Var är vi nu i fråga om krisåtgärder och stöd?

Restriktioner hade släppts och de krisåtgärder som funnits på plats till stöd för de företag och människor som påverkats av pandemin hade trappats ner. Men med en ny virusvariant har pandemin tagit ett omtag, och regeringen har tvingats införa nya restriktioner och i förlängningen även återinföra vissa stöd. Så var är vi nu?

Delar av de krisåtgärder som tidigare införts finns fortfarande kvar, men i decimerad tappning. Bland annat går det förstärka omställningsstödet för vissa perioder att söka till den 30 december 2021, och evenemangsstödet för den första perioden går att söka till den 14 februari 2022. Förmånsbeskattning för gåvor upp till 2 000 kr per anställd respektive fri parkering är slopad till den 31 december 2021. Företag som köper in inventarier fram till och med den 31 december 2021 kommer (om alla förutsättningar är uppfyllda) att få en skattereduktion, och arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för unga är sänkta ända fram till mars 2023.

Vidare är reglerna om korttidsarbete en permanent lagstiftning som således finns kvar, dock har särskilda regler gällt under 2020‑2021 med anledning av pandemin. Anståndsreglerna ligger också kvar sedan tidigare och det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd. Däremot finns det bortre datumgränser för hur länge anstånden kan löpa, vilket innebär att den som ansöker om anstånd sent i vissa fall inte kan få lika lång anståndstid.

När smittspridningen nu återigen har tagit fart har regeringen nödgats att införa nya rekommendationer och restriktioner, vilket också inneburit att man vid pressträffar och i pressmeddelanden de senaste veckorna meddelat att man kommer att lägga fram förslag på att återinföra vissa ekonomiska krisåtgärder. Det vi vet hittills är att man bland annat planerar för att:

  • Återinföra ersättningen för karensavdrag, åter ersätta arbetsgivare för höga sjuklönekostnader och förlänga skattefriheten för förmån av fri parkering. Tanken är att dessa åtgärder ska gälla från den 8 december 2021, förutom ersättningen för sjuklönekostnader som ska gälla retroaktivt från den 1 december. De kommer att vara i kraft till och med den 31 mars 2022, men kommer inte att beslutas förrän efter årsskiftet då regeringen kommer lägga fram en extra ändringsbudget.
  • Förlänga evenemangsstödet till den 31 mars 2022.
  • Återinföra det ordinarie omställningsstödet för december 2021 och eventuellt förlänga det även till januari‑mars 2022. Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.
  • Återinföra omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för december 2021. Regeringen kommer att återkomma med de förordningsändringar som reglerar den nya perioden. Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att företaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.
  • Utöka möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd så att anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för moms som redovisas månadsvis. Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två. Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober‑december 2021. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020-januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara månader läggs till. Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt kommer ligga kvar. En promemoria med förslaget kommer tas fram inom Finansdepartementet och skickas ut på remiss.
  • Införa en lagändring så att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. Detta skulle innebära att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete under pandemin kommer kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete igen.

Vi håller naturligtvis tummarna för att vi snart ser horisonten av allt vad pandemi och restriktioner heter, men till dess ser vi positivt på att krisåtgärderna återigen utökas. Välkommen att höra av dig till oss på EY ifall du har frågor eller funderingar kring något av ovanstående!

Lina Persson

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01