• Ny dom från EU-domstolen kan påverka svenska regler om expertskatt

  EU-domstolen (EUD) i Luxemburg har i ett nytt mål konstaterat att italienska regler om beskattning av hasardspel strider mot reglerna i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). De italienska reglerna innebär att vinster från italienska kasinon etc var undantagna från beskattning, medan vinster från utländska kasinon beskattades. De motiv som italienska regeringen lämnade ansågs inte tillräckliga för att motivera en särbehandling.

 • Beräkning av beskattningsunderlag vid gåvor till second hand-verksamhet

  Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via second hand-butiker?

 • Höjda socialavgifter kan drabba företag med utsända till Indien, USA och Kanada/Québec

  Skatteverket har i ett nytt ställningstagande om allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige informerat om att allmän löneavgift ska betalas för personal som kvarstår i svensk socialförsäkring vid utsändning till Indien, USA och Kanada.

 • Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

  Socialförsäkringskonventionen mellan Sverige och Indien trädde i kraft den 1 augusti 2014.

 • Sexmånadersregeln prövad vid kortare avbrott i Sverige och i tredje land

  Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att sexmånadersregeln är tillämplig på person som arbetar och vistas i ett land utomlands, även om personen i perioder kommer att arbeta i andra länder utomlands. Regelbundet arbete i andra länder anses inte som ett sådant kortare avbrott av vistelsen utomlands som innebär att sexmånadersregeln inte kan tillämpas. Skatteverket förväntas till följd av HFD:s dom ändra sitt ställningstagande om att en vistelse utanför arbetslandet i mer än 96 dagar ska medföra att sexmånadersregeln inte kan tillämpas.

 • Utomståenderegeln – tillämplig först efter 10 år i vissa fall

  Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen meddelad dom fastslagit att utomståenderegeln kan tillämpas först fem år efter det att aktier som ägs av en tidigare verksam delägare blivit okvalificerade. De fem år som delägaren inte varit verksam, den så kallade karensperioden, får alltså inte beaktas vid tillämpning av utomståenderegeln.

 • Väsentlig anknytning – innehav av privatbostad i Sverige

  Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om utvandrade makars skattskyldighet. Efter utflytt från Sverige behöll makarna ifråga sin fritidsfastighet men förvärvade efter ett och ett halvt år från utflytten en bostadslägenhet i Sverige. Domstolen konstaterar att då makarna inte förfogat över annan bostad än fritidsfastigheten under mellantiden kan bostadslägenheten tillsammans med övriga omständigheter inte ges sådan betydelse att makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. De ska därmed beskattas såsom begränsat skattskyldiga.

 • Utbetalning av särskilda vinstandelar, s.k. carried interest

  Kammarrätten i Stockholm har nyligen prövat frågan om utbetalning av särskilda vinstandelar, sk carried interest, från en riskkapitalfond kan utgöra skattepliktig inkomst för ett svenskt rådgivningsbolag alternativt om ersättningen under vissa förutsättningar kan anses utgöra lön.

 • Expertskatt vid byte av arbetsgivare

  Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om förutsättningar för skattelättnad för utländska nyckelpersoner vid byte av arbetsgivare. I målet bytte en individ med expertskattelättnad arbetsgivare som en följd av en intern omstrukturering och domstolen konstaterar att de formella kraven för expertskattelättnad därmed inte längre var uppfyllda.

 • Underlag för arbetsgivaravgifter för utsänd personal

  Frågan om hur underlaget för arbetsgivaravgifter ska beräknas för anställda med nettolön har nu avgjorts av Kammarrätten. Enligt Kammarrätten ska förmån av fri skatt i arbetslandet värderas till den utländska skatten och inte utifrån skatt beräknad enligt svensk tabellskatt. Underlaget för arbetsgivaravgifterna utgörs därför av den anställdes nettolön + förmåner + utländsk skatt.