• Ej dubbelbeskattning på ärvda aktier som säljs

  Nyligen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) en dom som behandlar frågan vilket anskaffningsvärde för aktier en dödsbodelägare ska använda när dödsboet beskattats som om aktierna avyttrats i samband med utskiftningen i dödsboet – den avlidnes ursprungliga anskaffningsvärde eller marknadsvärdet vid tidpunkten för utskiftningen. HFD fann att dödsbodelägaren skulle använda den avlidnes anskaffningsvärde, vilket skulle leda till dubbelbeskattning av skillnaden mellan den avlidnes ursprungliga anskaffningsvärde och tillgångarnas marknadsvärde vid tidpunkten för utskiftningen. Dubbelbeskattningen undanröjdes dock genom en ändamålsenlig tolkning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

 • Socialförsäkringsavtal: Sverige/Filippinerna

  Ett socialförsäkringsavtal mellan Filippinerna och Sverige skrevs under den 15 oktober. Socialdepartementet avser att lämna en proposition om godkännande och ikraftträdande till riksdagen under våren 2016.

 • Nya arvsregler i internationella sammanhang

  Från och med i går, den 17 augusti 2015, föreligger nya arvsregler i internationella fall. Det är en EU-förordning som ligger till grund för dessa regeländringar och regeringen lämnade i april i år en proposition för att anpassa det svenska regelverket till denna förordning. Propositionen antogs av riksdagen den 17 juni och från och med i går gäller som nämnts den nya EU-förordningens regler i Sverige såväl som i övriga EU-stater, med, märk väl, undantag dock för Storbritannien, Irland och Danmark.

 • Utfärdande av elektroniska visum till Indien

  Den indiska regeringen har infört möjligheten att utfärda elektroniska turist- och affärsvisum (så kallade eTourist Visa/eTV) för 43 länder. Från den 15 juni 2015 kommer ytterligare 31 länder ingå i det nya visumsystemet, däribland Sverige.

 • Fondförsäkring med 1% risk anses som kapitalförsäkring

  Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked ansett att en fondförsäkring, med en risk för försäkringstagaren uppgående till 1 procent, utgör en kapitalförsäkring.

 • HFD ändrar förhandsbesked om investeringssparkonto

  Fondandelar noterade på Irish Stock Exchange anses upptagna till handel på en reglerad marknad enligt lagen om investeringssparkonto. Följaktligen ändrar Högsta förvaltningsdomstolen förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden.

 • Svensk beskattning strider mot den fria rörligheten

  Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked kommit fram till att svensk beskattning av incitamentsprogram strider mot den fria rörligheten inom EU.

 • Migrationsverkets riktlinjer:Minimilöner

  Migrationsverkets ställningstagande bringar klarhet i frågan om hur en anställds ersättning ska se ut för att kraven för arbetstillstånd ska vara uppfyllda. Arbetsgivare rekommenderas att se över sina policies avseende arbetstagare utsända till Sverige för att säkerställa efterlevnad av kraven i det nya ställningstagandet.

 • EU-direktivet:Företagsinterna förflyttningar av arbetstagare

  För att förenkla för multinationella företag att tillfälligt flytta kvalificerad arbetskraft till koncernföretag inom EU så har ett nytt direktiv antagits av Europaparlamentet och Rådet. Direktivet avser både förflyttningar från medlemsländer och tredje land och är tillämpligt på tre kategorier arbetstagare: chefer, specialister och trainees.

 • Expertskatt, negativ HFD-dom

  Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen om en arbetstagare med nettolöneavtal har rätt till skattelättnader vid bedömningen av om lönekriteriet är uppfyllt och månadslönen därmed överstiger två prisbasbelopp (lön överstigande 88 800 kr år 2014 och 89 000 kr år 2015).