• Utredning om nystartzoner i stadsdelar med brett utanförskap

  Den 10 mars 2011 beslöt regeringen att tillsätta en särskild utredning som ska se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k. nystartszoner. Målsättningarna är bl.a. att skapa fler jobb och att fler företag ska etableras i dessa områden. Förslaget presenteras i Dir. 2011:18.

 • Värdeförändring på skuld i euro ska ej beaktas hos företag med euro som redovisningsvaluta

  Skatterättsnämnden lämnade den 22 februari 2011 ett förhandsbesked (dnr 115-09/D) avseende den skattemässiga hanteringen av skulder i euro för företag som använder euro som redovisningsvaluta. Skatterättsnämnden konstaterade att förändringar i växelkursen mellan euro och svenska kronor inte ska påverka företagets beskattningsbara inkomst avseende sådana skulder.

 • Förslag till gemensam skattebas för företag inom EU

  Den 16 mars lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för alla medlemsländer. Direktivet som kallas Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) ger internationella koncerner möjlighet att välja en alternativ fördelningsmetod för beskattning inom EU.

 • Immateriella rättigheter har ansetts utgöra verksamhetsgren

  Under hösten 2010 remitterades finansdepartementets promemoria ”Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna”. I promemorian föreslås bl.a. att förvaltningsbolag ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

 • Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden

  Skatteverket har i ett ställningstagande redovisat sin syn på hur förluster på vissa borgensåtaganden ska bedömas skattemässigt.

 • USA:s budgetförslag för 2012

  Den 14 februari 2011 publicerade Obama-administrationen budgetförslag avseende 2012. Utländska investorer i ett bolag hemmahörande i USA kan bl.a. komma att påverkas av följande förändringar:

 • Fastighetstaxeringen av bostäder utreds

  Regeringen tillsätter en utredning som ska utarbeta tre olika lagförslag i syfte att förändra nuvarande taxeringssystem. Utredaren ska dels lämna författningsförslag till ett fullständigt slopande av nuvarande fastighetstaxering av bostäder, dels förenklingar av nuvarande system. Vidare ska förslag lämnas avseende förändringar av den löpande beskattningen.

 • Proposition om ändringar i filiallagen

  Finansdepartementet har tidigare presenterat förslag till ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.(filiallagen) i syfte att harmonisera bestämmelserna om filialer i enlighet med den fria rörligheten inom EES-området.

 • Ändringar i skatteavtalet med Schweiz

  Skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ändras. Därmed bryts den schweiziska banksekretessen så att Skatteverket kan få tillgång till bankinformation och annan information. Vidare görs materiella ändringar, bl.a. i artiklarna om utdelning, ränta, pension och kapitalvinst på aktier.

 • Ändringar i filiallagen

  Finansdepartementet har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om att ändra lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) i syfte att klargöra att bestämmelserna står i överensstämmelse med EU-rätten.