Skatterna i historiskt omfattande höstbudget

De senaste veckorna har pressmeddelanden från regeringen duggat tätt, med förhandsinformation om vad budgetpropositionen för nästa år kommer att innehålla. Idag har den publicerats, och vi har sammanfattat de många åtgärder som är på gång på skatteområdet. Flera av förslagen innehåller dock sparsamt med detaljer då de är på mycket tidiga stadier, och i dessa delar kommer vi att få vänta på att regeringen återkommer med utförligare information.

Skatter och avgifter på arbetsinkomster

 • Skatten för personer över 65 år ska sänkas ytterligare, för att skillnaden i beskattning av lön och pension som orsakats av de jobbskatteavdrag som tidigare införts en gång för alla ska åtgärdas (1 januari 2021)
 • Taket för rutavdraget ska höjas från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år. Det ska dessutom utvidgas till att även omfatta tvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad inklusive möbelmontering (men inte inredningstjänster), viss bortforsling av bohag samt enklare tillsyn av bostad (1 januari 2021)
 • En ny skattereduktion för privatpersoner för installation av grön teknik (t.ex. solceller) ska införas, på max 50 000 kr per person och år (1 januari 2021)
 • En skattereduktion för förvärvsinkomster bör införas, med som huvudregel 1 500 kr per person och år. Skattereduktionen ska omfatta alla inkomster i inkomstslaget tjänst (dvs inte bara lön utan även exempelvis pension, föräldrapenning m.m.) men också inkomster från näringsverksamhet (1 januari 2021)
 • En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster bör införas för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (t.ex. ökade kostnader för att ta sig till jobbet). Skattereduktionen ska vara riktad till den med inkomster på högst 50 000 kr per månad (2021-2022)
 • Tidsgränsen för så kallad expertskatt bör utvidgas från tre till fem år, för att stärka Sveriges långsiktiga förmåga att konkurrera om internationell kompetens. (Detta föreslås träda i kraft 1 januari 2021 och gälla för vistelser som påbörjats efter 31 maj 2020.)
 • En skattefrihet för förmån av kost bör införas, när måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation, som till exempel när allmänheten lämnar matgåvor till vårdpersonal. (Detta föreslås träda i kraft 1 januari 2021 och gälla för förmåner som lämnats efter 29 februari 2020.)
 • Schablonberäkningen för bilförmån bör justeras så att den bättre speglar kostnaden av privat bilinnehav, vilket innebär att det kommer bli dyrare att ha förmånsbil än vad det är i dagsläget (1 januari 2021)
 • Åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget bör höjas med ett år, och avgifter enligt socialavgiftslagen bör betalas ett år längre, för att på sikt kopplas till riktåldern för pension (1 januari 2023)
 • Det så kallade FoU-avdraget bör förstärkas ytterligare på så vis att det högsta sammanlagda avdraget som får göras från arbetsgivaravgifterna höjs från 450 000 kr till 600 000 kr per månad, och den tid som den anställde behöver arbeta med FoU sänks från 75 till 50 procent av arbetstiden per månad (1 juli 2021)
 • Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19-23 år bör sättas ned från 31,42 till 19,76 procent på löner upp till 25 000 kr per månad (1 april 2021-31 mars 2023)
 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda (det så kallade växastödet) bör tillfälligt utvidgas till att omfatta ytterligare en anställd (1 juli 2021-31 december 2022)
 • Beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete ska gälla omedelbart, och anstånd ska kunna medges i vissa fall (1 januari 2021)
 • Beräkningen av förmånsvärdet för fri kost ska ändras och kommer styras av prisbasbeloppet, istället för en schablon med utgångspunkt i genomsnittspriset för en normal måltid (1 januari 2021)

Skatt på kapitalanvändning och företagsskatter

 • Räntan på framskjuten beskattning efter vinst från försäljning av privatbostad ska avskaffas på såväl befintliga som framtida uppskov, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden (1 januari 2021)
 • En tillfällig skattereduktion bör införas för företag som köper in nya inventarier och innehar dem under viss tid, för att stimulera till nya investeringar. Skattereduktionen ska vara 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som köps in under 2021 (1 januari 2022)
 • Justerande bestämmelser bör införas som möjliggör ytterligare avdrag för koncernbidragsspärrade underskott, om ett underskottsföretag på grund av nekat avdrag för negativt räntenetto annars redovisar överskott (1 januari 2021)
 • Den så kallade bankskatten som aviserades i budgetpropositionen för 2020, som planerats uppgå till 5 miljarder kronor från år 2022, bör öka med ytterligare 1 miljard kronor (1 januari 2023)

Moms och punktskatter

 • För att komma till bukt med vissa momsbedrägerier bör omvänd skattskyldighet för moms införas vid försäljning av mobiltelefoner, bärbara datorer m.m mellan beskattningsbara personer (1 april 2021)
 • Miljöstyrningen i bonus-malus-systemet bör förstärkas och förenklas, så att den maximala klimatbonusen för bilar med låga utsläpp ökas medan nya bilar med stor klimatpåverkan får förhöjd fordonsskatt (1 april 2021)
 • Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning ska införas (1 mars 2021)
 • BNP-indexeringen av skattesatserna på bensin och diesel bör pausas (2021-2022)
 • Energiskatten på viss elektrisk kraft ska höjas till 0,6 öre per kilowattimme (1 januari 2021)
 • Regler om vem som är elförbrukare vid spårbunden trafik för energiskatteändamål ska införas (1 januari 2021)
 • Skattebefrielsen för vissa biobränslen för uppvärmning ska avskaffas (1 januari 2021)
 • Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning ska införas (1 januari 2021)
 • Förutsättningarna för beskattning av biogas och biogasol ska ändras (1 januari 2021)
 • Nedsättningen av energiskatt på bränslen i vissa sektorer bör slopas (1 juli 2021)
 • Trängselskatt för resor genom Marieholmstunneln i Göteborg ska börja tas ut (1 januari 2021)
 • Befrielsen från energiskatt för egenproducerad el bör utökas genom höjda effektgränser (1 juli 2021)
 • Beskattningen av högkoncentrerade e-vätskor ska ändras (1 januari 2021)
 • En skatt på så kallad övrig tobak – som idag inte beskattas – bör införas (1 juli 2021)
 • Skatten på alkohol och tobak bör höjas (1 januari 2023)
 • En skatt på kemikalier i kläder och skor bör införas (1 januari 2022)

Förutom detta passar regeringen på att påminna om bland annat rapporteringsplikten för gränsöverskridande skattearrangemang, att förslaget om skatt på vissa engångsartiklar är under beredning, att man kommer att återkomma i frågan om en förändring av F-skattesystemet, att man remitterat ett förslag på en ny lag om källskatt på utdelningar, att det skatterättsliga företrädaransvaret fortsatt är under utredning och att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp är tänkt att införas från 1 januari 2021.

Värt att nämna är vidare att medel avsätts för att förlänga det så kallade omställningsstödet, samt för att införa att särskilt omställningsstöd för enskilda näringsidkare. Medel tillförs också för att förlänga de höjda ersättningsnivåerna och det sänkta arbetsvillkoret för a-kassa, samt de åtgärder som på grund av pandemin vidtagits på sjukförsäkringsområdet (såsom ersättning för första sjukdagen, kompensation för sjuklönekostnader och uppskjutet krav på läkarintyg).

Kontakta oss gärna om du funderar över hur de aviserade ändringarna kan komma att påverka dig eller ditt företag.

Lina Persson

Se våra andra artiklar på några av ämnena ovan:

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01