• 3:12-utredningen har kommit!

  Alldeles nyss släpptes den så kallade 3:12-utredningen som påverkar alla fåmansföretagare. Utredningen har pågått sedan mars 2014. Från början var utredningsuppdraget begränsat till att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag och då särskilt den skillnad som uppkommer vid ägarskiften inom familjen jämfört med ett externt ägarskifte. I januari 2015 utvidgades uppdraget till en mer omfattande översyn av 3:12-regelverket i syfte att, som det angavs i uppdraget, ”begränsa skattemässig inkomstomvandling” för delägare i fåmansföretag.

 • Kattrumpan är död

  Regeringen överlämnade sent i går en skrivelse till riksdagen där man anser det finns skäl att med stöd av särskild undantagsbestämmelse i regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, d.v.s. från och med den 28 oktober 2016. Detta är vad som populärt brukar gå under benämningen stopplagstiftning.

 • 3:12-utredningen fördröjs till den 3 november

  Fi 2014:06 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna eller den s.k. 3:12-utredningen kommer att överlämnas först den 3 november. Redovisningen skulle presenteras senast den 1 november efter det anstånd som erhölls i våras. Att nu redovisningen de facto kommer att ske den 3 november innebär ingen dramatik utan är väl snarast av praktisk karaktär såsom att antingen utredaren eller ministern i fråga först detta datum har möjlighet att överlämna/ta emot utredningen. Denna är nämligen redan klar så någon tidsbrist föreligger ej längre.

 • 3:12-utredningen – Hur påverkas Du ?

  Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016 och resultatet kan komma att bli den största förändringen av 3:12-reglerna sedan 2005. De s.k. 3:12-reglerna har en mycket stor betydelse för skattesituationen för Sveriges entreprenörer och påverkar därför inte bara entreprenörerna utan också i stor utsträckning hela det svenska näringslivet.

 • HFD öppnar för ägarbreddning

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har nu i en dom ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende delfrågan om dels anställda som avsågs bli nytillkomna delägare skulle tjänstebeskattas och dels anställda som redan var delägare i händelse av utökat aktieinnehav också skulle tjänstebeskattas genom den aktieöverlåtelse som övervägdes. Det handlar om ett fall med överlåtelse till underpris av aktier i ett verksamhetsbolag från ett holdingbolag till ett annat, där samtliga delägare i holdingbolagen var anställda i verksamhetsbolaget med skillnaden att ett antal delägare i det nya holdingbolaget ersatt delägare i det gamla holdingbolaget.

 • 3:12-utredningen har fått anstånd till 1 november

  Anstånd begärdes från utredningen i februari i år och nu har regeringen beviljat anstånd så att uppdraget ska redovisas senast 1 november i år.

 • HFD: Aktiegåva kan sänka skatten från 57% till 25%

  I dag har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastställt det förhandsbesked som Skatterättsnämnden gav den 29 september 2015 (dnr 37-15/D). Följaktligen blir aktier som förvärvas genom gåva inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren.

 • Hög tid se över löneuttaget i ditt fåmansföretag

  Kalenderåret 2015 lider mot sitt slut varför det nu är dags att kontrollera det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

 • Statslåneräntan 0,65% 30/11-2015

  Riksgäldskontoret har i går fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,65 %.

 • Möjlighet till generationsskifte med lägre skatt

  Till följd av ett antal domar i Högsta Förvaltningsdomstolen år 2010 förändrades rättsläget på så sätt att överlåtelse till närstående missgynnades jämfört med överlåtelse till en extern köpare. Ett nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden öppnar nu upp för möjligheten att genomföra generationsskiften på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning.