• Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklaration

  Regeringens förslag om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska rapporteras månadsvis via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, har nyligen överlämnats till Lagrådet på remiss. Det föreslagna förfarandet, som mottagits väl av remissinstanserna, avser ersätta det nuvarande systemet enligt vilket sådana uppgifter lämnas årligen i en kontrolluppgift. De nya reglerna utgör en del i regeringens 10-punktsprogram som syftar till att minska skattefusk och skatteundandragande samt ge positiva offentligfinansiella effekter.

 • Expertskattsberäkning: bostadsförmånens hantering

  Förvaltningsrätten har i ett mål föregående vecka bekräftat att en bostadsförmån som ej tillhandahållits från början av en individs utsändning kan ingå i beräkningen av beloppsgränsen* för expertskatt.

 • SRN: Golfspel kan utgöra skattefri motionsförmån

  I ett alldeles nyligen lämnat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har som svar i en delfråga getts beskedet att friskvårdsbidrag ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range.

 • Vad är en förvaltningsutgift ?

  Från och med nästa år slopas rätten till avdrag för förvaltningsutgifter. I år är det således sista året privatpersoner har möjlighet att göra avdrag i inkomstdeklarationen för förvaltningsutgifter på belopp överstigande 1 000 kr inom inkomstslaget kapital. Genom att kapital beskattas proportionellt med 30 % innebär avdraget motsvarande skatteeffekt.

 • Den nedre skiktgränsen för 2017 kan bli 438 400 kr

  Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 att man avsåg att begränsa uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomst­skatt för 2017 till konsumentprisindex plus en procentenhet. I dag har en promemoria från finansdepartementet remitterats med detta förslag om begränsning av skiktgränsen.

 • Svensk beskattning strider mot den fria rörligheten

  HFD har i Mål nr 1483-15 respektive 1480-15 fastslagit att beskattning av personaloptioner och tilldelning av aktier som intjänats genom arbete utomlands strider mot artikel 45 i EUF-fördraget om fri rörlighet för arbetstagare inom unionen. Nu finns möjlighet att begära omprövning av tidigare års deklarationer och återfå för högt inbetald skatt.

 • Ej dubbelbeskattning på ärvda aktier som säljs

  Nyligen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) en dom som behandlar frågan vilket anskaffningsvärde för aktier en dödsbodelägare ska använda när dödsboet beskattats som om aktierna avyttrats i samband med utskiftningen i dödsboet; den avlidnes ursprungliga anskaffningsvärde eller marknadsvärdet vid tidpunkten för utskiftningen. HFD fann att dödsbodelägaren skulle använda den avlidnes anskaffningsvärde, vilket skulle leda till dubbelbeskattning av skillnaden mellan den avlidnes ursprungliga anskaffningsvärde och tillgångarnas marknadsvärde vid tidpunkten för utskiftningen. Dubbelbeskattningen undanröjdes dock genom en ändamålsenlig tolkning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

 • Socialförsäkringsavtal: Sverige/Filippinerna

  Ett socialförsäkringsavtal mellan Filippinerna och Sverige skrevs under den 15 oktober. Socialdepartementet avser att lämna en proposition om godkännande och ikraftträdande till riksdagen under våren 2016.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Basbeloppen justeras 2016

  Regeringen har fastställt ett antal olika index vilka bl.a. påverkar diverse ersättningar. Prisbasbeloppen sänks något och inkomstbasbeloppet höjs. Det medför bland annat något lägre garantipensioner, studiemedel och sjuk- och föräldraersättningar. Inkomstpensionerna ökar däremot 2016, till följd av den positiva balanseringen i pensionssystemet.