Flera stödåtgärder förstärks och förlängs

Några av de coronarelaterade nyheter vi hört om den senaste tiden rör bestämmelserna kring anstånd med skatteinbetalningar, de tillfälliga karens- och sjuklönereglerna och den slopade beskattningen vid gratis parkering och mindre gåvor till anställda. Dessutom är omställningsstödet för juni-juli 2020 åter på tapeten, och det kan också bli tal om ett så kallat nedstängningsstöd som i så fall också inkluderar lönekostnader.

Vi har nyligen publicerat separata artiklar om utökningen av såväl stödet för korttidsarbete som omställnings- och omsättningsstöden, men detta är långt ifrån allt som har förmedlats från regeringen de senaste veckorna. I denna artikel tar vi upp ytterligare några av de krisåtgärder som nu har eller kommer att förstärkas eller förlängas.

Anståndsreglerna ska utökas ytterligare och avgiften sänkas

Efter att anståndsreglerna expanderade senast gäller sedan den 5 februari 2021 att:

  • Anstånd kan medges för sex månaders skatter och avgifter (tidigare tre)
  • Anstånd kan beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari-december 2020 (tidigare januari-oktober 2020)
  • Anståndstiden är ett år men kan förlängas med ytterligare ett år efter ansökan (tidigare fanns ingen möjlighet till förlängning)
  • Kostnaden för anståndet utgörs av en icke avdragsgill kostnadsränta på 1,25 procent på årsbasis och en anståndsavgift på 0,2 procent per påbörjad kalendermånad – från och med månaden efter att anstånd beviljats (tidigare togs anståndsavgift ut först efter sex månaders anstånd)

Särskilt det faktum att man ändrat på hur anståndsavgiften tas ut har mötts av kritik, och nu har det föreslagits att den ska sänkas till 0,1 procent per påbörjad kalendermånad (men fortsatt tas ut från och med månaden efter att anstånd beviljats). Tillsam­mans med kostnadsräntan innebär detta en kreditkostnad som motsvarar en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag, det vill säga samma nivå som följer av de bestämmelser som gällde före den 5 februari 2021.

Utöver detta har man också föreslagit att anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt ska kunna beviljas för ytterligare en månad (dvs. totalt sju månader), samt att anstånd också ska kunna medges avseende januari 2021 när det gäller arbetsgivaravgifter, avdragen preliminärskatt och moms som redovisas månadsvis. Detta innebär alltså att ytterligare en valbar månad läggs till.

Planen är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 26 april 2021, men den nya bestämmelsen om anståndsavgift ska tillämpas på anstånd som beviljats även dessförinnan. Om en högre anståndsavgift redan har debiterats ska skillnaden krediteras på skattekontot genom ett omprövningsbeslut av Skatteverket efter den 26 april.

Läs mer i våra tidigare artiklar, bland annat: Detaljer kring utvidgningen av betalningsanstånden

Fortsatt slopad förmånsbeskattning vid gratis parkering och mindre gåvor till anställda

I våras infördes en tillfällig lag som innebar slopad förmånsbeskattning när en anställd gratis får parkera sin bil vid arbetsplatsen, och vid gåvor från arbetsgivaren till ett värde på upp till 1 000 kronor per anställd och år (som ej lämnas i kontanter). Reglerna gällde fram till den 31 december 2020 och därefter har det varit tyst ett tag. Nu har regeringen dock meddelat att dessa åtgärder kommer att förnyas, och gälla retroaktivt från den 1 januari 2021 fram till utgången av året. Nytt ikraftträdandedatum är planerat till den 1 maj 2021.

Läs mer i vår tidigare artikel: Ingen beskattning för parkering och gåvor till anställda

Omställningsstödet för juni-juli 2020 ska förstärkas

Omställningsstödet för stödperioden juni-juli 2020 hade när det var aktuellt ett tak på 8 miljoner kronor per företag eller koncern, men redan när det infördes aviserades att det skulle kunna bli tal om högre belopp längre fram beroende på beslut från EU. Nu har EU-kommissionen godkänt Sveriges ansökan om att få förstärka stödet för denna stödperiod till 150 miljoner kronor, och regeringen jobbar för att förstärkningen ska kunna gå att söka i mitten av mars.*

Det utökade stödet kommer dock bara gå att söka av företag som tappade omsättning i juni-juli 2020 specifikt på grund av förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud från länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer. För att vara berättigad till stödet ska företaget ha tappat mer än 50 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019, och ett omsättningstapp på minst 25 procent ska vara orsakat av de uppräknade restriktionerna.

Annars gäller samma modell som för det ordinarie omställningsstödet för den aktuella perioden, att det kommer gå att få ersättning för upp till 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnaderna (företag som inte har kunnat bedriva verksamhet alls på grund av “50-förbudet” kommer kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta). Detta innebär att man inte kommer behöva beräkna icke-täckta fasta kostnader så som nu är fallet för augusti 2020-februari 2021. Det är dock bara omsättningstapp som orsakats av restriktionerna som får användas i beräkningen.

Läs mer i våra tidigare artiklar, bland annat: Åter möjligt att ansöka om omställnings- och omsättningsstöd

* Uppdatering 2021-03-11: Regeringen har nu beslutat om förordningen, som träder i kraft den 15 mars. Stödet ska gå att söka via Skatteverket direkt efter ikraftträdandet.

Nedstängningsstöd (som också omfattar lönekostnader)

Tidigare i år meddelade regeringen att man kommer att införa ett så kallat nedstängningsstöd, för företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Stödet ska rikta sig till företag som med anledning av detta har tappat minst 30 procent av omsättningen. Företag som på grund av nedstängningen har tappat all sin omsättning under en period ska kunna få 100 procent av sina kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.

Nyligen har man uppgett att även lönekostnader komma kunna räknas med som en fast kostnad, vilket innebär att det kommer gå att få ersättning för upp till 100 procent av lönekostnaderna vid en eventuell nedstängning (lönekostnader som redan kompenseras med stöd för korttidsarbete kommer dock inte att omfattas). Ikraftträdande är möjligt tidigast i början av april, men reglerna kommer tillämpas retroaktivt ifall regeringen beslutar om nedstängningar.

De tillfälliga karens- och sjuklönereglerna har förlängts

Regeringen har nu fattat beslutet om att förlänga följande tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen till den 30 april 2021:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kronor
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 810 kronor per dag
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala (vad som anses som ”normalt” beror på arbetsgivarens sjuklönekostnader i förhållande till de totala lönerna)

Kravet på läkarintyg först från den 15:e dagen i sjukperioden är sedan tidigare förlängt till den 30 april 2021. Vid ansökan om sjukpenning kräver Försäkringskassan i dagsläget läkarintyg från dag 22 i sjukperioden, vilket gäller till och med den 31 mars 2021.

Lina Persson

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01