• KR-dom nekar ränteavdrag för lån från PE-fond

  Kammarrätten i Stockholm har i dom från 29 september 2015 (mål nr 481-14) funnit att ett lån från en private equity-fond, i form av ett limited partnership på Jersey, istället skulle anses ha lämnats av fondens GP-bolag. Då det senare ansågs vara i intressegemenskap med den svenske låntagaren, kom lånet att omfattas av de begränsningar för avdragsrätt som framgår av 24 kap. IL.

 • Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

  Sverige har den 19 oktober 2015 undertecknat ett skatteavtal med Saudiarabien. Avtalet blir det första skatteavtalet som ingås mellan Sverige och Saudiarabien.

 • Förslag om modernare lag om ekonomiska föreningar

  En proposition har nu lämnats till riksdagen av regeringen om modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Detta i syfte att skapa bättre möjligheter att stärka kooperativt företagande. Dessa nya bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

 • Ingen bankskatt förrän tidigast 2018

  Detta besked lämnade finansmarknads-och konsumentminister Per Bolund till Reuters i går. Direktiv till en utredning lämnades för övrigt i maj och utedningen ska redovisa förslag senast 1 november 2016.

 • Proposition om Common Reporting Standard (CRS)

  Igår mottog riksdagen regeringens proposition om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Häri föreslås ett genomförande av just den globala standarden av automatiskt upplysningsutbyte avseende finansiella konton. Dessa regler föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Ökat samarbete ska förhindra skatteflykt

  EU:s finansministrar har vid det senaste Ekofin-mötet den 6 oktober enats om ökat informationsutbyte för förhindrande av gränsöverskridande skatteplanering bland större företag.

  Det förslag man kom överens om möjliggör för stater att automatiskt utbyta information om förhandsbesked och internprissättningsbesked i avsikt att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt.

 • OECD har publicerat slutliga rapporter avseende BEPS

  Som vi skrivit i en artikel här på skattenätet har nu OECD den 5 oktober presenterat slutgiltiga rapporter beträffande samtliga 15 fokusområden som BEPS-projektet arbetat med.

 • Regelförslag för att unvika skatteundandragande

  Regeringen överlämnade i dag två propositioner: Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt, vilken innefattar förslag som ska motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för undkommade av beskattning, dels att företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala kupongskatt. Den andra propositionen, Beskattning av säkerhetsreserv, innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Förslag om tonnageskattesystem

  Inför budgetpropositionen den 21 september meddelar nu regeringen att man kommer att föreslå att ett tonnageskattesystem bör införas. Detta för att om möjligt skapa likvärdiga konkurrensvillkor för svenska rederier visavi rederier i övriga Europa. De nya reglerna kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2016 då tonnageskatten räknas som ett statligt stöd vilket måste anmälas och godkännas av EU-kommissionen innan ikraftträdande kan ske.