Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att man planerar att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier, och detaljerna har senare publicerats i en promemoria från Finansdepartementet. Företag som införskaffar maskiner och andra inventarier under 2021 kommer få avräkna 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarierna mot sin beräknade skatt. I den här artikeln redogör vi för huvuddragen i förslaget.

Vem kommer ha rätt till skattereduktionen?

Rätt till skattereduktion kommer föreligga för fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet (handelsbolag kommer kunna få skattereduktion genom sina delägare). Även utländska juridiska personer och fysiska personer som är begränsat skattskyldiga kommer ha rätt till skattereduktionen om de bedriver näringsverksamhet från fast driftställe här. Svenska företags investeringar i verksamheter som bedrivs från fast driftställe utomlands och som beskattas i Sverige ska också omfattas.

För vilka inventarier kommer skattereduktion medges?

Skattereduktionen kommer vara 3,9 procent av anskaffningsvärdet för maskiner och andra materiella inventarier – även byggnads- och markinventarier – som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Inventarierna ska ha införskaffats under kalenderåret 2021 genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt, och det kommer som huvudregel inte att ha någon betydelse om de är nytillverkade eller begagnade (se dock nedan angående förvärv inom intressegemenskap).

Det kommer att uppställas ett krav på viss obruten innehavstid på så vis att underlaget för skattereduktion endast kommer omfatta inventarier som fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsår som skattereduktionen kan begäras. Skattereduktionen ska kunna begäras det första beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller senare.

Undantag från regeln om att innehavstiden ska vara obruten kommer finnas för vissa kvalificerade fusioner och fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.

Vad gäller vid förvärv inom intressegemenskaper?

Skattereduktion kommer inte att medges för inventarier som har anskaffats från någon inom samma intressegemenskap och som har använts hos denne för stadigvarande bruk. Om inventarier anskaffats från någon inom samma intressegemenskap ska värdet som läggs till underlaget högst få uppgå till inventariernas marknadsvärde vid förvärvet. Vidare ska inte utgifter för anskaffningar ingå i underlaget, om inventarierna efter förvärvet fortfarande används i samma näringsverksamhet som tidigare eller i näringsverksamhet som bedrivs av någon inom samma intressegemenskap (så kallade sale-and-lease-back-transaktioner).

Med intressegemenskap menas i detta sammanhang koncerner, oäkta koncerner, närstående personer till den fysiska personen i en oäkta koncern samt företag som ägs av sådana personer som tillsammans med den fysiske personen i en oäkta koncern ska behandlas som en enda delägare vid tillämpning av reglerna om personer som är verksamma i betydande omfattning i bolaget. Läs gärna mer om definitionen av intressegemenskap i promemorian.

När kommer skattereduktionen att komma företagen till godo?

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft först den 1 januari 2022, och skattereduktionen ska som ovan nämnts kunna begäras det första beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Detta innebär att en slutlig skattereduktion inte kommer kunna medges förrän tidigast i den deklaration som lämnas under 2023. Det kommer dock vara möjligt att få skattereduktionen beaktad i en preliminär inkomstdeklaration redan från 1 januari 2022, så att den preliminära skatten som debiteras löpande under 2022 justeras nedåt.

För att kunna tillgodogöra sig skattereduktionen krävs att det finns en tillräckligt hög beräknad skatt att avräkna mot. Om skattereduktion helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret ska dock återstående skattereduktion kunna begäras året efter. Att tänka på här är att fysiska personer kan ha en rad andra skattereduktioner som också äter av utrymmet, som jobbskatteavdraget, skattereduktion för ränteutgifter, ROT-avdraget m.m. Skattereduktionen för investeringar i inventarier kommer att ligga sist i denna avräkningsordning.

Nu återstår att se ifall det sker några förändringar i propositionen med det färdiga lagförslaget, som väntas komma till sommaren. Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderingar såhär långt.

Lina Persson

Läs promemorian här (Fi2020/04897)

Uppdatering 2021-06-03: Idag har regeringen publicerat sin proposition (prop. 2020/21:207), som i allt väsentligt stämmer överens med förslaget i promemorian.

Uppdatering 2021-10-13: Riksdagen har nu röstat igenom regeringens proposition, och lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01