• Transfer Pricing Firm of the Year – igen!

  För sjunde gången, och för andra året i rad, har tidskriften International Tax Review utsett EY till ”Swedish Transfer Pricing Firm of the Year”.

 • Transfer Pricing Firm of the Year!

  För sjätte gången har tidskriften International Tax Review utsett EY till ”Swedish Transfer Pricing Firm of the Year”. Utmärkelsen, som normalt delas ut vid en årlig galamiddag i London, offentliggjordes igår på International Tax Reviews hemsida. Till grund för utmärkelsen ligger bland annat rådgivningens innovation och komplexitet.

 • Nytt ställningstagande om ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden

  Den 17 april publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande gällande armlängdsmässig ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden. Skatteverket anser att ledning ska hämtas från det nya Kapitel X om finansiella transaktioner i OECD:s riktlinjer för internprissättning, vid avgörande om ett borgensåtagande eller andra finansiella garantier som lämnats till stöd för låntagare inom en intressegemenskap har ersatts på ett armlängdsmässigt sätt.

 • Covid-19 – Transfer pricing impact and responses

  Covid-19 will have far reaching consequences for societies, communities, companies and individuals alike. The impact of the pandemic also raises a number of transfer pricing issues on the background of which multinational enterprises may consider implementing business critical changes to established operating models and supply chains.

 • HFD undanröjer eftertaxering och skattetillägg i internprissättningsmål

  Högsta förvaltningsdomstolen fann i en dom den 19 juni 2019 att det inte var möjligt att efterbeskatta ett bolag och påföra skattetillägg på grund av oriktig prissättning. Därmed upphävdes kammarrättens dom.

 • Nytt ställningstagande om server som fast driftställe

  Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande angående frågan om när en server kan medföra att ett fast driftställe uppkommer och på vilken grund vinstallokering i sådant fall bör ske. Skatterättsnämnden har i ett förhandsavgörande (dnr 125-11/D) tidigare prövat frågan om en server kan utgöra fast driftställe och bedömt att det är möjligt under vissa förutsättningar. Förhandsbeskedet överklagades dock till Högsta förvaltningsdomstolen som undanröjde det på grund av bristande information. Skatteverkets nya ställningstagande klargör myndighetens inställning i frågan.

 • Avdragsrätten för marknadsföringsbidrag till utländska dotterbolag och korrigeringsregeln

  Skatteverket har fått många frågor om avdragsrätten för marknadsföringsbidrag till utländska koncernföretag och företagen som yrkar avdrag hänvisar ofta till den rättspraxis som finns från Högsta förvaltningsdomstolen om marknadsföring. Skatteverket har därför nu i ett nytt ställningstagande behandlat frågan om hur denna existerande praxis förhåller sig till den så kallade korrigeringsregeln i inkomstskattelagen.

 • Ej oriktig uppgift vid allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe

  Under mellandagarna avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mål gällande allokering av dotterbolagsandelar till ett i Sverige beläget fast driftställe. I avgörandet upphävde HFD underinstansernas domar genom att undanröja Skatteverkets beslut. HFD anser att bolaget inte lämnat någon oriktig uppgift kring allokeringen och därmed förelåg det inte grund för eftertaxering och inte heller skattetillägg.

 • Nya regler om TP-dokumentation och CbC-rapportering antagna

  Riksdagen antog den 1 mars regeringens lagförslag ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagstiftningen innebär att det nuvarande regelverket för internprissättningsdokumentation utvidgas i enlighet med OECD:s standard och att det införs en rapporteringsskyldighet genom land-för-land-rapporter. Ett automatiskt utbyte av nämnda rapporter mellan skattemyndigheterna i EU och i de jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering innefattas också.

 • Lagförslag om TP och CbC-rapportering

  Regeringen publicerade nyligen på sin hemsida propositionen ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-land-rapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.