• OECD: Publiceringsdatum för slutliga BEPS-rapporter

  Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser. Handlingsplanen innehåller 15 åtgärdspunkter och beskriver det arbete och åtgärder som OECD ämnar företa för att motverka vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser, tidsfrister för detta arbete samt resurser och metoder nödvändiga för att genomföra dessa åtgärder.

 • Implementering av ”country-by-country reporting”

  Den 6 februari 2015 publicerade OECD ”Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” (”vägledningen”). Vägledningen innehåller riktlinjer för hur den så kallade ”country-by-country report” (”CbC-rapporten”) ska implementeras. CbC-rapporten är en del av Action 13 i G20/OECD:s BEPS projekt som Skattenätet tidigare rapporterat om. Vägledningen stadgar att den första CbC-rapporten ska lämnas in avseende beskattningsår som påbörjas 1 januari 2016 eller senare. Vidare stadgas att CbC-rapporten ska lämnas in i hemviststaten för koncernens yttersta moderbolag och tillhandahållas till andra relevanta stater genom ett automatiskt informationsutbyte. Vägledningen innehåller även översiktlig information avseende implementering av ”Masterfile” och ”local file” konceptet.

 • Spanien: “country-by-country reporting

  Den 20 januari 2015, aviserade det spanska finansdepartementet att en skyldighet att upprätta så kallad ”country-by-country reporting” (”CbCr”) kommer att inkluderas i den kommande förordningen rörande bolagsbeskattning (”förordningen”). Förordningen väntas antas under första halvåret 2015 och träda ikraft den 1 januari 2016.

 • Tax Alert: BEPS actions 8-10 avseende bl.a. begreppet risk inom internprissättning

  I utkastet finns förslag till förändringar och tillägg i OECD:s riktlinjer vilka styr när viss riskallokering bör tillåtas eller ej beaktas av länders skattemyndigheter. I fall där armlängdsprincipen bedöms leda till orimliga följder finns även förslag till speciella åtgärder.

 • Ny undersökning om transfer pricing

  Skattemyndigheters transfer pricing – utredningar och revisioner blir globalt mer vidspridda och omfattande.

 • Ny undersökning om transfer pricing

  Ingressen (fyll med text)

 • Förvaltningsrätten godkänner ”omkaraktärisering” av ett spelbolags transaktioner

  Ett spelbolag genomförde en omstrukturering inom koncernen där det beslutades att flytta så gott som samtliga delar av den svenska teknik- och produktionsutvecklingsverksamheten till koncernbolag på Malta. Skatteverket hävdade att en funktionsanalys visade att det svenska bolaget såväl före som efter beslutet om omstrukturering har innehaft betydelsefull branschkännedom och teknisk expertis, att antalet anställda i det svenska bolaget ökat kraftigt efter beslutet om omstrukturering samt att det maltesiska bolaget till vilket verksamheten överförts endast har haft en mindre personalstyrka bestående av säljare. Merparten av de anställda i det svenska bolaget har varit sysselsatta inom teknikfunktioner innefattande både högpresterande och kundanpassad teknisk utveckling och support. Vidare hävdade Skatteverket att strategiska beslut för koncernen fortsättningsvis fattats av styrelse och ledning som huvudsakligen varit verksamma och anställda i det svenska bolaget.

 • Nekat avdrag för högre ränta vid omförhandlat lån

  Kammarrätten i Göteborg har prövat frågan om en räntehöjning vid ett omförhandlat lån och nekat avdrag för räntehöjningen som påförts genom det nya avtalet.

 • OECD publicerar nya riktlinjer avseende internprissättning rörande immateriella rättigheter

  Den 17 september 2014 publicerade OECD nya riktlinjer avseende internprissättning rörande immateriella rättigheter. Riktlinjerna innehåller ändringar i kapitel I, II och VI i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2010) som ett led i arbetet med OECDs mer övergripande projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Dock kvarstår arbete i vissa delar vilka presenteras under 2015.

 • OECD publicerar nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation inklusive s.k. country-by-country reporting

  OECD publicerade i dagarna dokumentet ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” innehållandes nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation. De av OECD föreslagna förändringarna ställer stora krav på multinationella koncerner att tillhandahålla utförlig information om varje bolag inom koncernen.