• Expertskatt, negativ HFD-dom

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom meddelad i Stockholm den 26 november i mål nr 1495-14 slagit fast att skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen om en arbetstagare med nettolöneavtal har rätt till skattelättnader vid bedömningen av om lönekriteriet är uppfyllt och månadslönen därmed överstiger två prisbasbelopp (lön överstigande 88 800 kr år 2014 och 89 000 kr år 2015).

 • Statslåneräntan 0,90 % 30/11-2014

  Riksgäldskontoret har i dag fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,90 %.

 • FATCA- avtalet på lagrådsremiss

  Den 20 november 2014 överlämnade Regeringen FATCA-avtalets remiss till lagrådet, innehållande förslag till de författningar som krävs för att genomföra FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

 • Alliansens skuggbudget

  Alliansen har tidigare i veckan presenterat sin budgetmotion inför 2015. Denna bygger i stora delar på den proposition som dåvarande regering lade fram i våras. I korthet föreslås följande inkomstökningar till statsfinanserna:

 • Ny dom från EU-domstolen kan påverka svenska regler om expertskatt

  EU-domstolen (EUD) i Luxemburg har i ett nytt mål konstaterat att italienska regler om beskattning av hasardspel strider mot reglerna i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). De italienska reglerna innebär att vinster från italienska kasinon etc var undantagna från beskattning, medan vinster från utländska kasinon beskattades. De motiv som italienska regeringen lämnade ansågs inte tillräckliga för att motivera en särbehandling.

 • Höjda basbelopp för 2015

  Regeringen fastställde tidigare i höst ett antal olika index vilka bl.a. påverkar diverse ersättningar.

 • Budgetpropositionen 2015 – individbeskattning och socialavgifter

  Regeringen har idag den 23 oktober lämnat in budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Nedan presenteras översiktligt regeringens förslag på området för individbeskattning och socialavgifter.

 • Individbeskattning: förslag inför bp 2015

  Finansdepartementet skickade den 6 oktober ut tre promemorior med förslag inom skatte- och socialavgiftsområdet på remiss. I promemoriorna har departementet samlat de förslag som kan bli aktuella i den nya regeringens budgetproposition för 2015.

 • Anmälningsskyldighet vid utstationering

  Sedan den 1 juli 2013 är arbetsgivare skyldiga att anmäla deras anställdas utstationering till Arbetsmiljöverket om de har för avsikt att vara i Sverige mer än fem dagar. Ett år har nu passerat och en uppföljning av hur reglerna följs, vad som kan utläsas av statistiken samt hur Arbetsmiljöverket kontrollerar anmälningsskyldiheten är nu nödvändig.

 • Beräkning av beskattningsunderlag vid gåvor till second hand-verksamhet

  Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via second hand-butiker?