Justeringar i förslaget om införande av bankskatt

Finansdepartementet remitterade i höstas ett förslag om att införa en så kallad riskskatt för kreditinstitut. Förslaget möttes av omfattande synpunkter från remissinstanserna, bl.a. Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. Regeringen har nu remitterat en ny promemoria med vissa förändringar i förslaget. Den stora nyheten är att skattebasen för svenska kreditinstitut ska breddas och att skattesatsen sänks från 0,06 procent (för 2022) respektive 0,07 procent (för åren därefter) till 0,05 procent respektive 0,06 procent.

I det tidigare förslaget var riskskatten tänkt att träffa kreditinstitut, eller flera kreditinstitut, med skulder hänförliga till verksamhet i Sverige som sammantaget överstiger ett gränsvärde om 150 miljarder kronor. För svenska kreditinstitut har definitionen i det nya förslaget utvidgats till att omfatta samtliga skulder som institutet har, och för utländska kreditinstitut gäller fortsatt att skulder hänförliga till verksamhet i Sverige omfattas, med den begränsningen att det ska vara fråga om skulder i verksamhet som bedrivs från filial i Sverige. Fasta driftställen omfattas inte.

I praktiken innebär detta, vilket också påtalas i den nya promemorian, att svenska kreditinstituts utländska filialverksamheter kommer att ingå i underlaget. Av promemorian framgår vidare att avsikten med den breddade skattebasen är att minska skatteincitamenten för omstruktureringar och skatteplanering. Breddningen kompenseras av en sänkning av skattesatsen med 0,01 procentenheter, vilket ska ge samma skatteuttag i slutändan som den högre skattesatsen i det första förslaget.

Ikraftträdandedatumet förändras inte utan lagen föreslås fortfarande träda i kraft den 1 januari 2022, med tillämpning på beskattningsår som påbörjas efter 31 december 2021. Den högre skattesatsen ska träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 18 juni 2021.

Helena Norén och Love Blomberg

Läs även vår tidigare artikel: Ny bankskatt för större banker och kreditinstitut

 

Kontakt
Helena Norén
070-312 96 87

 

Kontakt
Love Blomberg
070-961 67 00