Skattenätet
  • Nyheter
  • Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag lagregleras (uppdaterad 201222)

Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag lagregleras (uppdaterad 201222)

Corona håller fortsatt grepp om ekonomin, och förra veckan presenterades en rad nyheter från regeringen för att fortsätta stötta företagen genom krisen. Detaljer om förlängningen av såväl omställningsstödet som omsättningsstödet presenterades, men också förslag på ett nytt omsättningsstöd för handelsbolag och en utökning av möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar. Utöver detta skickades även förlängningen av stödet för korttidsarbete på remiss, tillsammans med ett förslag om särskild lagreglering av frågan om utdelning och koncernbidrag.

Lagreglering om utdelning och koncernbidrag vid stöd för korttidsarbete

För några veckor sedan aviserades att stödet för korttidsarbete kommer att förlängas genom att tidsgränsen och karenstiden tillfälligt tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. I promemorian som nu har skickats på remiss har man också föreslagit att det ska regleras när vinstutdelning kan lämnas utan att rätten till stöd för korttidsarbete påverkas. Enligt förslaget ska rätt till stöd inte föreligga om arbetsgivaren eller dess moderbolag under stödperioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutar om eller verkställer vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar. Däremot ska koncernbidrag kunna lämnas under stödperioden.

Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 15 februari 2021 och tillämpas för stöd som lämnas från och med den 1 december 2020. Den nya bestämmelsen om vinstutdelning och andra värdeöverföringar föreslås tillämpas första gången för ansökningar som lämnas efter ikraftträdandet.

Utdelningars och koncernbidrags vara eller icke vara i förhållande till stöd för korttidsarbete har varit föremål för löpande debatt ända sedan i våras. I dagsläget är frågan inte särskilt reglerad i lagstiftningen, men Tillväxtverkets principiella bedömning har varit att arbetsgivare inte bör besluta om eller genomföra utdelningar under samma räkenskapsår som de tar emot stöd (undantaget för utdelningar som genomförts före den 16 mars 2020). Koncernbidrag som avser räkenskapsåret 2019 har däremot inte ansetts påverka rätten till stöd, men Tillväxtverket har meddelat att arbetsgivare inte bör lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket stöd har tagits emot.

Med anledning av promemorian med det nya förslaget har Tillväxtverket dock gjort nya uttalanden om hur myndigheten kommer att se på saken för perioden fram till det att de nya bestämmelserna träder i kraft. Tillväxtverket meddelar att man för denna tid kommer kontrollera koncernbidrag, vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs/inträffar i bokslut under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag och värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kommer inte kontrolleras.

Tillväxtverket utvecklade dock senare att lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte utgör ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas. Exempelvis är koncernbidrag inte att bedöma som en värdeöverföring om det koncernbolag som lämnar ett koncernbidrag till ett annat koncernbolag, får värdeöverföringen neutraliserad genom att det i samband med koncernbidraget mottar ett motsatt tillskott. För att vara ett motsatt tillskott ska överföringen motsvara nettot, dvs. koncernbidraget minskat med bolagsskatten hänförlig till koncernbidraget.

Omställningsstödet och omsättningsstödet förlängs

Som tidigare meddelats kommer både det generella omställningsstödet och det så kallade omsättningsstödet för enskilda näringsidkare att förlängas året ut, och nu avslöjar regeringen ytterligare några detaljer.

Får båda typerna av stöd kommer det att röra sig om två nya stödperioder; för augusti-oktober krävs ett omsättningstapp på minst 40 procent för rätt till stöd – en ändring från tidigare föreslagna 50 procent. För november-december ska tappet ha varit minst 30 procent.

När det gäller det generella omställningsstödet kommer man ersätta fasta kostnader med en andel som motsvarar 70 procent av omsättningstappet (till skillnad från tidigare stödperioder då man ersatt 75 procent). Stöd kommer betalas ut med max 30 miljoner kronor per företag under hela perioden augusti-december.

Avseende omsättningsstödet för enskilda näringsidkare har man sedan tidigare meddelat att det krävs en omsättning på 200 000 kr under det föregående räkenskapsåret för rätt till stöd, men för stödperioden november-december kommer denna gräns att sänkas till 180 000 kr. Det är också sagt att stödet för augusti-oktober kommer uppgå till 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kr per företag, men om detsamma kommer att gälla för perioden november-december har ännu inte avslöjats.

Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

Regeringen aviserar också att man kommer införa ett omsättningsstöd även för handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk delägare, med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Anledningen är att delägare i handelsbolag och kommanditbolag, i likhet med enskilda näringsidkare, inte kan vara anställda i sina företag och därmed utestängs från stöd för korttidsarbete avseende sitt eget arbete.

Stödperioderna kommer vara samma som vid omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, och ska avräknas mot andra stöd. Regeringen kommer att återkomma med mer information om hur stödet ska utformas i övrigt.

Utökning av anstånden med skatteinbetalningar

En av de första åtgärderna som vidtogs i våras var vidare att man införde en möjlighet för företag att få anstånd med tre månaders inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner i upp till ett års tid. Redovisningsperioder som kunde komma i fråga var januari till september 2020 (med särskilda regler i det fall man redovisar moms helårsvis).

Tidigare i november meddelades att det kommer gå att ansöka om att anståndstiden ska utökas med upp till ytterligare ett år, och nu har regeringen annonserat ytterligare en utökning på så vis att anstånd också ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober-december 2020 (även retroaktivt).

Lina Persson

*Uppdatering 2020-12-22: Regeringen har nu i pressmeddelanden annonserat att såväl omställningsstödet som omsättningsstöden ska förlängas för perioden januari-februari 2021. För rätt till stöd ska omsättningstappet i denna period ha varit minst 30 procent.

Läs våra andra artiklar på dessa ämnen:
Stöd för korttidsarbete 2021 – nya regler (2021-03-03)
Förlängning av korttidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden (2020-11-09)
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (2020-10-03)
Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs (2020-09-07)
Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete (2020-06-12)
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (2020-06-04)
Förslag om omställningsstöd på remiss (2020-05-26)
Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester (2020-05-19)
Avgift för anstånd med skatteinbetalningar sänks (2020-04-20)
Utökning av reglerna om korttidspermittering (2020-04-17)
Inget företrädaransvar efter betalningsanstånd på grund av Covid-19 (2020-03-27)
Ytterligare krispaket för små och medelstora företag / Additional measures for small and medium-sized companies (2020-03-25)
Nya regler om korttidsarbete / New rules on short-term work (2020-03-17)
Likviditetshjälp via skatten i pandemitider / Cashflow support through postponed tax payments due to corona pandemic (2020-03-16)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01