• Lågt förtroende för Migrationsverket

  Enligt TNS Sifos anseendeindex backar Migrationsverket och landar på näst sista plats. En orsak kan vara bristande kunskap om immigration hos allmänheten, vilket enligt OECD är vanligt i flertalet europeiska länder.

 • Tjänstepensionsbeskattnings-utredningen är klar

  I dag kom slutbetänkandet från just nämnda utredning (SOU 2015:68) som innehåller en översyn av den s.k. tryggandelagen och de skatteregler som ansluter till denna lag och samordningen dem emellan. Som följd av förändrade tjänstepensionsavtal och ökad internationalisering är en anpassning till detta av dagens regler lämplig och förslag på anpassning till aktuella tjänstepensionsplaner liksom förslag till mer neutralitet mellan de olika sätt att trygga pensionsutfästelser samt underlättande av byte av tryggandeform presenteras. Även reglerna för tjänstepensionsförsäkringar föreslås ändras i syfte att underlätta en flexiblare pensionering för arbetstagare. Utredningen föreslår att de nya reglerna man presenterat träder i kraft den 1 januari 2017.

 • Kattrumpan lever

  I dag publicerade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) domar i några förhandsbesked från förra året avseende överlåtelser av fastigheter till bolag som närstående till överlåtande part äger del i. Dessa överlåtelser har skett mot ersättning som understiger taxeringsvärdet och har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen.

 • EU-dom: Valutakursförlust näringsbetingade andelar

  EU-domstolen har nu kommit med sin dom i målet X AB (C-686/13). Här var fråga om det strider mot EU-rätten att ej medge avdragsrätt för en valutakursförlust då näringsbetingade andelar försäljs. EU-domstolen kom fram till att det ej inskränkte etableringsfriheten och således ej stred mot EU-rätten att enligt svensk rätt inte medge avdrag för en valutakursförlust på en näringsbetingad andel.

 • Utredning:Fastighetspaketering som skatteplanering

  Regeringen har i dag lämnat direktiv till en utredning i syfte att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

 • BEPS-Uppdaterat utkast avs. skatteavtalsmissbruk

  Den 22 maj 2015 publicerade OECD ett reviderat diskussionsutkast avseende BEPS Action 6, Preventing Treaty Abuse.

 • Förslag om höjda försenings – och kontrollavgifter

  I förra veckan överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om diverse höjningar av såväl försenings-som kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen.

  Då dessa förseningsavgifter varit oförändrade sedan år 2003 och kontrollavgifterna för personalliggare varit oförändrade från dess att bestämmelser om sådana trädde i kraft 2007 anser regeringen att det bland annat av den anledningen är på sin plats med en höjning. Sammalunda gäller för kontrollavgifter rörande kassaregister och dito avseende dokumentationsskyldighet vid upplåtelse av torg-och marknadsplats samt vid omsättning av investeringsguld vilka också varit på samma nivå under många år.

 • BEPS-Arbete med multilateralt instrument påbörjat

  OECD har inom ramen för BEPS-projektet föreslagit ett antal ”Actions”. Flertalet av dessa kan inte genomföras utan ändringar i existerande skatteavtal. Med tanke på det stora antalet skatteavtal skulle det vara mycket tidskrävande att omförhandla dessa. Till följd därav har man inom ramen för BEPS-projektet utrett om ett multilateralt instrument är önskvärt och genomförbart (Action 15 i BEPS-projektet).

 • Uttagsbeskattning av överlåtelse från indirekt ägt KB

  Med delägare i 22 kap 3 § Inkomstskattelagen (IL) avses även skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar underinstansernas bedömningar.

 • SRN: Andelsbytesregler uppfyllda

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked bedömt att reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen är tillämpliga i fall där ett köpande bolag bildas genom att aktierna i det avyttrade bolaget tillskjuts såsom apportegendom.