Dyrare med förmånsbil framöver

Det ska bli dyrare att köra förmånsbil, enligt ett förslag från regeringen som just nu är ute på remiss. Som det ser ut idag är förmånsvärdena ofta lägre än vad kostnaderna skulle vara för att själv äga bilen, och det är alltså detta man vill komma ifrån genom att justera reglerna för förmånsberäkningen. Planen är att ändringen ska gälla bilar som tagits i trafik för första gången 1 juli 2021 eller senare.

Tanken med förmånsbeskattning är att beskattningen ska vara neutral, dvs. skatten och arbetsgivaravgifterna ska vara desamma oavsett om ersättningen utgår i pengar eller i någon annan form – såsom resor, mat, försäkring, städning av hemmet eller möjligheten att använda företagets bil privat. Det ska alltså normalt inte vara billigare, eller för den delen dyrare, att betala sina anställda med förmåner istället för med faktisk lön.

Förmåner värderas enligt huvudregeln till marknadsvärdet, vilket innebär det pris som den anställde själv skulle fått betala om denne köpt varan eller tjänsten för egna pengar. Vissa förmåner värderas dock utifrån schabloner, och ett exempel på detta är bilförmåner. Schablonberäkningen för bilförmåner har sin grund i bilens nybilspris och ska motsvara samtliga kostnader för bilen utom drivmedel och trängselskatter. Schablonen bygger på en uppskattad privat körning om 1 600 mil per år men förmånsvärdet är detsamma oavsett körsträcka, med vissa möjligheter till justering ifall det förekommer omfattande tjänstekörning som begränsar utrymmet att använda bilen privat.

Enligt Finansdepartementets promemoria leder den nuvarande schablonberäkningen oavsiktligt till en undervärdering, som innebär att bilförmån gynnas skattemässigt i förhållande till kontant lön och i förhållande till att äga och köra motsvarande bil privat. Förslaget som nu remitterats är därför att två av komponenterna i beräkningen ska justeras så att värderingen bättre speglar marknadsvärdet.

Nuvarande beräkning Föreslagen beräkning
Summan av: Summan av:
0,29 prisbasbelopp 0,29 prisbasbelopp
75% av statslåneräntan x nybilspriset (70% av statslåneräntan + 1%-enhet) x nybilspriset
9% av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp, därefter 20% av nybilspriset 13% av nybilspriset
Bilens fordonsskatt Bilens fordonsskatt

(statslåneräntan får dock vara som lägst 0,5 procent)

Vilken effekt förändringen skulle få beror på bilens nybilspris, vilket kan exemplifieras med tabellen nedan. Att effekten blir mindre på en dyrare bil beror på att nuvarande beräkningsregler överskattar värdeminskningstakten för dessa bilar, vilket man alltså föreslår att justera genom att slopa det så kallade lyxbilstillägget. För bilar med förmånsgrundande priser på över ca 650 000 kr innebär förslaget därför till och med en viss minskning av förmånsvärdet. 

Nybilspris 250 000 300 000 350 000 400 000 500 000
Nuvarande          
Förmånsvärde 42 155 46 842 51 530 61 195 81 570
Skatt per månad 1 834 2 038 2 242 2 662 3 548
Förslag          
Förmånsvärde 54 592 61 767 68 942 76 117 90 467
Förändring av förmånsvärde 12 438 14 925 17 413 14 923 8 898
Skatt per månad 2 375 2 687 2 999 3 311 3 935
Förändring av skatt per månad 541 649 757 649 387
Förändring i % 29,5 31,9 33,8 24,4 10,9

(i beräkningarna antas en fordonsskatt på 5 000 kr och en marginalskatt på 52,2 procent)

De justerade reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021, och avse bilar som blir skattepliktiga från och med det datumet. Varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill se över hur det nya förslaget kan komma att påverka er eller er verksamhet, och vad ni kan göra för att anpassa er på bästa sätt.

Lina Persson

Läs promemorian (Fi2020/04374)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01