HFD utreder frågetecknen om taxeringsvärde för byggnad under ombyggnation

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan om hur värdet av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen. Domstolen kom bland annat fram till att restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen ska beaktas, i de fall då delar av den befintliga byggnaden behålls.

HFD inledde med att konstatera att det är administrativ praxis att en byggnad som är under genomgripande ombyggnation ska värderas utifrån den särskilda värderingsregeln i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen, som avser byggnad under uppförande och som innebär att värdet av byggnaden ska bestämmas till hälften av nedlagd kostnad. Parterna var i aktuellt fall överens om att byggnaden var under genomgripande ombyggnation.

Nästa fråga i målet var om det finns stöd för att, utöver nedlagda kostnader för själva ombyggnationen, även beakta restvärdet av kvarvarande byggnadsdelar i de fall det är fråga om en byggnad under genomgripande ombyggnation där delar av den befintliga byggnaden behålls. HFD konstaterade att i kostnaderna för en byggnad under uppförande ingår även kostnaderna för själva stommen, och det är därmed rimligt att motsvarande kostnad beaktas vid en ombyggnation. Skatteverkets metod att uppskatta en schablonmässig investeringskostnad för stommen ska vidare godtas, förutsatt att inte fastighetsägaren visar att den bevarade stommen har ett betydligt lägre värde. Detta värde ska, på samma sätt som övriga nedlagda kostnader, reduceras till hälften.

Kommentar

HFD har fastslagit, precis som kammarrätten bedömde, att en byggnad under genomgripande ombyggnation ska värderas utifrån den särskilda värderingsregeln i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen som avser byggnad under uppförande och som innebär att värdet av byggnaden ska fastställas till hälften av nedlagda kostnader. Utöver detta ska ett stomtillägg beräknas och ingå i nedlagda kostnader – dvs. även tillägget för värdet av befintlig stomme ska reduceras till hälften. Stomtillägget kan beräknas schablonmässigt på det sätt som Skatteverket gör, dvs. motsvarande ett värde om 25 procent av Skatteverkets nybyggnadskostnader, förutsatt att fastighetsägaren inte kan visa att detta värde är lägre.

Skatteverket har tidigare taxeringsår beräknat värdet av befintlig stomme utan att reducera stomtillägget till hälften. Detta innebär att stomtillägget har beräknats till 25 procent av Skatteverkets nybyggnadskostnader utan reducering. Utifrån den rättspraxis som nu har utarbetats ska värdet av befintlig stomme istället reduceras till hälften, vilket innebär att stomtillägget i realiteten uppgår till 12,5 procent av Skatteverkets nybyggnadskostnader.

I de fall man som fastighetsägare har byggnader som tidigare varit under genomgripande ombyggnation rekommenderar vi därför att man går igenom taxeringsbesluten och kontrollerar hur stomtillägget har beräknats. Vill du ha hjälp med att se över dina fastigheter eller biträde med att upprätta eventuella omprövningar – hör av dig till oss så ser vi hur vi kan hjälpa just dig!

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3936-19)

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34