• Analys av 3:12-utredningen

  Utredningens förslag presenterades igår den 3 november och sammanfattningsvis kan sägas att förslagen generellt innebär försämringar för alla fåmansföretagare i form av skärpt beskattning. Kritiken mot förslaget från näringslivet har heller inte låtit vänta på sig.

 • 3:12-utredningen har kommit!

  Alldeles nyss släpptes den så kallade 3:12-utredningen som påverkar alla fåmansföretagare. Utredningen har pågått sedan mars 2014. Från början var utredningsuppdraget begränsat till att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag och då särskilt den skillnad som uppkommer vid ägarskiften inom familjen jämfört med ett externt ägarskifte. I januari 2015 utvidgades uppdraget till en mer omfattande översyn av 3:12-regelverket i syfte att, som det angavs i uppdraget, ”begränsa skattemässig inkomstomvandling” för delägare i fåmansföretag.

 • 3:12-utredningen fördröjs till den 3 november

  Fi 2014:06 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna eller den s.k. 3:12-utredningen kommer att överlämnas först den 3 november. Redovisningen skulle presenteras senast den 1 november efter det anstånd som erhölls i våras. Att nu redovisningen de facto kommer att ske den 3 november innebär ingen dramatik utan är väl snarast av praktisk karaktär såsom att antingen utredaren eller ministern i fråga först detta datum har möjlighet att överlämna/ta emot utredningen. Denna är nämligen redan klar så någon tidsbrist föreligger ej längre.

 • HFD öppnar för ägarbreddning

  Högsta förvaltningsdomstolen har nu i en dom ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågan om dels anställda som avsågs bli nytillkomna delägare skulle tjänstebeskattas och dels anställda som redan var delägare i händelse av utökat aktieinnehav också skulle tjänstebeskattas genom den aktieöverlåtelse som övervägdes. Det handlar om ett fall med överlåtelse till underpris av aktier i ett verksamhetsbolag från ett holdingbolag till ett annat, där samtliga delägare i holdingbolagen var anställda i verksamhetsbolaget med skillnaden att ett antal delägare i det nya holdingbolaget ersatt delägare i det gamla holdingbolaget.

 • Aktiegåva kan sänka skatten från 57% till 25%

  I dag har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, innebärande att aktier som förvärvas genom gåva inte blir kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren.

 • Hög tid se över löneuttaget i ditt fåmansföretag

  Kalenderåret 2015 lider mot sitt slut varför det nu är dags att kontrollera det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

 • Möjlighet till generationsskifte med lägre skatt

  Till följd av ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen år 2010 förändrades rättsläget på så sätt att överlåtelse till närstående missgynnades jämfört med överlåtelse till en extern köpare. Ett nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden öppnar nu upp för möjligheten att genomföra generationsskiften på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning.

 • Gåva av aktier kan reducera skatten från 57 % till 25 %

  3:12-statusen på aktier övergår inte automatiskt till mottagaren när aktier byter ägare genom en gåva. Det klargör Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked som avsåg den skatterättsliga statusen på aktier, kvalificerade eller okvalificerade, efter gåva.

 • Utomståenderegeln: HFD ändrar förhandsbesked

  Högsta förvaltningsdomstolen har idag bedömt att utomståenderegeln ej är tillämplig på aktierna i ett holdingbolag eftersom ett av detta bolag delägt kommanditbolag inte lämnar utdelning. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras därmed.

 • SRN: Andelsbytesregler uppfyllda

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked bedömt att reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen är tillämpliga i fall där ett köpande bolag bildas genom att aktierna i det avyttrade bolaget tillskjuts såsom apportegendom.