• 2016-10-11 16:49

  3:12-utredningen – Hur påverkas Du ?

  Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016 och resultatet kan komma att bli den största förändringen av 3:12-reglerna sedan 2005. De s.k. 3:12-reglerna har en mycket stor betydelse för skattesituationen för Sveriges entreprenörer och påverkar därför inte bara entreprenörerna utan också i stor utsträckning hela det svenska näringslivet.

  Vid vårt frukostseminarium den 9 november kommer vi att presentera utredningens förslag och kommentera hur förslaget kan komma att påverka i olika situationer.

 • 2016-06-01 16:23

  Three important tax developments for boards

  EY har tagit fram en kort översikt av tre skattespörsmål som är i dagens blickfång

 • 2015-12-22 15:22

  Vi jobbar på en ny version av Skattenätsappen

  Vi kommer att sluta skicka ut pushar på vår Skattenätsapp. Vi jobbar just nu på en ny version och hoppas snart att kunna berätta mer. Självklart kommer vi fortsätta att publicera nyheter på http://skattetnatet.ey.se.

 • 2015-10-11 17:24 Moms och tull

  Samfällighetsförenings avdragsrätt för uppförande av garage

  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att delägarna (bostadsrättsföreningarna) av en samfällighetsförening inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförande av garage när samfällighetsföreningen i eget namn upplåter parkeringsplatserna. Dock har samfällighetsföreningen, om denne själv upphandlar entreprenaden, avdragsrätt för ingående moms eftersom uppförandet är direkt hänförligt till, och nödvändigt för, föreningens momspliktiga parkeringsverksamhet.

 • 2015-10-07 14:50

  OECD har publicerat slutliga rapporter avseende BEPS

  Som vi skrivit i en artikel här på skattenätet har nu OECD den 5 oktober presenterat slutgiltiga rapporter beträffande samtliga 15 fokusområden som BEPS-projektet arbetat med.

 • 2015-08-07 14:06 Övriga skattefrågor

  Förslag om ny utlänningsdatalag

  2014 års utlänningsdatautredning har överlämnat sitt betänkande om en ny lag gällande personuppgiftbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet.

 • 2015-04-02 15:18

  Förändring i medborgarskapslagen

  Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män avseende att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det även möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

 • 2015-01-21 20:26

  Tax Alert: BEPS actions 8-10 avseende bl.a. begreppet risk inom internprissättning

  I utkastet finns förslag till förändringar och tillägg i OECD:s riktlinjer vilka styr när viss riskallokering bör tillåtas eller ej beaktas av länders skattemyndigheter. I fall där armlängdsprincipen bedöms leda till orimliga följder finns även förslag till speciella åtgärder.

 • 2015-01-21 19:54

  Tax Alert: BEPS action 4, utkast från OECD för ränteavdragsbegränsningar

  Lämpliga räntebegränsningsreglers utformning tas upp i utkastet. Utgångspunkten för en begränsning bör vara omfattning på räntebetalningar och ej skuldsättning. Om sedan en begränsningsregel ska kopplas till koncernförhållanden och om så vilken tillämplig metod som ska brukas är frågan. I utkastet tas även upp vad som ska ses som ränta och typ av betalningar som ekonomiskt kan jämställas med räntor. Banker exempelvis kommer ej att beröras av räntebegränsningsregler varför denna sektor behöver specifika begränsningsregler. Utkastet är föremål för remissrunda och svar ska ha kommit OECD tillhanda senast 6 februari 2015.

 • 2015-01-21 19:23

  Tax Alert: BEPS action 10, utkast från OECD för användande av vinstfördelningsmetod i globala värdekedjor

  Diskussionsutkastet behandlar ett antal typscenarion där det är besvärligt att tillämpa ensidiga internprissättningsmetoder samtidigt som värdeskapandet beaktas. Ett flertal frågor ställs också vilka fokuserar på omständigheter under vilka en vinstfördelningsmetod är tillämplig samt på vilka sätt de parametrar som används att fördela vinster kan anpassa vinsterna och värdeskapandet.

1234

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori