EU-dom om momshanteringen vid tjänster mellan etableringar i filialstruktur

Denna vecka kom domen från EU-domstolen i målet Danske Bank, som har sitt ursprung i ett svenskt förhandsbesked. Målet behandlar momshanteringen av gränsöverskridande tjänster inom ett företag där huvudkontoret som tillhandahåller tjänsten ingår i en momsgrupp med andra lokala företag i ett EU-land, och den filial som tar emot tjänsterna finns i ett annat EU-land.

Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen hänskjutit till EU-domstolen är om en svensk filial till en bank med huvudetablering i en annan medlemsstat utgör en egen beskattningsbar person, när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen, om huvudetableringen ingår i en momsgrupp i den andra staten medan den svenska filialen inte ingår i någon svensk momsgrupp.

I domen som nu har kommit (C-812/19) följer EU-domstolen principerna från sin tidigare dom i Skandia-målet (C-7/13). EU-domstolen anser således att den så kallade Reverse Skandia-principen gäller, vilket innebär att de tjänster som tillhandahålls av huvudkontor till dess filial ska vara föremål för moms genom omvänd beskattning i filiallandet.

EU-domstolen kom fram till att artikel 11 i momsdirektivet ska tolkas så att endast etableringar i registreringsstaten kan ingå i en momsgrupp. Det går således inte att sträcka ut momsgruppens rättsverkningar så att etableringar utanför registreringsstaten ska anses ingå i momsgruppen, s.k. ex territoriell tillämpning. Detta innebär dock inte, enligt EU-domstolen, att momsgruppen inte ska ses som en separat beskattningsbar person när frågan om skattskyldighet ska bedömas för transaktioner mellan huvudkontoret och filialen. Härav följer att momsgruppen och filialen ska ses som två separata beskattningsbara personer. EU-domstolen är mycket tydlig med att principen endast gäller momsgrupper som bildats med stöd av artikel 11 i momsdirektivet. Detta kan tolkas så att EU-domstolen anser att momsgrupper i länder utanför EU inte omfattas av Reverse Skandia-principen.

Domen kommer att påverka momshanteringen av tjänster som tillhandahålls mellan etableringar i en filialstruktur. Även om det redan har genomförts en del anpassningar till Skandia- och Reverse Skandia-principerna i hela EU kan ytterligare förändringar förväntas i de länder som t.ex. idag har en ex territoriell syn på momsgrupper.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61