• Förtöjd husbåt anses utgöra fast egendom

  EU-domstolen har bedömt om utarrendering och uthyrning av fast egendom omfattar uthyrning av husbåt, med tillhörande båtplats och brygga. Husbåten ifråga hade gjorts permanent orörlig vid en flodstrand och var avsedd att nyttjas för en restaurang- och diskotekverksamhet. Vidare har bedömts om uthyrningen var att anse som ett eller flera separata tillhandahållanden.

 • Fastighetstaxering av kraftvärmeverk

  Ny tillfällig lag som ska ge tid för att se över reglerna om fastighetstaxering av kraftvärmeverk och värmecentraler har besluts av riksdagen.

 • Felaktig beräkning av den avdragsgilla andelen ingående moms

  Kammarrätten har ansett att beräkningen av den avdragsgilla andelen ingående moms och avrundning till närmaste heltal inte fick göras för varje fastighet för sig. Avrundningen skulle i stället göras utifrån den totala ytan i samtliga fastigheter som omfattades av frivillig skattskyldighet. Kammarrätten lämnade därmed bolagets överklagande utan bifall.

 • Uthyrning av modulbyggnader var momspliktig

  Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att vissa modulbyggnader utgör lös egendom. Uthyrningen av dessa är därför momspliktig vilket innebär att uthyraren har avdragsrätt för moms vid sitt förvärv av modulerna samt vid andra förvärv anslutna till uthyrningen.

 • Avdrag för rivna byggnader

  Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat frågor om den skattemässiga hanteringen när en byggnad förvärvas och därefter rivs.

 • Beskattningstidpunkten för fastighetsreglering

  Skatterättsnämnden anger i ett förhandsbesked att inkomstbeskattningstidpunkten för överföring av fastigheter genom fastighetsreglering ska vara tidpunkten för ingivandet om överenskommelsen om marköverföring till lantmäterimyndigheten.

 • Fortsatt osäkerhet om nedskrivna andelar i kommanditbolag

  Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer och avvisar ett förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnat om nedskrivning av kommanditbolagsandelar efter försäljning av fastighet.

 • Budgetpropositionen 2013

  Regeringen har i dag lämnat budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. De skatterelaterade förslag som ingår i propositionen sammanfattas på följande sätt. Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 • Bostadstaxeringsutredningen har lämnat sitt betänkande

  Regeringen beslutade i februari 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas.

 • Förmånsvärde på fritidsfastighet

  Kammarrätten i Göteborg har bedömt att ett mäklarintyg har varit tillräckligt underlag för uppskattning av marknadsvärdet avseende förmånsvärdet på ett fritidsboende trots att det uppskattade värdet understeg arbetsgivarens kostnad för förmånen.