• Inköp av bostadsmoduler omfattades inte av avdragsförbud

  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat avdragsrätten för moms avseende inköp av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål. Domstolen fann att bostadsmodulerna inte kunde jämföras med bostäder i det allmänna bostadsbeståndet och att momsen på inköpet av modulerna därför inte omfattades av momslagens särskilda avdragsförbud för stadigvarande bostad.

 • HFD om jämkning av tidigare fastighetsägares momsavdrag

  Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att köparen av en fastighet inte kan bli skyldig att återbetala moms via jämkning eftersom avdraget har gjorts av en tidigare ägare, i vart fall så länge ägarbytet inte skett via en verksamhetsöverlåtelse.

 • HFD avslår Skatteverkets yrkande om momsomvärdering av entreprenadtjänst

  Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen avkunnad dom fastslagit att Skatteverket inte kunnat visa att en entreprenadtjänst har tillhandahållits till ett pris understigande marknadsvärde. Skatteverkets värderingsmodell för fördelning av vinst mellan fastighet (mark) och entreprenad har därför inte kunnat läggas till grund för en omvärdering av beskattningsunderlaget.

 • Förenklad fastighetstaxering för hyreshus och ägarlägenheter

  I höst står alla ägare av hyreshus och ägarlägenheter inför en förenklad fastighetstaxering (FFT22), vilket innebär att alla hyreshus och ägarlägenheter kommer att erhålla nya taxeringsvärden från och med 1 januari 2022. Fastighetsägare som har digital brevlåda får deklarationen redan den 13 september medan fastighetsägare som saknar digital brevlåda får vänta till den 30 september då den kommer per post. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 1 november om man inte blivit beviljad anstånd.

 • HFD utreder frågetecknen om taxeringsvärde för byggnad under ombyggnation

  Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan om hur värdet av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen. Domstolen kom bland annat fram till att restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen ska beaktas, i de fall då delar av den befintliga byggnaden behålls.

 • Förenklad fastighetstaxering 2022

  Under hösten 2021 genomgår hyreshusfastigheter och ägarlägenheter så kallad förenklad fastighetstaxering, vilket innebär att fastigheterna från den 1 januari 2022 kommer att erhålla nya taxeringsvärden. Fastighetsdeklarationerna skickas ut under september och ska, om inget anstånd erhålls, vara inlämnade till Skatteverket senast den 1 november 2021.

 • Skatteverket vann mål om koncerninterna tjänster i fastighetskoncern

  Kammarrätten i Göteborg har gått på Skatteverkets linje vid bestämmande av prissättning för koncerninternt tillhandahållna tjänster, och ansett att samtliga moderbolagets kostnader ska ingå i beskattningsunderlaget för tjänsterna. Domen skulle dock kunna vara oförenlig med såväl EU-domstolens rättspraxis som OECD:s riktlinjer.

 • Underlag för stämpelskatt vid överlåtelse av fastighet som saknar taxeringsvärde

  Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande underlag för beräkning av stämpelskatt när taxeringsvärde saknas. Vid överlåtelse av fastighet som saknar taxeringsvärde ska stämpelskatten beräknas på det högre av köpeskillingen och ett uppskattat taxeringsvärde, menar HD. Beslutet innebär en ändring av rättsläget då jämförelsevärdet, och underlaget för stämpelskatten, för denna typ av fastigheter tidigare har ansetts vara marknadsvärde enligt värdeintyg.

 • Nekat avdrag för utrangering när vissa delar av en byggnad inte rivits

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande utrangeringsavdrag för en byggnad som inte rivits i sin helhet. Avdrag medgavs inte då bärande konstruktionsdelar återanvänts vid uppförandet av en ny byggnad, och bolaget fick heller inte avdrag för de delar av byggnaden som faktiskt rivits.

 • Särskild fastighetstaxering 2021

  Under 2021 är det dags för särskild fastighetstaxering för fastighetstyperna lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täktmark, elproduktionsenhet och specialenhet. Småhus genomgår under 2021 en allmän fastighetstaxering, varför de inte omfattas av den särskilda fastighetstaxeringen. Fastighetsdeklarationen skickas ut i februari och ska vara inlämnad senast den 8 mars 2021. Skatteverkets e-tjänst öppnar redan i slutet av januari.