Maximera lågbeskattad utdelning – har du tagit rätt lön 2021?

Nu när kalenderåret 2021 lider mot sitt slut är det en god idé för delägare i fåmansföretag att se över det egna löneuttaget för att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning under 2022.

Varje år ska delägare i fåmansföretag räkna fram ett gränsbelopp på blankett K10. Eventuell utdelning och kapitalvinst upp till gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent. Den del av utdelning och kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst, dock med ett maximalt belopp om ca 6 miljoner kronor. Eventuellt överskjutande del beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent.

För delägare i fåmansföretag finns det två alternativa sätt att räkna ut storleken på gränsbeloppet.

Huvudregeln – utgår från utbetalda löner

Förutsatt att en delägare äger minst 4 procent av kapitalet i ett fåmansföretag finns det möjlighet att vid beräkning av gränsbelopp tillämpa huvudregeln och därmed tillgodoräkna sig så kallat lönebaserat utrymme.

Enligt huvudregeln utgår man ifrån den totala summan kontanta ersättningar som har utbetalats till anställda i såväl bolaget, som eventuella dotterbolag, under året före det aktuella beskattningsåret. 50 procent av de totala ersättningarna, proportionerat mellan delägarna i förhållande till ägarandel, kan tillgodoräknas som gränsbelopp. Ett krav för att tillämpa huvudregeln är dock att delägaren själv, eller någon närstående till denne, har tagit ut lön överstigande en viss nivå. Avseende löner utbetalda under 2021 uppgår detta löneuttagskrav till det lägsta av:

  • 409 200 kronor (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av de totala kontanta ersättningarna i företaget, inkl. eventuella dotterföretag, eller
  • 654 720 kronor (9,6 inkomstbasbelopp)

Om totala kontanta löner i företaget, inklusive eventuella dotterföretag, överstiger 4 910 400 kronor under kalenderåret 2021 krävs det således att delägaren, eller någon närstående till denne, tar ut en kontant lön om minst 654 720 kronor för att huvudregeln ska kunna tillämpas.

Vid beräkning av det lönebaserade utrymmet ska de totala kontanta ersättningarna reduceras med eventuella statliga lönebidrag som bolaget har tagit emot under 2021. Om ett bolag har mottagit stöd för korttidsarbete, så kallat permitteringsstöd, kommer stödet således att påverka det lönebaserade utrymmet i sänkande riktning. Det bör i detta sammanhang observeras att det eventuella erhållandet av statliga stöd inte påverkar storleken på löneuttagskravet ovan.

Om bolaget har mottagit stöd är det även viktigt att tänka på att eventuella bonusutbetalningar och utbetalning av extra lön kan medföra att företagets rätt till stöd går förlorad.

En tillämpning av huvudregeln kan många gånger generera stora gränsbelopp. En förutsättning för detta är dock att ovanstående löneuttagskrav är uppfyllt. Har tillräcklig lön inte tagits ut förlorar ägaren möjligheten att beräkna gränsbelopp utifrån det lönebaserade utrymmet.

För det fall att en delägare har köpt eller sålt aktier, eller om det har skett ägarförändringar i eventuella dotterföretag, under det år på vilket beräkningen av det lönebaserade utrymmet grundar sig ska vissa proportioneringar ske vid beräkningen av gränsbeloppet.

Vidare kan det finnas möjligheter att optimera såväl det lönebaserade utrymmet som uppfyllandet av löneuttagskravet genom omvänd löneväxling, där delägaren betalar för erhållna skattepliktiga förmåner

Förenklingsregeln

Om huvudregeln inte tillämpas är delägaren hänvisad till förenklingsregeln. Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp, som avseende inkomstår 2022 är 187 550 kronor.

Att tänka på i detta sammanhang är att schablonbeloppet ska fördelas mellan ägarna utifrån ägarandel, samt att en person, om denne är delägare i flera bolag, bara får använda schablonregeln i ett bolag per år.

Kommentar

Vi rekommenderar alla delägare i fåmansföretag att inför årsskiftet ta hjälp av en rådgivare och se över beräkningen av gränsbelopp, löneuttag och vad som är bäst för just den enskilde ägaren gällande möjligheter till 20 procents beskattning på utdelning och kapitalvinst.

Stefan Eliasson och Amanda Karlsson

 

Kontakt
Stefan Eliasson
070-244 70 69

 

Kontakt
Amanda Karlsson
076-611 78 95