Skattenätet
  • Nyheter
  • Förlängning av korttidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden

Förlängning av korttidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden

Regeringen har idag aviserat att flera av de krisåtgärder som tidigare vidtagits på grund av pandemin kommer att förlängas. De regler det rör sig om är korttidspermitteringarna, det generella omställningsstödet, omsättningsstödet för enskilda näringsidkare, möjligheten till anstånd med vissa skatteinbetalningar samt lättnaderna i a-kassan.

Mer information väntas i en ändringsbudget efter årsskiftet, men det vi vet i dagsläget är följande:

Korttidspermitteringarna kommer förlängas

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i sträck, men denna tidsgräns kommer tillfälligt att tas bort fram till den 30 juni 2021. Korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kommer därmed kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader. I januari-mars 2021 kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent precis som nu, medan den under april-juni 2021 kommer vara 50 procent.

Det generella omställningsstödet kommer förlängas igen

Omställningsstödet till företag vars omsättning minskat drastiskt infördes till en början för perioden mars-april, och förlängdes sedan till att även omfatta maj-juli. Nu meddelar regeringen att ytterligare en förlängning är på gång, avseende perioden augusti-oktober 2020. Stödet riktar sig då till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med året före. Stöd för den nya perioden kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer förlängas 

Förra veckan beslutade regeringen om ett stöd riktat särskilt till enskilda näringsidkare vars omsättning minskat drastiskt under mars-juli, men redan nu har man kommit överens om att stödet ska utökas till att även omfatta perioden augusti-oktober 2020. För att få rätt till stöd för den nya perioden kommer krävas att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med året före. Stödet för den nya stödperioden kommer uppgå till 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kr per företag.

Möjligheten till anstånd med vissa skatteinbetalningar kommer förlängas 

En av de första åtgärderna som vidtogs i våras var att man införde en möjlighet för företag att få anstånd med vissa inbetalningar av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner i upp till ett år. Nu meddelas att företagen kommer kunna ansöka om att anståndstiden ska utökas med upp till ytterligare ett år.

Lättnader i a-kassan kommer förlängas

Slutligen kommer regeringen föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel kommer förlängas till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Lina Persson

Läs våra tidigare artiklar på dessa ämnen:
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (2020-10-03)
Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs (2020-09-07)
Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete (2020-06-12)
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (2020-06-04)
Förslag om omställningsstöd på remiss (2020-05-26)
Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester (2020-05-19)
Avgift för anstånd med skatteinbetalningar sänks (2020-04-20)
Utökning av reglerna om korttidspermittering (2020-04-17)
Inget företrädaransvar efter betalningsanstånd på grund av Covid-19 (2020-03-27)
Ytterligare krispaket för små och medelstora företag / Additional measures for small and medium-sized companies (2020-03-25)
Nya regler om korttidsarbete / New rules on short-term work (2020-03-17)
Likviditetshjälp via skatten i pandemitider / Cashflow support through postponed tax payments due to corona pandemic (2020-03-16)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01