Stöd för korttidsarbete 2021 – nya regler

Stödet för korttidsarbete har förlängts och kommer enligt de nya reglerna att gälla till och med juni 2021. I den här artikeln går vi igenom vad som är nytt och vad du behöver tänka på inför ansökan. Notera att det vi beskriver här gäller stöd för korttidsarbete under 2021 och att reglerna är delvis annorlunda för stöd som uppburits under 2020.

Förlängd period för stöd

Det nya regelverket kring korttidsarbete trädde i kraft i februari 2021, men stödet kan sökas retroaktivt från den 1 december 2020. Stödet gäller fram till och med den 30 juni 2021.

Den karenstid som tidigare gällt har tagits bort, dvs. arbetsgivare som redan har fått maximalt stöd enligt de tidigare reglerna kan ändå få stöd på nytt till och med den 30 juni. Även företag som tidigare avslutat sitt korttidsarbete kan ansöka om stöd, vilket innebär att det inte längre finns något krav på att stödperioderna ska vara sammanhängande.

Eftersom stödet grundar sig på ett nytt regelverk krävs en ny ansökan hos Tillväxtverket. Det går alltså inte, som tidigare, att ansöka om nytt stöd i samband med avstämning. Tillväxtverket håller för närvarande på att utarbeta ansökningssystemet som kommer att öppna den 29 mars.

Permitteringsnivåer under 2021

Den 24 mars 2021 beslutade riksdagen att samma subventioneringsgrad som gällt under 2020 kommer att fortsätta gälla fram till den 30 juni 2021. Under månaderna januari-juni 2021 kommer det dessutom vara möjligt att minska den ordinarie arbetstiden med 80 procent.

Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.Värdeöverföringar

Sedan stödet för korttidsarbete infördes för knappt ett år sedan har frågan om värdeöverföringar debatterats flitigt – och nu har den lagreglerats uttryckligen för stödperioder som omfattas av de nya reglerna.

Arbetsgivare har inte rätt till stöd för korttidsarbete om man under stödperioden, de två månader som följer närmast före stödperioden samt sex månader närmast efter stödperioden verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Detsamma gäller om ett beslut om en sådan värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen eller motsvarande organ under samma period.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern (jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen) gäller detta även moderbolaget eller moderbolagen till arbetsgivaren.

Det finns inga hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § 1 st. 4 punkten aktiebolagslagen, vilket innebär att arbetsgivare kan lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som man tar emot stöd.

Striktare kontroller och större krav på underlag

Vid ansökan om nytt stöd ska du som arbetsgivare enligt de nya reglerna lämna underlag som visar att du uppfyller kraven för att erhålla stöd, dvs. att du har allvarliga ekonomiska svårigheter som beror på omständigheter utanför din kontroll.

Tillväxtverket har ännu inte preciserat vilka underlag som krävs. I de förarbeten till lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som kom i mars 2020 uttalade regeringen att en arbetsgivare typiskt sett borde kunna visa upp en tillbakablickande sammanställning av ekonomiska data och nyckeltal som visar t.ex. lönsamhetsutveckling, skuldsättningsgrad, tillväxt och orderingång och att olika mått på soliditet och likviditet kan vara av särskild betydelse. Det är tänkbart att dessa uttalanden kommer att vara vägledande även framåt, dvs. för att fastställa vilka underlag som ska lämnas in tillsammans med ansökan.

Om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor ska även ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag bifogas. Arbetsgivare ska även lämna kopior på de avtal som ligger till grund för korttidsarbetet (antingen individuella avtal eller kollektivavtal).

Notera att ifall lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor har arbetsgivaren rätt till stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan; högst 10 000 kronor per arbetsgivare.

Jämförelsemånad

Jämförelsemånaden är den referensmånad som används för ansökan. De anställda som kan komma i fråga för stöd måste ha varit anställda under hela eller en del av jämförelsemånaden.

Om man inte ansökt om stöd för korttidsarbete under 2020 kommer jämförelsemånaden att vara september 2020. För den som har sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara densamma som tidigare.

Tänk på det här!

  • Undersök om ditt företag uppfyller kriterierna för att vara berättigade till stöd; dessa är desamma som under 2020.
  • Ingå avtal om korttidsarbete – antingen individuella avtal eller kollektivavtal.
  • Var observant på nyanställda i relation till jämförelsemånaden. Har de varit anställda tillräckligt länge för att komma i fråga för stöd?
  • Förbered avtal och underlag som ska bifogas ansökan till Tillväxtverket.
  • Överväg noga innan någon form av värdeöverföring beslutas eller verkställs – är den tillåten? Inom vilken tidsram?
  • I och med de till viss del överlappande regelverk som blir följden av de nya reglerna kan en rad frågor uppkomma om värdeöverföringar, koncernbidrag, bonusutbetalningar m.m. Beakta dessa för att undvika återbetalningsskyldighet.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor, funderingar, eller behöver hjälp med ansökan.

Paula Hogéus, Johan Wijk och Alexandra Mabon

Läs också våra tidigare artiklar:
Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag lagregleras (2020-11-30)
Förlängning av korttidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden (2020-11-09)
Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete (2020-06-12)
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (2020-06-04)
Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester (2020-05-19)
Utökning av reglerna om korttidspermittering (2020-04-17)
Nya regler om korttidsarbete / New rules on short-term work (2020-03-17)

 

Kontakt
Paula Hogéus
072-503 80 85

 

Kontakt
Johan Wijk
070-607 32 90

 

Kontakt
Alexandra Mabon
076-851 36 75