• 3:12-utredningen – Hur påverkas Du ?

  Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016 och resultatet kan komma att bli den största förändringen av 3:12-reglerna sedan 2005. De s.k. 3:12-reglerna har en mycket stor betydelse för skattesituationen för Sveriges entreprenörer och påverkar därför inte bara entreprenörerna utan också i stor utsträckning hela det svenska näringslivet.

 • Ja till tonnageskatt

  Riksdagen sa i dag ja till att införa ett system med tonnagebeskattning men med de förändringar som EU-kommissionens beslut för med sig.
  Se mer om detta närmast nedan.
  De nya reglerna börjar gälla den 20 oktober 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

 • Regeringen har idag presenterat höstens budgetproposition

  På morgonen presenterade regeringen den ekonomiska höstpropositionen. Propositionen innehåller förslag som om bland annat temporärt sänka arbetsgivaravgifter, månatliga arbetsgivardeklarationer, begränsad avdragsrätt för representation och begränsat uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Förslagen på företagsskatteområdet förväntas öka beskattningen av företag i finanssektorn. Nedan redovisas översiktligt de aviserade skatteförslagen som är tänkte att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • SRN: Golfspel kan utgöra skattefri motionsförmån

  I ett alldeles nyligen lämnat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har som svar i en delfråga getts beskedet att friskvårdsbidrag ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range.

 • Ett antal skatteförslag har Lagrådsremitterats

  Regeringen har tidigare i år, bl.a. i vårpropositionen presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017 vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • Tonnageskatt

  Regeringen överlämnade den 23 maj 2016 en proposition om frivillig tonnagebeskattning för viss rederiverksamhet. Syftet med förslaget är att stärka Sveriges konkurrenskraft på sjöfartsområdet. Lagförslaget innebär en schablonbeskattning beräknad på den totala nettodräktigheten för fartygen och föreslås träda i kraft den 20 jul 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

 • Regeringens 10-punktsprogram mot bl.a. skatteflykt

  Regeringen har idag genom finansminister Magdalena Andersson presenterat en promemoria med tio föreslagna åtgärder för att förhindra skatteflykt. Promemorian, som presenterades på en pressträff, avhandlar regeringens förslag på området inför en kommande debatt i riksdagen fredag den 29 april angående internationell skatteflykt.

 • Översyn fastighetstaxering elproduktionsenheter

  Nuvarande bestämmelser om fastighetstaxering av elproduktionsenheter tillkom i stor utsträckning inför 2000 års allmänna fastighetstaxering. Elproduktionen och elmarknaden har sedan dess utvecklats och genomgått geografiska och strukturella förändringar. Regeringen tillsatte därför hösten 2014 en utredning för att göra en översyn av fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter. Utredningen har nu kommit med sitt förslag.

 • HFD-dom: Hemvistintyg för svensk värdepappersfond

  Svenska värdepappersfonder är sedan den 1 januari 2012 inte längre skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden; i stället beskattas bara delägarna. Med anledning därav har Skatteverket konkluderat att svenska värdepappersfonder inte kan anses vara personer med hemvist i Sverige i skatteavtalens mening och Skatteverket utfärdar därmed inte längre hemvistintyg till svenska fonder. HFD har nu prövat frågan och domen meddelades den 15 april 2016 (mål nr 2268-15).

 • I dag har vårpropositionen presenterats

  Idag har regeringen presenterat den ekonomiska vårpropositionen samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen.
  I det som idag presenteras finns inga nya skatteförslag redovisade som inte redan har aviserats.
  I regeringens vårändringsbudget föreslås två lagändringar på skatteområdet. Det avser dels en utvidgning av rut-avdraget (vissa trädgårdstjänster, flytttjänster och it-tjänster) och dels sänkt skatt på biodrivmedel. Dessa förslag innebär att skatteintäkterna totalt beräknas minska med knappt 0,5 miljarder kronor för år 2016.