Ny förstärkning av FoU-avdraget på gång

Sedan några år tillbaka finns ett särskilt skatteincitament, i form av ett avdrag från arbetsgivaravgifterna avseende sådana anställda som till minst 75 procent arbetar med forskning och utveckling. Den 1 april i år utvidgades reglerna – och nu ska de förstärkas ytterligare. Regeringen har nämligen aviserat att maxtaket återigen ska höjas, och att arbetstidsvillkoret ska sänkas.

Sedan den 1 april i år får man göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med ca 20 procent av lönen per anställd per månad. Under april-december 2020 är det dock bara tekniskt möjligt att få avdrag med 19,59 procent. Det maximala avdraget är runt 900 000 kronor per månad – men på grund av hur de olika arbetsgivaravgifterna är fördelade är taket under april-december 2020 närmare bestämt 919 239 kronor per månad. Villkoret har varit att den anställde lägger minst 75 procent av sin arbetstid (och minst 15 timmar per månad) på FoU.

För att förbättra företagens möjligheter att bedriva forskning och utveckling i Sverige ännu mer har regeringen i budgetpropositionen annonserat att reglerna nu ska utökas ytterligare. Förslaget är att takbeloppet återigen ska höjas, denna gång till 1,2 miljoner kronor per månad, vilket främst kommer att gagna de allra största företagen. Därutöver ska arbetstidsvillkoret sänkas så att det räcker att den anställde arbetar med FoU minst 50 procent av sin arbetstid varje månad. Detta gynnar i första hand mindre företag, och Finansdepartementets bedömning är att antalet FoU-anställda som kan omfattas av nedsättningen i och med detta kan öka med 2 500 personer (eller ca 10 procent). 

En promemoria är nu ute på remiss till den 15 december, och ett lagförslag är att vänta under våren. Planen är att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 30 juni 2021.

Vad räknas som forskning och utveckling?

Företagens syn på vad som utgör forskning och utveckling är ofta mer begränsad än vad ramverket faktiskt anger. Definitionen är nämligen bred och kan inbegripa många aktiviteter som inte vanligtvis anses vara FoU:

  • Forskning är systematiskt och kvalificerat arbete med att skaffa ny kunskap för kommersiella syften
  • Utveckling är systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultaten från forskningen i kommersiella syften för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser, eller för att avsevärt förbättra befintliga sådana

Några exempel på projekt som kan vara kvalificerade:

  • Tillverkning: Förbättring av befintliga processer som är utformade för att höja produktionseffektiviteten eller minska kostnader eller resursslöseri
  • Spelbranschen: AI-utveckling av karaktärer i ett spel
  • Textil: Utveckling av hållbara förpackningsmaterial

Kommentar

Vi gläder oss åt att se att FoU-avdraget utökas i Sverige, då det visar vilket starkt engagemang den svenska regeringen har när det gäller att stimulera tillväxt inom innovativa sektorer. Svenska företag är dock relativt omedvetna om FoU-avdraget. Systemet skapades för kommersiella organisationer som arbetar med teknik i bred mening och för att hjälpa till med finansieringen av deras innovationer, men det är många som inte ansöker om avdraget trots att de har rätt till det.

Om ert företag har anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte kan det alltså finnas möjlighet att få sänkta arbetsgivaravgifter, även retroaktivt. Om ni har frågor eller vill ta reda på mer är ni varmt välkomna att kontakta oss, vi har ett tvärvetenskapligt team av skattejurister, ekonomer, ingenjörer m.m. som mer än gärna diskuterar era möjligheter.

Marcel Sikkema, David Fouhy and Tomas Malluzzo

 

Kontakt
Marcel Sikkema
073-340 77 82

 

Kontakt
David Fouhy
073-254 19 97

 

Kontakt
Tomas Malluzzo
070-961 76 21