• HFD undanröjer eftertaxering och skattetillägg i internprissättningsmål

  Högsta förvaltningsdomstolen fann i en dom den 19 juni 2019 att det inte var möjligt att efterbeskatta ett bolag och påföra skattetillägg på grund av oriktig prissättning. Därmed upphävdes kammarrättens dom.

 • Nytt ställningstagande om server som fast driftställe

  Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande angående frågan om när en server kan medföra att ett fast driftställe uppkommer och på vilken grund vinstallokering i sådant fall bör ske. Skatterättsnämnden har i ett förhandsavgörande (dnr 125-11/D) tidigare prövat frågan om en server kan utgöra fast driftställe och bedömt att det är möjligt under vissa förutsättningar. Förhandsbeskedet överklagades dock till Högsta förvaltningsdomstolen som undanröjde det på grund av bristande information. Skatteverkets nya ställningstagande klargör myndighetens inställning i frågan.

 • Avdragsrätten för marknadsföringsbidrag till utländska dotterbolag och korrigeringsregeln

  Skatteverket har fått många frågor om avdragsrätten för marknadsföringsbidrag till utländska koncernföretag och företagen som yrkar avdrag hänvisar ofta till den rättspraxis som finns från Högsta förvaltningsdomstolen om marknadsföring. Skatteverket har därför nu i ett nytt ställningstagande behandlat frågan om hur denna existerande praxis förhåller sig till den så kallade korrigeringsregeln i inkomstskattelagen.

 • Ej oriktig uppgift vid allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe

  Under mellandagarna avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mål gällande allokering av dotterbolagsandelar till ett i Sverige beläget fast driftställe. I avgörandet upphävde HFD underinstansernas domar genom att undanröja Skatteverkets beslut. HFD anser att bolaget inte lämnat någon oriktig uppgift kring allokeringen och därmed förelåg det inte grund för eftertaxering och inte heller skattetillägg.

 • Nya regler om TP-dokumentation och CbC-rapportering antagna

  Riksdagen antog den 1 mars regeringens lagförslag ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagstiftningen innebär att det nuvarande regelverket för internprissättningsdokumentation utvidgas i enlighet med OECD:s standard och att det införs en rapporteringsskyldighet genom land-för-land-rapporter. Ett automatiskt utbyte av nämnda rapporter mellan skattemyndigheterna i EU och i de jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering innefattas också.

 • Lagförslag om TP och CbC-rapportering

  Regeringen publicerade nyligen på sin hemsida propositionen ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-land-rapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

 • Lagrådsremiss: TP-dokumentation och CbC-rapporter

  Den 19 oktober 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet om genomförande av OECD:s standard för dokumentation av internprissättning och land-för-land-rapportering. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-landrapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

 • HFD-dom: Tillämpning av korrigeringsregeln

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förklarat att 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (IL) kan tillämpas när ett avtal med visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor.

 • Skatteverket lämnar förslag om internprissättning och land-för-land-rapportering

  Skatteverket har överlämnat en knappt 90 sidor lång promemoria till Finansdepartementet, vari det bland annat föreslås att Sverige ska införa så kallad land-för-land-rapportering för stora koncerner i enlighet med OECD:s förslag. Dessutom föreslås att dokumentationsskyldigheten avseende internprissättning utvidgas till att också avse fasta driftställen och handelsbolag.

 • Sverige undertecknar avtal om informationsutbyte

  Den 27:e januari undertecknade Sverige, tillsammans med 30 andra länder, ett avtal om utbyte av ”Country-by-Country” (CbC) rapporter på skatteområdet.
  Som en del i det fortsatta arbetet att öka insynen i multinationella företag (initierat av OECD och G20-länderna i det så kallade BEPS-projektet) undertecknades den 27:e januari ett multilateralt avtal som reglerar rätten för 31 länder att utbyta CbC rapporter mellan varandra. Undertecknandet ses som en viktig milstople i implementeringen av BEPS-projektet.