Effekter som Covid-19 har på sjukförsäkringen

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar har regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur vårdbehovet inom hälso- och sjukvården inverkar på sjukförsäkringen, samt de sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för att återgå till arbete.

En rad åtgärder har sedan tidigare vidtagits på sjukförsäkringsområdet under våren och sommaren 2020 för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka ekonomin för den som blir sjuk och lindra konsekvenserna för drabbade arbetsgivare. Bland annat har regeringen infört ersättning för karensavdraget vid första sjukdagen, förebyggande sjukpenning för riskgrupper och ersättning för sjuklönekostnader. Regeringen har också beslutat om vissa undantag från bedömningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.

Försäkringskassans uppdrag från regeringen innebär att följa upp hur regeländringar som genomförts med anledning av Covid-19, samt myndighetens rättsliga ställningstagande om oskälighetsbedömning efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan med anledning av Covid-19, påverkar beviljandet av sjukpenning. Det är även angeläget att såväl i närtid som på längre sikt kunna följa upp utfallet av de tillfälliga regeländringar som har gjorts i samband med Covid-19. Därför är ett av de uppdrag som Försäkringskassan fått av regeringen att säkerställa att det finns goda förutsättningar för långsiktiga uppföljningar av Covid-19-relaterade ärenden, inklusive att säkerställa att sådana ärenden blir registrerade på korrekt sätt för att det ska gå att följa upp effekterna av pandemin.

Uppdraget ska redovisas av Försäkringskassan till Regeringskansliet (Socialdepartementet) enligt följande:

  • vidtagna åtgärder för att säkerställa att det finns goda förutsättningar för långsiktiga uppföljningar av Covid-19-relaterade ärenden senast den 1 oktober 2020;
  • övriga delar av uppdraget senast den 15 januari 2021, 1 september 2021 och 1 april 2022.

Om du vill ha vidare information kring ovan, önskar råd eller assistans, är du välkommen att höra av dig till oss.

Caroline Backenros och Karolina Engström

Läs mer i våra tidigare artiklar kopplat till Covid-19 och sjukförsäkring:
Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs (2020-09-07)
Utökade regler för ersättning och sjukfrånvaro under pandemin (2020-05-08)
Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår (2020-03-18/31)

 

Kontakt
Karolina Engström
076-853 23 78

Caroline Backenros
073-086 28 80