Detaljer kring utvidgningen av betalningsanstånden (uppdaterad 210204)

En av de första åtgärderna som vidtogs när pandemin lamslog företagen i våras var att regeringen införde en möjlighet till anstånd med tre månaders inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner i upp till ett år. De senaste veckorna har det i omgångar annonserats att dessa regler ska utökas på flera sätt, och nu har detaljerna kring detta kommit i en promemoria från Finansdepartementet.

Så som reglerna har sett ut tidigare under året har anstånd kunnat medges med inbetalning av max tre månaders moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner i upp till ett års tid. Redovisningsperioder som kunnat komma i fråga har varit januari till september 2020 (med särskilda regler i det fall man redovisar moms helårsvis). Reglerna infördes i mars men gällde även retroaktivt, vilket innebar att många företag kunde få tillbaka redan inbetalda belopp. Kostnaden för detta har varit en icke avdragsgill kostnadsränta på 1,25 procent som löper under hela anståndstiden, och en anståndsavgift på 0,2 procent per påbörjad kalendermånad från och med den sjunde månaden.

Nu har Finansdepartementet alltså i en promemoria lagt fram förslag om att reglerna ska utvidgas på följande sätt:

  • Anstånd ska kunna medges för sex månaders skatter och avgifter istället för tre.
  • Anstånd ska även kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober-december 2020.
  • Anståndstiden ska efter ansökan kunna förlängas med ytterligare ett år, om inte särskilda skäl talar emot det.

Retroaktiva anstånd kommer vara möjliga även framöver.

Förslaget innebär att företag kan välja att ansöka om anstånd för de redovisningsperioder under hela 2020 som ger dem de största lättnaderna. För anstånd som söks och beviljas efter ikraftträdandet av de nya reglerna föreslås dock att anståndsavgift ska tas ut från och med månaden efter att anstånd beviljats, oavsett vilken redovisningsperiod anståndet avser. Paragrafen som reglerar det högsta antalet kalendermånader utan anståndsavgift blir därmed inaktuell, och Finansdepartementet föreslår därför att den ska upphävas.

Detta innebär att anståndsavgiften kommer att tas ut på samma sätt för beslut som fattas efter ikraftträdandet, oavsett om det rör sig om förlängning av anståndstiden eller nya anstånd. Finansdepartementet resonerar att företag som endast ser ett behov av anstånd för totalt tre månaders skatter annars skulle kunna få anstånd i ytterligare sex månader utan anståndsavgift, genom att betala tillbaka det beviljade anståndsbeloppet och ansöka om anstånd för tre nya månader.

Remissvar ska ha kommit in senast den 18 december 2020, och de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.*

Lina Persson

*Uppdatering 2021-02-04: Reglerna är nu beslutade och har blivit tidigarelagda så att de träder i kraft den 5 februari 2021. Riksdagen har också uppmanat regeringen att återkomma med ett förslag om att sänka kostnaden för anstånd.

Läs våra tidigare artiklar på det här ämnet:
Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag regleras (2020-11-30)
Förlängning av korttidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden (2020-11-09)
Avgift för anstånd med skatteinbetalningar sänks (2020-04-20)
Inget företrädaransvar efter betalningsanstånd på grund av Covid-19 (2020-03-27)
Ytterligare krispaket för små och medelstora företag / Additional measures for small and medium-sized companies (2020-03-25)
Likviditetshjälp via skatten i pandemitider / Cashflow support through postponed tax payments due to corona pandemic (2020-03-16)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01