationsutbyte. Vägledningen innehåller även översiktlig information avseende implementering av ”Masterfile” och ”local file” konceptet.