Förenklad fastighetstaxering för hyreshus och ägarlägenheter

I höst står alla ägare av hyreshus och ägarlägenheter inför en förenklad fastighetstaxering (FFT22), vilket innebär att alla hyreshus och ägarlägenheter kommer att erhålla nya taxeringsvärden från och med 1 januari 2022. Fastighetsägare som har digital brevlåda får deklarationen redan den 13 september medan fastighetsägare som saknar digital brevlåda får vänta till den 30 september då den kommer per post. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 1 november om man inte blivit beviljad anstånd.

Uppgifterna som redovisas i fastighetsdeklarationen ska spegla de förhållanden som förelåg på fastigheten den 1 januari 2022 (den så kallade beskaffenhetstidpunkten). Hyran ska dock motsvara marknadsmässig årshyra (lokaler) eller bruksvärdeshyra (bostäder) i 2020 års nivå. Som en följd av att 2020 är nivååret vid FFT22 ställs fastighetsägare inför större utmaningar än tidigare, vad avser den påverkan som den pågående världspandemin har haft på hyresmarknaden. Några frågeställningar som är viktiga att beakta i samband med upprättandet av fastighetsdeklarationen är följande:

  • Har några förändringar skett på fastigheten sedan föregående taxering? Exempelvis kan en ombyggnad ha genomförts, en byggnad ha rivits eller en verksamhet lagts ned, eller så kan ett byte av hyresgäst ha skett som påverkar skatte- och avgiftsplikten.
  • Vad är marknadsmässig årshyra i 2020 års nivå? Här är det viktigt att göra en bedömning av vilka tillägg samt rabatter som ska beaktas vid beräkningen av marknadsmässig årshyra. Har pandemin påverkat vad som kan anses utgöra marknadsmässig årshyra?
  • Föreligger det något förhållande på fastigheten som inte är normalt för värdeområdet? Det finns i vissa fall möjlighet att erhålla nedjustering av taxeringsvärdet för så kallade säregna förhållanden, vilket innebär att det föreligger faktorer på fastigheten som inte är normalt förekommande inom området och som har en negativ påverkan på marknadsvärdet. Exempel på detta är hög vakans, eftersatt underhåll, höga drifts- och underhållskostnader eller dylikt.
  • Om det finns byggnader under pågående nyuppförande är det viktigt att det görs en bedömning av vilka nybyggnadskostnader som ska ingå i det deklarerade beloppet. Byggnader som genomgår en genomgripande ombyggnation ska under vissa förutsättningar taxeras som under nyuppförande.

Utifrån vår erfarenhet är det vanligt att fastighetsägare som inte aktivt arbetar med fastighetstaxering har för höga taxeringsvärden på sina fastigheter och därmed betalar en för hög fastighetsskatt/fastighetsavgift. Det är därför viktigt att göra ett grundligt förarbete vid upprättande av fastighetsdeklarationen för att säkerställa att korrekta uppgifter redovisas. För fastighetsägare med flera fastigheter rekommenderar vi att man söker anstånd för att ha gott om tid på sig att ta fram ett korrekt underlag till deklarationerna.

Har du frågor eller vill veta hur vi kan hjälpa just dig med dina fastigheter – hör av dig till oss så tar vi det vidare därifrån!

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34