• Intäktsräntan på skattekontot föreslås bli 0%

  Det lät ej dröja länge efter att finansministern offentliggjort sin ståndpunkt i media att räntan i skattekontot kommer att sänkas till noll förrän förslag om detta nu presenterats från Finansdepartementet. Intäktsräntan föreslås således bli som lägst 0% från och med den 1 januari 2017.

 • Förslag om bankskatt 2017

  Som många säkert noterat presenterade regeringen i förra veckan ett förslag om en höjd skatt på banker och andra företag i finanssektorn på så vis att avdragsrätten för ränta på så kallade efterställda lån försvinner.

 • Föreslagen ändring i värdepappersregeln

  Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har överlämnat sitt betänkande ”Beskattning av incitamentsprogram” till regeringen. Uppdraget har varit att se över reglerna för beskattning av incitamentsprogram i syfte att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt underlätta tillämpningen av redan befintliga skatteregler för incitamentsprogram. Bland annat föreslås en generell ändring i värdepappersregeln.

 • Nytt förslag för beskattning av incitamentsprogram

  Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har överlämnat sitt betänkande ”Beskattning av incitamentsprogram” till regeringen. Uppdraget har varit att se över reglerna för beskattning av incitamentsprogram i syfte att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt för unga kapitalsvaga företag. Idag är incitamentsprogram främst vanligt förekommande i större företag varför förslaget främst syftar till att främja användandet av personaloptioner för små, nystartade tillväxtföretag.

 • HFD – Utgift för att förvärva underskottsbolag

  Vid beräkning av beloppsspärren innefattar utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag även ersättning i form av andelar i det förvärvande bolaget. Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 3 mars 2016 fastställt det förhandbesked som Skatterättsnämnden lämnade den 12 maj 2016 (dnr 17-14/D).

 • Förslag om slopad avdragsrätt för representation

  Ja, åtminstone inkomstskatterättsligt rörande all slags förtäring (ät- eller drickbart). Regeringen har igår remitterat en pm med detta förslag tillsammans med förslag om ändrad avdragsrätt avseende mervärdesskatt vid representation som avser måltider eller liknande förtäring.
  I fråga om mervärdesskatten anger förslaget att vid representation får avdraget som avser måltider eller liknande förtäring högst uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

 • Skattekontot: Snart 0 % i inlåningsränta

  Som följd av lägre och lägre inlåningsräntor på bankkonton har såväl alltfler privatpersoner som företag kommit att spara genom att tillskjuta medel till sina skattekonton i allt högre utsträckning. Inlåningsräntan där är för tillfället 0,5625 % och den är skattefri. Detta motsvarar en skattepliktig ränta om drygt 0,8 % för en privatperson och drygt 0,7 % för exv. ett AB, vilket är betydligt bättre än vad de flesta andra kan erbjuda. I dag har så finansministern uttalat sig i media att regeringen avser att sänka denna ränta till 0 % så snart som möjligt går.

 • HFD – Avdragförbud för valutakursförlust strider mot unionsrätten

  Den 16 februari avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) målen 2656-13 och 3238-12 som båda gällde frågan om avdragsförbud för valutakursförluster strider mot EU-rätten. Det ena målet avsåg avyttring av näringsbetingade andelar och det andra avyttring av en koncernintern fordran genom amortering. HFD fann i likhet med EU-domstolen att avdragsförbudet avseende valutakursförluster på näringsbetingade andelar inte strider mot EU-rätten, men ansåg det inte förenligt med unionsrätten att vägra avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fordringar.

 • Minimalt arbete i hemmakontor utgör fast driftställe

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 1 februari 2016 (dnr 127-14/D) funnit att ett utländskt företag utan ett kontor eller i övrigt en uttalad plats för näringsverksamheten i Sverige får fast driftställe här i landet genom att den anställde utför 5 % av sina arbetsuppgifter i sitt hemmakontor.

 • Skatteverkets kontrollinrikting för 2016

  På ett pressmöte idag redovisade Skatteverket vilka företeelser man avser särskilt att granska i år.