• Skattepliktig uppskrivning av lagerfastigheter efter gåva

  Skatterättsnämnden meddelade nyligen förhandsbesked gällande frågan om huruvida en uppskrivning, vid förvärv av lagerfastigheter, hänförlig till skillnaden mellan köpeskillingen och det understigande skattemässiga värdet var skattepliktig. Förvärvet ansågs inkomstskattemässigt utgöra gåva och tillämpningen av kontinuitetsprincipen kunde inte anses innebära att någon annan värdering än den enligt lagervärderingsreglerna skulle ske.

 • Inget avdrag för byggnader som rivits efter förvärvet

  Skatterättsnämnden meddelade den 28 februari 2011 förhandsbesked (dnr 49-10/D) gällande frågan om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag kan medges för byggnader som rivits efter förvärvet pga. att marken skulle användas för uppförande av en idrottsarena.

 • Avdragsrätt för moms på underhålls- och reparationskostnader

  Kammarrätten i Sundsvall gav Skistar, som bedrivit momspliktig korttidsuthyrning av lägenheter för fritidsboende, rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till kostnader för underhåll och reparationsåtgärder som hade utförts efter att fastigheten sålts för ombildning till bostadsrätter.

 • Fastighetstaxeringen av bostäder utreds

  Regeringen tillsätter en utredning som ska utarbeta tre olika lagförslag i syfte att förändra nuvarande taxeringssystem. Utredaren ska dels lämna författningsförslag till ett fullständigt slopande av nuvarande fastighetstaxering av bostäder, dels förenklingar av nuvarande system. Vidare ska förslag lämnas avseende förändringar av den löpande beskattningen.

 • Ränteinkomster skattefria för bostadsrättsförening

  Bostadsrättsföreningars ränteinkomster som hänför sig till ränta på bankkonto, avräkning i bank och liknande ränteinkomster som kan anses hänförliga till fastighet är skattefria enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten).