Nya regler för fåmansbolag och ägarstiftelser

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna, de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag. Syftet är att förtydliga rättsläget och förhindra kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

Finansdepartementet skriver i sitt pressmeddelande att man vill förtydliga 3:12-reglerna genom två nya bestämmelser avseende vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket. De nya bestämmelserna rör framför allt fall där det finns delägare med koppling till en stiftelse som i sin tur äger aktier i företaget:

  • En delägare som är verksam i företaget och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en ägarstiftelse vid bedömningen ska även anses äga sådana andelar i företaget som ägs av stiftelsen. Förslaget syftar till att säkerställa att det inte är möjligt att kringgå reglerna genom att en stiftelse ges röststarka aktier i ett fåmansföretag för att utdelningsinkomster från den bedrivna verksamheten i företaget ska kunna delas ut till kretsen av verksamma aktieägare utan att bli föremål för 3:12-beskattning.
  • Vid tillämpning av den så kallade utomståenderegeln – vars funktion är att begränsa 3:12-reglernas tillämpning när utomstående ägare har rätt till utdelning – ska ett företag enligt förslaget inte anses vara ägt av utomstående till den del det direkt eller indirekt ägs av en stiftelse, och företagets verksamma delägare eller en sådan delägares närstående kan få del av medel eller förmåner från den juridiska personen i viss omfattning.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 juni 2021 och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Daniel Lechtman och Maria Sommert

 

Kontakt
Daniel Lechtman
070-770 77 67

 

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30