• Generationsskifte av byggnadsrörelsebolag och lagerfastigheter

  En företagsledares innehav av aktier i ett bolag som anses bedriva byggnadsrörelse har bedömts utgöra kapitaltillgångar. Vidare har ett nybildat bolags innehav av aktier i nämnda bolag som ansågs bedriva byggnadsrörelse, bedömts vara näringsbetingade andelar. Även det nybildade bolagets innehav av aktier i ett bolag som i sin tur förvärvat byggbolaget har bedömts vara näringsbetingade andelar.

 • Skattefri försäljning av paketerade fastigheter

  Kammarrätten har kommit fram till att de 16 andelar i fastighetsförvaltande ekonomiska föreningar som ett bolag sålde var näringsbetingade andelar och att vinsten därmed inte skulle tas upp till beskattning. De 86 sålda bostadsrättsandelarna som bolaget också sålt ansågs däremot inte vara näringsbetingade andelar, utan lagerandelar, varvid vinsten på dessa skulle beskattas.

 • Uppdelning av ägande beskattades

  En gåva av aktier mot ersättning i form av en annan gåva ansågs vara en skattepliktig försäljning.

 • Förslag om enklare skatteregler vid bostadsförsäljning

  Skatteverket har lämnat förslag till enklare skatteregler vid försäljning av privatbostad. Skatteverket föreslår även ur förenklingssynpunkt att mäklare ska lämna kontrolluppgift, vilket gör det möjligt att förifylla fler uppgifter i deklarationen.

 • Förtöjd husbåt anses utgöra fast egendom

  EU-domstolen har bedömt om utarrendering och uthyrning av fast egendom omfattar uthyrning av husbåt, med tillhörande båtplats och brygga. Husbåten ifråga hade gjorts permanent orörlig vid en flodstrand och var avsedd att nyttjas för en restaurang- och diskotekverksamhet. Vidare har bedömts om uthyrningen var att anse som ett eller flera separata tillhandahållanden.

 • Fastighetstaxering av kraftvärmeverk

  Ny tillfällig lag som ska ge tid för att se över reglerna om fastighetstaxering av kraftvärmeverk och värmecentraler har besluts av riksdagen.

 • Felaktig beräkning av den avdragsgilla andelen ingående moms

  Kammarrätten har ansett att beräkningen av den avdragsgilla andelen ingående moms och avrundning till närmaste heltal inte fick göras för varje fastighet för sig. Avrundningen skulle i stället göras utifrån den totala ytan i samtliga fastigheter som omfattades av frivillig skattskyldighet. Kammarrätten lämnade därmed bolagets överklagande utan bifall.

 • Uthyrning av modulbyggnader var momspliktig

  Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att vissa modulbyggnader utgör lös egendom. Uthyrningen av dessa är därför momspliktig vilket innebär att uthyraren har avdragsrätt för moms vid sitt förvärv av modulerna samt vid andra förvärv anslutna till uthyrningen.

 • Avdrag för rivna byggnader

  Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat frågor om den skattemässiga hanteringen när en byggnad förvärvas och därefter rivs.

 • Beskattningstidpunkten för fastighetsreglering

  Skatterättsnämnden anger i ett förhandsbesked att inkomstbeskattningstidpunkten för överföring av fastigheter genom fastighetsreglering ska vara tidpunkten för ingivandet om överenskommelsen om marköverföring till lantmäterimyndigheten.