Nya möjligheter att indela del av byggnad

Efter flera kammarrättsdomar och nu ett upphävt ställningstagande från Skatteverket har nya möjligheter öppnat upp sig för fastighetsägare att se över sina fastighetsinnehav för att få en lägre fastighetsskatt.

I början av juni i år kom kammarrätten med ett avgörande där domstolen, återigen, fastslog att om en byggnadskropp genom vertikalt genomgående väggar är uppdelad i två självständigt fungerande enheter så ska de delas in som två byggnadsenheter vid fastighetstaxeringen. Att väggarna inte går i en lodrät linje ovanför varandra på samma ställe på de olika planen medför inte annan bedömning enligt domstolen. Kammarrätten gjorde således samma bedömning som förvaltningsrätten i frågan och gick därmed emot Skatteverket som ansåg att begreppet ”vertikalt genomgående vägg” vid en uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader innebär en lodrät vägg från golv till tak genom byggnadskroppens samtliga våningsplan utan förskjutning mellan våningsplanen.

Skatteverket hade 2019 publicerat ett ställningstagande där samma ståndpunkt hade framförts, och vikten av att det ska vara fråga om en lodrät vägg från golv till tak genom samtliga våningsplan framhållits. I ljuset av den senaste domen från kammarrätten har Skatteverket dock idag upphävt sitt ställningstagande och uttalat att det från och med den allmänna fastighetstaxeringen 2021 inte längre är aktuellt.

Den praxis som utvecklats tillsammans med Skatteverkets upphävda ställningstagande innebär nya möjligheter att se över indelningen av byggnader där en del av byggnaden kan indelas i skatte- och avgiftsbefriad specialenhet alternativt i en enhet som betingar en lägre fastighetsskatt. Kammarrätten framhåller att det är tillräckligt att uppdelningen sker genom vertikalt genomgående väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter. Vår rekommendation är därför att fastighetsägare ser över sina fastighetsinnehav där del av byggnaden skulle kunna indelas i en typkod som medför en lägre fastighetsskatt.

Har du fastigheter där delar av byggnaden är inrättade eller används på olika sätt? Vill du se över möjligheterna att indela delar av byggnaden i olika typkoder vid fastighetstaxeringen? Kontakta gärna oss eller någon av våra kollegor för vidare diskussion om hur vi kan hjälpa just dig.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

Läs också vår tidigare artikel Vad är egentligen en vertikalt genomgående vägg?

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34