• Budgetpropositionen 2015

  Regeringen presenterade i dag budgetpropositionen för år 2015. Flera nyheter presenterades och vi uppdaterar sidan löpande med våra kommentarer.

 • Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare/delägande fysiska personer i handelsbolag

  Den 8 oktober överlämnade Skatteförenklingsutredningen slutbetänkandet ”Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag” till regeringen.

 • Kan rådgivningstjänster vid avyttring av fastigheter i kommanditbolag vara momsfri värdepappersförmedling?

  Ett bolag hade paketerat fastigheter i kommanditbolagsform och anlitat externa rådgivare som bistod dem med avyttringen. I kammarrätten uppkom frågan om tjänsterna kunde utgöra momsfri värdepappersförmedling.

 • Avtalad ersättning utgör grund för beskattning vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 15 september 2014 sitt avgörande i ett mål där tre kommunala bostadsaktiebolag planerar att överlåta ett stort antal fastigheter mellan sig. Varje överlåtelse skall regleras i separata avtal och sker mot en ersättning som understiger marknadsvärdet, d v s överlåtelserna sker till underpris. Transaktionerna sker mellan bolag i en koncern och samtliga bolag har rätt att ge och ta emot koncernbidrag. Avsikten är att fastighetsöverlåtelserna skall ske i ett sammanhang. Vart och ett av bolagen kommer genom respektive överlåtelse till underpris att överföra övervärden till vart och ett av de andra bolagen och samtidigt genom förvärv till underpris ta emot övervärden från vart och ett av de andra bolagen.

 • Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter

  Regeringen gav i förra veckan en ny utredning i uppdrag att se över fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter.

 • Momspliktig förmedling av bostadsrätter

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked beslutat att ett bolag som fick i uppdrag att förmedla försäljningen av en bostadsrättslägenhet hade tillhandhållit en momspliktig tjänst.

 • Ränteavdragsbegränsning och finansieringsavdrag

  Företagsskattekommittén föreslår i sitt slutbetänkande att avdragrätt för negativa finansnetton slopas. Kvittning av positiva och negativa finansnetton mellan koncernbolag kommer att tillåtas i den mån koncernbidragsrätt föreligger. Negativa finansnetton kan inte rullas fram till nästa år. Dessutom föreslås ett ”finansieringsavdrag” motsvarande 25 procent av det skattepliktiga resultatet, vilket i praktiken är en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 16,5 procent. Nuvarande räntebegränsningar avseende interna lån slopas.

 • Avdragsrätt för ingående moms begränsas av s.k. ägarverksamhet

  Kammarrätten i Stockholm har bedömt att ett moderbolags avdragsrätt för ingående moms ska begränsas vid inköp av förvaltningstjänster som sålts vidare till koncernbolag. Begräsningen av avdragsrätten föreligger på grund av att ägandet av dotterbolag från ett momsperspektiv ansågs vara en ”icke-ekonomisk” verksamhet.

 • Förändrade momsregler aviseras inför budgetpropositionen 2015

  Idag presenterade Finansdepartementet sin promemoria ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015” där vissa förändringar som föreslås gälla från och med
  1 januari 2015 presenterades.

 • Nytt ställningstagande om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler

  Av ett nyligen meddelat ställningstagande framgår att Skatteverket anser att en fastighetsägare blir frivilligt skattskyldig genom att ange utgående moms på en faktura som utfärdas efter den 31 december 2013 och som avser en hyresperiod efter nämnda datum. Detta gäller även om den utgående momsen anges i en förskottsfaktura. Den frivilliga skattskyldigheten inträder dock tidigast fr.o.m. ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser under förutsättning att hyresgästen tillträder då.