• HFD om utgift för att förvärva underskottsbolag

  Vid beräkning av beloppsspärren innefattar utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag även ersättning i form av andelar i det förvärvande bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked.

 • Förslag om slopad avdragsrätt för representation

  Regeringen remitterade igår en promemoria med förslag om slopad inkomstskatterättslig avdragsrätt för all slags förtäring, tillsammans med förslag om ändrad avdragsrätt avseende moms vid representation som avser måltider eller liknande förtäring. I fråga om momsen anger förslaget att vid representation får avdraget som avser måltider eller liknande förtäring högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle.

 • Skattekontot: Snart 0 % i inlåningsränta

  Som följd av lägre och lägre inlåningsräntor på bankkonton har såväl alltfler privatpersoner som företag kommit att spara genom att tillskjuta medel till sina skattekonton i allt högre utsträckning. Inlåningsräntan där är för tillfället 0,5625 % och den är skattefri. Detta motsvarar en skattepliktig ränta om drygt 0,8 % för en privatperson och drygt 0,7 % för exv. ett AB, vilket är betydligt bättre än vad de flesta andra kan erbjuda. I dag har så finansministern uttalat sig i media att regeringen avser att sänka denna ränta till 0 % så snart som möjligt går.

 • HFD – Avdragförbud för valutakursförlust strider mot unionsrätten

  Den 16 februari avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen två mål gällande frågan om huruvida avdragsförbud för valutakursförluster strider mot EU-rätten. Det ena målet avsåg avyttring av näringsbetingade andelar och det andra avyttring av en koncernintern fordran genom amortering. HFD fann i likhet med EU-domstolen att avdragsförbudet avseende valutakursförluster på näringsbetingade andelar inte strider mot EU-rätten, men ansåg det inte förenligt med unionsrätten att vägra avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fordringar.

 • Minimalt arbete i hemmakontor utgör fast driftställe

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 1 februari 2016 (dnr 127-14/D) funnit att ett utländskt företag utan ett kontor eller i övrigt en uttalad plats för näringsverksamheten i Sverige får fast driftställe här i landet genom att den anställde utför 5 % av sina arbetsuppgifter i sitt hemmakontor.

 • Skatteverkets kontrollinrikting för 2016

  På ett pressmöte idag redovisade Skatteverket vilka företeelser man avser särskilt att granska i år.

 • Översyn av reglerna om beskattningsinträde

  Det har kommit till Regeringens kännedom att de rådande svenska reglerna om beskattningsinträde i vissa fall kan resultera i dubbelbeskattning vid omstrukturering av bolag genom fusion eller fission. Regeringen kommer skyndsamt se över reglerna.

 • EU-kommissionen: Nytt åtgärdspaket mot skatteplanering

  EU-kommissionen skriver i dag att man inleder ett nytt kapitel i sin kampanj för rättvis, effektiv och ändamålsenlig beskattning i EU med nya förslag för bekämpande av skatteflykt bland företag. Medlemsstaterna uppmanas häri att inta ett starkare och mer samordnat förhållningssätt gentemot de företag som försöker undandra sig sin del av skattebördan, och de uppmanas att tillämpa de internationella standarderna för begränsande av urholkning av skattebasen och vinstöverföring.

 • Regeringen öppnar för breddad Rut och halverad moms

  Nyligen lade regeringen fram en pm avseende en breddning av de s.k. RUT-avdragen efter de överenskommelser som skedde tidigare i höstas med Allianspartierna.

  Man föreslår att denna breddning av RUT träder i kraft fr.o.m. den 1 augusti i år. Nu lanserar man även inom regeringen tankar på att halvera momsen för vissa tjänster fr.o.m. den 1 januari 2017.

 • Riksdagsja till budgetpropositionen

  I går röstade så riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Detta innebär att de skatteförslag som regeringen lämnat i höstens budgetproposition kommer att träda i kraft från och med 1 januari nästa år där så föreslagits.