Permitteringsstödets påverkan på det lönebaserade utrymmet

Många företag har fått ta del av coronarelaterade stöd under året, bland annat permitteringsstöd. Nu när årsskiftet närmar sig är det dags att fundera på hur permitteringsstödet påverkar nästa års utdelningsutrymme i fåmansföretag. Det är viktigt att komma ihåg att utdelningar kan göra att företaget kan bli återbetalningsskyldigt för utbetalt stöd. Det tar vi inte upp i denna artikel.

Påverkan på det lönebaserade utrymmet

Det lönebaserade utrymmet utgörs av 50 procent av sådan kontant ersättning som under kalenderåret före det aktuella inkomståret har betalats till anställda i både företaget och dess dotterföretag.

Löner som täcks av statligt stöd får inte räknas med i löneunderlaget. Men Skatteverket anger i sin rättsliga vägledning att stöd som utbetalats med syfte att täcka såväl lönekostnader som t.ex. arbetsgivaravgifter endast ska minska löneunderlaget med den del av bidraget som avser lönekostnaden.

Eftersom permitteringsstödet ska täcka både lön och arbetsgivaravgifter ska inte hela det utbetalda stödet reducera det lönebaserade utrymmet, med andra ord. Arbetsgivaravgifterna är i normalfallet 31,42 procent, vilket innebär att stödet normalt ska divideras med 1,3142 innan reducering sker.

Notera dock att arbetsgivaravgifterna – och därmed den siffra som stödet ska divideras med innan reducering sker – i vissa fall kan vara lägre. Arbetsgivaravgifterna kan nämligen vara reducerade på grund av till exempel den anställdes ålder eller andra statliga stöd.

Krav för att få utnyttja det lönebaserade utrymmet

För att en delägare ska få utnyttja det lönebaserade utrymmet ska denne bland annat ta ut lön av viss storlek, det s.k. lönekravet. Frågan är om denna lön måste reduceras med det permitteringsstöd som delägaren till fåmansföretaget själv fått.

Svaret är nej. Till skillnad från det lönebaserade utrymmet påverkas inte den uttagna lönen av eventuellt permitteringsstöd. Delägaren behöver med andra ord inte ta ut ytterligare lön för att nå upp till lönekravet. Detta trots att bolaget använt det statliga stödet för att delvis betala delägarens lön.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär detta att permitteringsstödet påverkar det lönebaserade utrymmet i minskande riktning med utbetalt belopp dividerat med 1,3142 (i normalfallet). Däremot behöver delägaren inte oroa sig för att hen inte uppfyllt lönekravet mot bakgrund av att företaget eller dess dotterföretag erhållit permitteringsstöd.

Markus ThalerDaniel Lechtman och Melanie Zetterström

Läs våra andra artiklar på dessa ämnen:
Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag lagregleras (2020-11-30)
Förlängning av korttidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden (2020-11-09)
Maximera lågbeskattad utdelning – har du tagit rätt lön 2020? (2020-10-12)
Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete (2020-06-12)
Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester (2020-05-19)
Utökning av reglerna om korttidspermittering (2020-04-17)
Nya regler om korttidsarbete / New rules on short-term work (2020-03-17)

 

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09

 

Kontakt
Daniel Lechtman
070-770 77 67

 

Kontakt
Melanie Zetterström
076-856 02 35