HFD nekar momsavdrag på renoveringsarbeten vid byte av hyresgäst

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att avdragsrätt för ingående moms inte gäller för renoveringsarbeten som utförts på en fastighet, vid byte av hyresgäst från momspliktig till momsfri. Kostnaderna anses inte ha ett direkt eller omedelbart samband med den tidigare momspliktiga uthyrningen.

Bolaget var frivilligt skattskyldigt till moms för uthyrning av en lokal till en momspliktig hyresgäst, men i april 2015 tecknades ett nytt hyresavtal med en momsfri hyresgäst som skulle tillträda lokalen 2016. Uthyrningen skulle således komma att ändras från momspliktig till momsfri.

Fastigheten hade uppförts under 1980-talet och under sommaren 2015 tecknade bolaget avtal om renovering och ombyggnad av fastigheten och arbetena utfördes under tid som lokalen stod vakant. Renoveringen bestod bland annat av att el- och ventilationssystem byttes ut, nya golv lades in, fönster byttes ut och lokalen målades om både utvändigt och invändigt. Utöver renoveringen gjordes en tillbyggnad och viss omdisponering av lokalerna. Den totala kostnaden för projektet uppgick till 7 miljoner kronor.

Bolaget uppskattade att drygt tre fjärdedelar av kostnaderna var sådana reparations- och underhållningsåtgärder som behövdes på grund av slitage och uppdatering till modern standard, och bolaget gjorde därför avdrag för denna del av den ingående momsen. Något avdrag för ingående moms gjordes däremot inte på kostnader för tillbyggnaden eller på åtgärder för att anpassa fastigheten till den nya momsfria hyresgästen.

Bolaget hävdade att avdragsrätt för ingående moms på renoveringsarbetena förelåg med anledning av att åtgärderna var föranledda av det slitage som fastigheten varit utsatt för under den långa tid som den använts för momspliktig uthyrning, och vid hyressättningen hade hänsyn tagits till löpande underhållskostnader.

Bolaget ansåg att kostnaderna utgjorde sådana avvecklingskostnader för vilka avdragsrätt för ingående moms föreligger i enlighet med EU-domen Fini H (mål C-32/03).

Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning är dock inte att renoveringskostnaderna haft ett direkt och omedelbart samband med bolagets tidigare bedrivna verksamhet, med hänvisning till att bolagets situation inte är densamma som i målet Fini H. I Fini H hade den beskattningsbara personen helt och hållet upphört med sin verksamhet. I motsats till situationen i Fini H så har bolaget i det här fallet fortsatt att bedriva en uthyrningsverksamhet, även om den ändrats till att bli momsfri. Även om underhållskostnaderna har beaktats av bolaget i hyressättningen har några förvärv som kommit till användning i den verksamheten inte gjorts.

Kommentar

Tidigare praxis från kammarrätterna, enligt vilken avdragsrätt har ansetts föreligga för reparations- och underhållsarbeten av lokal som använts i momspliktig verksamhet, är i och med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande överspelad.

Vi hade önskat en mer nyanserad bedömning vad gäller reparations- och underhållskostnaders koppling till tidigare bedriven verksamhet. Tyvärr innebär domen dock att ingående moms på reparations- och underhållsåtgärder inte kan dras av vare sig i en situation där momspliktig uthyrning ändras till momsfri eller när momsfri uthyrning ändras till momspliktig. I det senare fallet är det enligt mervärdesskattelagen endast möjligt att ”spara” ingående moms på ny-, till- och ombyggnad och tillämpa det s.k. retroaktiva avdraget när momspliktig hyresgäst tillträder och frivillig skattskyldighet börjar gälla.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera hur avgörandet kan påverka din avdragsrätt eller om du har momsrelaterade frågor om uthyrningsverksamhet i allmänhet.

Johanna Andersson

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2412–2414-19)

 

Kontakt
Johanna Andersson
070-864 06 71