Nytt från EU-domstolen angående sjukvårdsmoms

EU-domstolen har i ett nytt förhandsavgörande fastställt att undantaget från moms för tjänster i artikel 132.1 i momsdirektivet – till exempel sjukvård – kan tillämpas i flera led. Avgörandet bör innebära ett skifte i frågan om den så kallade sjukvårdsmomsen, dvs. om sjukvårdstjänster kan vara momsfria när de tillhandahålls av en underentreprenör till en vårdgivare och inte till vårdtagaren direkt.

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2018 (HFD 2018 ref. 41) har underentreprenörer som tillhandahåller sjukvård genom legitimerad vårdpersonal till vårdgivare ansetts vara momspliktig personaluthyrning. I HFD 2020 not. 3 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen vidare att det följer av EU-domstolens avgörande i C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit att en sjukvårdstjänst som tillhandahålls till en vårdgivare i princip alltid ska ses som momspliktig personaluthyrning eftersom underentreprenören inte är den som har avtal om att tillhandahålla vården gentemot vårdtagaren. Ett sådant synsätt medför i praktiken att undantaget för sjukvård bara kan tillämpas i relationen vårdgivare och vårdtagare, dvs. i ett led.

I det nu avgjorda målet i EU-domstolen (C-657/19) var frågan huruvida den tjänst som en sjuksköterska utförde genom att upprätta utlåtanden avseende patienters vårdbehov till en lokal vårdkassa i Tyskland omfattades av undantaget i artikel 132.1 i momsdirektivet. Den hänskjutande domstolen ifrågasatte att undantaget var tillämpligt eftersom tjänsterna tillhandahölls av en underentreprenör.

EU-domstolen behandlar i stor del frågan om sjuksköterskan själv kunde utgöra ett organ av social karaktär, och i denna bedömning framhålls att momsundantaget enligt artikel 132.1 kan tillämpas i flera led. EU-domstolen säger till och med uttryckligen att avgörandet i C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit inte ska tolkas på så vis att undantaget inte är tillämpligt i flera led.

EU-domstolen fastställer att artikel 132.1 inte ställer några villkor avseende mottagaren av tjänsterna. Vidare erinrar EU-domstolen om att syftet med undantaget är att minska kostnaderna för tjänsterna, vilket i sig inte är beroende av vem de tillhandahålls. Det är således inte nödvändigt att tjänsterna tillhandahålls de vårdbehövande direkt.

Kommentar

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2018 ref. 41 fastställt att uthyrning av vårdpersonal ska likställas med uthyrning av personal och inte vårdtjänster som är undantagna moms. Skatteverket har sedan dess tydliggjort att underleverantörers utförande av sjukvårdstjänster som regel ska ses som en momspliktig tjänst avseende personaluthyrning, med vissa undantag.

EU-domstolens uttalanden bör vara vägledande för framtida avgöranden och måste enligt vår bedömning medföra en mindre restriktiv tillämpning av möjligheten att tillämpa undantaget från moms på vårdtjänster och därtill nära anknutna tjänster i flera led. EU-domstolen poängterar särskilt att syftet med undantaget inte är villkorat av vem mottagaren av tjänsterna är. Vem tjänsterna tillhandahålls bör därför inte beaktas vid bedömningen om det är fråga om sjukvårdstjänster eller därtill när anknutna tjänster vid till exempel uthyrning av vårdpersonal.

Tomas Karlsson och Klara Kvarnung

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Klara Kvarnung
070-546 77 28