• Sexmånadersregeln var inte tillämplig vid anställning utomlands

  Kammarrätten meddelade nyligen en dom som behandlar frågan om sexmånadersregeln och begränsningar i dess tillämpning. I avgörandet fann domstolen att sexmånadersregeln inte var tillämplig avseende en svensk medborgare som var anställd i Schweiz då han inte kunnat bevisa sin vistelse utanför Sverige i den omfattning som krävts. Tjänsteinkomsten blev därmed föremål för beskattning i Sverige samtidigt som avdrag medgavs till den del beskattning skett i Schweiz.

 • The Swedish government intends to introduce a more favorable taxation for certain foreign skilled workers and experts

  On June 24, in preparation for the negotiations regarding the 2021 state budget, the Swedish Ministry of Finance proposed amendments to the tax legislation related to employment income. The proposed amendments will lower the final tax liability on employment income for elderly as well as on income for all, over certain income levels. For foreign workers in Sweden, the most beneficial change is the intended extension of time during which a foreign worker may be covered by the Swedish expert tax relief.

 • Sweden prepares to tax foreign employees once short-term workers and business travelers return to Sweden

  Today, the Swedish government proposed to introduce an economic employer concept in the Swedish tax legislation as from 1 January 2021. This will result in a Swedish tax liability for many short-time workers and business travelers into Sweden. Their foreign employer will also need to get registered with the Swedish Tax Agency in order to handle their monthly tax reporting, with or without the help from a Swedish group entity. The purpose of the rules is to create conditions for a healthy and fair competition on the labor market.

 • Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m.

  Coronapandemin är en outtömlig källa till nyheter när nya lagar och riktlinjer presenteras på löpande band, tätt följt av ändringar och förtydliganden eller i värsta fall mera oklarheter. Nedan listar vi några av de senaste buden – på ämnena koncernbidrag vid omställningsstöd, förseningsavgifter, rapportering av skattearrangemang, förmån av provtagning samt moms vid utebliven betalning.

 • Ingen beskattning för parkering och gåvor till anställda

  De åtgärder som regeringen vidtagit i ljuset av Covid-19 har varit många och omfattande. Nu har ytterligare två förslag – om än två mindre sådana – lagts fram. I ett pressmeddelande meddelar regeringen att man avser att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen vid fri parkering på arbetsplatsen, samt vid gåvor till anställda på upp till 1000 kr per person.

 • Portugal inför skatt på pensioner med 10% – men inte för alla

  Portugal har sedan drygt tio år tillbaka en fördelaktig skatteregim (NHR-status) som vänder sig bl.a. till utländska pensionärer som bosätter sig i Portugal. NHR-statusen har fram tills nu inneburit att pensionsinkomster från utlandet inte har beskattats i Portugal. Svenska pensionärer med höga tjänstepensioner från privat sektor har därför kunnat få en väldigt gynnsam beskattning genom att bosätta sig i Portugal. Nu inför Portugal en skatt om 10 procent på pensioner från utlandet för personer som ansöker om NHR-status efter den 31 mars 2020. De som har NHR-status sedan tidigare påverkas inte. Deras pensionsutbetalningar fortsätter således att vara skattefria i Portugal.

 • Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner

  I ett nyligen meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden gått emot Skatteverkets ställningstagande och bedömt att teckningsoptioner kan omfattas av de relativt nya särskilda bestämmelserna om skattelättnader för personaloptioner. Nu är frågan om tolkningen står sig i högre instans.

 • Ingen lönebeskattning av differentierad utdelning vid exit

  Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att differentierad utdelning, innan en delägare i ett fåmansföretag avvecklar sitt ägande, inte ska omklassificeras till lön skattemässigt. Detta motiverades med att skillnaden i utdelning inte har en direkt koppling till skillnader i delägarnas arbetsinsatser.

 • Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden

  Så kom den till slut, domen som många väntat på sedan Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år beslutade att frågan om beskattning av styrelsearvoden skulle prövas av domstolens samtliga 16 justitieråd. Någon kioskvältare blev det dock inte, eftersom majoriteten bedömde att det inte är tillräckligt angeläget med en förändring av rättspraxis.

 • Ny dom från HFD – utdelning på preferensaktier ska beskattas som arbetsinkomst

  Förra veckan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom avseende ett överklagat förhandsbesked från januari i år. HFD ansåg, till skillnad från Skatterättsnämnden, att löpande utdelningar på preferensaktier i den aktuella strukturen ska beskattas i inkomstslaget tjänst och inte som kapitalinkomst.